Dış Ticaretin 2021 Panoraması

Aralık ayı geçici verileriyle 2021 yılı dış ticaret tablosu netleşti. Küresel mal ticaretinin yüzde 22 civarında arttığı tahmin edilen geçen yıl, Türkiye’nin dış ticaretinde de kimi rekorlarla birlikte önemli gelişmeler yaşandı. Ana başlıkları itibariyle ortaya çıkan tablo şöyle:             

İHRACAT: 225,4 milyar dolarla tarihi rekor seviyeye ulaştı. Artış oranı yüzde 32,9… 2004’teki yüzde 33,7’lik büyümenin ardından ikinci büyük artış. Yüksek oranlı artışta, baz etkisinin de önemli payı var. Zira 2020 ihracatı, pandemi kapanmaları nedeniyle bir önceki yıla göre yüzde 6,2 azalmıştı.    

İTHALAT: İhracat gibi tarihi rekor seviyeyi gördü. Yıllık artış yüzde 23,6. Baz etkisi, ihracatın tersine artışı sınırladı. Zira, ithalat geçen yıl da yüzde 4,4 artmıştı. İthalat da 2020’de ihracat kadar azalmış olsaydı, 2021 yılı artış oranı yüzde 37,5 seviyesinde gerçekleşecekti.             

BİRİM FİYAT: Küresel emtia fiyatlarında geçen yıl önemli artışlar yaşandı. Girdiler pahalı alındı ve bu girdiyle üretilen mamul mal görece daha pahalı satıldı. İhracatta ortalama birim fiyatları bir önceki yıla göre yüzde 8,29 artarken, ithalat fiyatlarındaki artış yüzde 17,8 düzeyinde gerçekleşti. Sepet kurun yıllık ortalamada yüzde 47 değerlenmesi de ihracat fiyatlarındaki artışı sınırladı.          

MİKTAR: Rekor kıran ihracatta, ucuz fiyatla birlikte mal miktarındaki artış da etkili oldu. 2021’de ihracat miktar endeksi ortalama yüzde 17,8 artarken, ithalat miktar endeksindeki artış 0,5’te kaldı.

            
DIŞ TİCARET HADDİ: İhracat birim değerinin ithalat birim değerine oranını ifade eden dış ticaret haddi 2021’de aleyhte bir gelişmeye işaret etti. 2021’de 12 aylık basit ortalamada 99,7 olan dış ticaret haddi, 8,2 puan azalarak 2021’de 91,5’e geriledi.                

KATMA DEĞER: İhracattaki artışta katma değerden katkı gelmedi. Aksine, 2020’de yüzde 3,43 seviyesinde bulunan sanayi ürünleri içindeki yüksek teknolojili ürünlerin payı 2021’de yüzde 2,97’ye geriledi. Bu seviye, aynı zamanda veri tarihinin en düşük oranını ifade ediyor. Özetle Türkiye ihracatı, 2021’de navlun, girdi maliyetleri artışı ve tedarik krizi gibi COVID-19 kaynaklı sorunlar nedeniyle Çin’den kayan bazı siparişleri karşılama fırsatı yakalayarak göreli bir artış kaydetti. Kalıcılığı ayrı bir tartışma konusu. Ancak, bu artışın önemli ölçüde düşük fiyatla daha fazla ürün satışından kaynaklandığı da açık. Dolayısıyla, alt okuması doğru yapılmayan rakamlarla övünmek ve ülke kaynaklarını ucuz fiyatlarla dışarı aktarmak yerine, üretim ve dış ticarette gerçek bir yapısal dönüşümü sağlayacak kalıcı başarılara odaklanmak gerekiyor. Kalıcı başarı ise rekabette katma değeri önceleyen politikalardan geçiyor.


Kaynak:AA
Ventur Gumruk Musavirligi Tarafından Derlenmistir.

E-Mail ile Paylaş

e-mail ile paylaşımınız başarıyla tamamlanmıştır.

Diğer Haberler


AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.