TASARRUFLU YAZI (02.01.2019/40343199)

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :85593407-622.03

Konu   :İthalat Aşamasında Tespit Edilen

Kıymet Farklarına İlişkin Tahsili

Gereken ÖTV Yönünden Yapılan İşlemler

 

 

02.01.2019 / 40343199

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

Motorlu taşıtlarla ilgili incelemeler neticesinde tespit edilen kıymet farklılıklarına ilişkin bilgi ve belgelerin Gelir İdaresi Başkanlığına iletimine dair usulleri belirten, Hazine ve Maliye Bakanlığı-Gelir İdaresi Başkanlığı'ından alınan 31.12.2018 günlü ve 174736 sayılı yazı ve eki tablo, yapılacak işlemlerde dikkate alınmak üzere ilişikte gönderilmektedir.

Bilgi ve buna göre gereğini arz ederim.

 

H. Sadi ÇETİNTAŞ

Bakan a.

Daire Başkanı

 

 

EK: Yazı ve eki tablo

 

DAĞITIM:

-Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

 

T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

Sayı     :76264044-663[52216]-E.174736                                                                31.12.2018

Konu   :İthalat aşamasında tespit edilen kıymet

farklarına ilişkin tahsil edilmesi gereken ÖTV

 

 

TİCARET BAKANLIĞINA

(Gümrükler Genel Müdürlüğü)

 

 

İlgi      :10/12/2018 tarihli ve 161304 sayılı yazımız.

 

            İlgide kayıtlı yazımızda,

- Bakanlığınız inceleme elemanlarınca bazı lüks araçlara ait serbest dolaşıma giriş beyannamelerinin kıymet yönünden incelenmesi sonucu düzenlenen Cevaplı Raporlara istinaden, kıymet farklılığı tespit edilen söz konusu beyannameler için (varsa) gümrük vergisi ve katma değer vergisine ilişkin olarak Yeşilköy Gümrük Müdürlüğü tarafından ek tahakkuk ve ceza kararları düzenlendiği,

- Söz konusu incelemeler neticesinde ortaya çıkan kıymet farkı için tespit edilen yeni matrahlar üzerinden ilgili vergi dairelerince ÖTV ve ÖTV kaynaklı KDV'nin tahsilinin sağlanmasını teminen, adı geçen Gümrük Müdürlüğünce muhtelif tarihli yazılar ekinde incelemeye konu ithalatçılara ilişkin fazla sayıda beyanname örneğinin ve kıymet farkı tablolarının Bakanlığınız aracı kılınmaksızın doğrudan Başkanlığımıza (genellikle posta yoluyla ve kağıt ortamında) gönderildiği,

- Başkanlığımız ve ilgili vergi dairelerince ÖTV farkına yönelik işlem tesis edilebilmesi için (araçlara ilişkin ithalat bildirim tutarlarının, ilk iktisap işlemlerinin ve ilgili vergi dairelerinin tespiti vb.) söz konusu araçların şasi numaralarına ve serbest dolaşıma giriş beyannamelerinde gösterilen ithalattaki KDV matrahlarına azami ölçüde ihtiyaç duyulduğu, söz konusu araçların şasi numaraları ile ithalat aşamasında beyan edilen KDV matrahlarının Başkanlığımız bilgisine sunulmaması durumunda, araçların ve ilgili vergi dairelerinin tespitine imkân bulunmadığı

hususlarından bahisle, Yeşilköy Gümrük Müdürlüğünce Başkanlığımıza intikal ettirilen bazı yazı ve eklerinden ÖTV yönünden işlem tesis etmeye yeterli bilgi/belge temin edilemediğinden, eksikliklerin tamamlanması amacıyla söz konusu yazılara ilişkin tespitlerimize yer verilmiş ve Yeşilköy Gümrük Müdürlüğünden Bakanlığınızca temin edilen bilgi ve belgeler 14/12/2018 tarihli elektronik postanız ekinde Başkanlığımıza intikal ettirilmiştir.

Bununla birlikte, gerek 2018 yılı içinde adı geçen Gümrük Müdürlüğünden Başkanlığımıza intikal ettirilen evrakın tekrar sıklığı ve nicelik olarak fazlalığı, gerekse söz konusu inceleme dönemlerinin genellikle zamanaşımı kapsamında olan 2013 yılı ve daha öncesine ilişkin olması göz önünde bulundurulduğunda, konu hakkında Bakanlığınızca söz konusu inceleme faaliyetlerinin devam ettirildiği/ettirileceği ve tespit edilen kıymet farklılıklarına dair ithalatçılara ait beyanname örnekleri ve kıymet farkı tabloları gönderilmek suretiyle ÖTV hakkında gerekli işlemlerin tesis edilmesi hususunun da Başkanlığımız bilgisine sunulmaya devam edeceği anlaşılmaktadır.

Bu bağlamda, kıymet farklılığı tespit edilen mükelleflerin serbest dolaşıma giriş beyannameleri ile bunlara ilişkin tespit edilen kıymet farkı tutarlarına ilişkin tabloların Başkanlığımızca incelenmesi, araçların şasi numaralarının tespiti amacıyla eşleştirilmesi, araçların ithalatçısı tarafından verilmesi zorunlu bulunan ithalat bildirimlerinin, ilk iktisap tarihlerinin, ilgili vergi dairelerinin belirlenmesi ve ortaya çıkan matrah farkı tutarlarının yeniden tablo haline getirilerek Türkiye geneline yaygın vergi dairesi müdürlüklerine gerekli tarhiyat işlemlerinin yerine getirilmesi amacıyla aktarılması faaliyetlerinin en hızlı ve hatasız şekilde sürdürülebilmesini teminen, aşağıdaki hususlar Bakanlığınız değerlendirmelerine sunulmuştur.

Bu kapsamda, önümüzdeki dönemde konuyla ilgili yapılacak yazışmalarla ilgili olarak;

1- Bakanlığınızca yapılan incelemeler neticesinde tespit edilen gümrük aşamasındaki kıymet farklılıkları ile buna ilişkin araç ve ithalatçı bilgilerinin, Başkanlığımıza, bir örneği ekli tablonun ilgili bölümlerinin doldurulması suretiyle gönderilmesinin,

2- Kıymet farklılığına ilişkin serbest dolaşıma giriş beyannamesi örneği, kıymet farkına ilişkin özet tablo örneği vb. belgelerin okunabilir nüshalarının, Başkanlığımıza, elektronik ortamda (CD, depolanabilir bellek vb.) kayıtlı şekilde gönderilmesinin,

3- Konuya ilişkin tespit edilen hususların Başkanlığımıza, resmi yazışma kurallarına uygun olacak şekilde, Gümrük Müdürlüklerince değil, Bakanlığınız vasıtasıyla aktarılmasının uygun olacağı mütalaa edilmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini arz ederim.

 

Mehmet ARABACI

Bakan a.

Gelir İdaresi Daire Başkanı

 

 

 

Ek       : Tablo Örneği


 

 

İthalatçı Firma Adı

İthalatçı Firma VKN

Şasi No

Marka/Model

Gümrük Beyanname Tarihi

Gümrük Beyanname NO

Gümrükte Beyan Edilen KDV Matrahı (TL)
(A)

Fark (EUR) (*)

Kur (*)

Hes. Fark KDV  (%18)

Tespit Edilen Matrah Farkı (KKDF hariç) (B)

Eksik Para Transferi Nedeniyle Hesaplanan KKDF
(C)

Toplam Fark KDV Matrahı (KKDF Dahil) (Gümrük Müfettişlerince Tespit Edilen)
(B+C)

Tespit Ed. Yeni KDV Matrahı (TL) (ÖTV Kanununun 12 nci Maddesi Kapsamında Dikkate Alınacak) (A+B+C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(*) KDV fark matrahının tespitinde gerekli görülmesi halinde doldurulacaktır.        

E-Mail ile Paylaş

e-mail ile paylaşımınız başarıyla tamamlanmıştır.

AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.