TASARRUFLU YAZI (03.01.2019/40402625)

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :40216608-145

Konu   :Serbest Bölgelerden Yurt Dışına

 Atık Gönderimi

03.01.2019 / 40402625

DAĞITIM YERLERİNE

Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nden alınan 30.10.2018 tarihli 38382231 sayılı yazıda özetle;

Genel Müdürlükleri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü arasında yapılan mütekabil yazışmalar neticesinde, serbest bölgelerde oluşan atıkların yurt dışına gönderilmesi işleminin çevrenin korunması ve uluslar arası yükümlülüklerimizin gözetilmesi yönüyle çevre mevzuatı açısından ihracat olarak değerlendirilmesi ve Atık Yönetimi Yönetmeliği’nin 23 üncü maddesi hükümlerinin uygulanması gerektiği; bununla birlikte Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği'nin 37 nci maddesinde serbest bölgeden Türkiye’ye atık çıkışlarında aranan komisyon kararının, yurt dışına atık gönderiminde de aranmasının uygun olacağı; bu doğrultuda Genel Müdürlüklerince Serbest Bölge Müdürlüklerine, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine konuya ilişkin talimat verilmesi yönünde mutabık kalındığından bahisle;

Atık Yönetimi Yönetmeliği’nin “Atıkların ihracatı ve transit geçişi” başlıklı 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında “tehlikeli atıkların, bertaraf edilebilmesi için gerekli teknik kapasiteye sahip tesislerin ülkemizde bulunmaması, atıkları ithalatçı ve transit devletin yetkili otoritesinin kabul etmesi, ihracata ilişkin iş ve işlemlerin tamamlanması durumunda sadece AB ve/veya OECD üyesi ülkeler ile Liechtenstein’a ihraç edilebileceği”; ikinci fıkrasının (b) bendinde, “tehlikesiz atıkların, AB ve/veya OECD üyesi ülkeler ile Liechtenstein’a ihracatında Çevre Bakanlığınca belge düzenlenmeyeceği, ihracat işlemi başlamadan Bakanlığa bilgi verileceği”, (c) bendinde “tehlikesiz atıkların diğer ülkelere ihracatında ilgili ülkenin yetkili otoritesinden izin alınarak Bakanlığa başvuru yapılacağı, Bakanlıktan onay alınmaksızın ihracat işlemi yapılamayacağı”nın hüküm altına alındığı;

Bu çerçevede, Genel Müdürlüklerince iletilen talimat ile;

- Serbest bölgelerde oluşan atıkların yurt dışına gönderilmesi sırasında Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinin 37 nci maddesinin ve Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin birlikte uygulanması,

- Yurtdışına atık göndermek isteyen firmaların, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ilgili mevzuatı uyarınca gerekli belgeleri Serbest Bölge Müdürlüğüne ibraz etmeleri,

- Serbest Bölge Müdürlüğü’nün, kullanıcının ibraz ettiği belgeleri, “Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği”nin 37 nci maddesi uyarınca toplanan komisyonun uygun görüşüne ilişkin tutanakla birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim (ÇED) Genel Müdürlüğüne bir üst yazı ekinde iletmesi,

- Başvuru konusu atığın yurt dışına gönderilebileceğine dair ÇED Genel Müdürlüğü yazısı Serbest Bölge Müdürlüğüne ulaştıktan sonra, söz konusu atığın bölgeden çıkış işlemine ilişkin SBİF düzenlenmesi,

- AB veya OECD üyesi ülkeler ile Liechtenstein’e gönderilecek tehlikesiz atıklar için uygunluk yazısına gerek bulunmadığından, bu ülkelere gönderilecek tehlikesiz atıklar için ÇED Genel Müdürlüğü’ne belgeler gönderildikten sonra SBİF düzenlenmesi,

Hususlarında Serbest Bölge Müdürlüklerinin talimatlandırıldığı ve konu hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bilgilendirildiği ifade edilerek Serbest Bölge Gümrük Müdürlüklerinin uygulama hakkında bilgilendirilmesi istenmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Halit HANOĞLU

Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı

 

 

Dağıtım:

Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne

İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Batı Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Gap Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne

E-Mail ile Paylaş

e-mail ile paylaşımınız başarıyla tamamlanmıştır.

AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.