İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2019/1) (31.12.2018 T. 30642 R.G.)

Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2019/1)

(31.12.2018 T. 30642 R.G.)

Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ; EK I’de fasıl numarası, gümrük tarife pozisyonu (G.T.P.) veya gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) belirtilen tekstil, konfeksiyon ve deri ürünlerinin ithalatının kayda alınmak suretiyle ileriye yönelik olarak gözetime tabi tutulmasına ilişkin usul ve esasları içermektedir.

 

Kayda alma

MADDE 2 – (1) 1 inci maddede belirtilen ürünleri ithal etmek isteyen ithalatçılar, gerçekleştirecekleri ithalata ilişkin bilgileri ithalattan önce Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilen ve EK II’deki listede gösterilen Kayıt Merkezlerine kaydettirirler. İthal işleminin kayda alındığına dair bir  Kayıt Belgesi düzenlenir.

(2) 1 inci maddede belirtilen ürünler, bir gümrük beyannamesi kapsamında, brüt 50 kg veya daha az miktarda ithal edilecek ise kayda alma uygulamasına tabi değildir.

 

İthalat

MADDE 3 – (1) Kayda alınacak ürünlerin serbest dolaşıma girişinde gümrük beyannamelerinin tescilinde menşe ayrımı yapılmaksızın, 2 nci maddede belirtilen Kayıt Belgesi veya elektronik ortamdaki kaydı ithalatçı tarafından ilgili gümrük idaresine sunulur.

 

Başvuru

MADDE 4 – (1) Kayıt Belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için EK III’te yer alan Kayıt Belgesi Başvuru Formunun tam ve usulüne uygun bir şekilde doldurulması ve bu formun ekindeki belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde Kayıt Merkezlerinden birine iletilmesi gerekmektedir. Gerekli görülmesi halinde ek bilgi ve belge talep edilebilir.

 

Başvurunun sonuçlandırılması

MADDE 5 – (1) Tam ve usulüne uygun olarak yapılan Kayıt Belgesi başvuruları en geç 10 (on) iş günü içerisinde sonuçlandırılır.

(2) Yapılan beyanın gerçeğe aykırı olduğunun, başvurularda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık bulunduğunun tespit edilmesi veya bu yönde ciddi şüphe olması halinde söz konusu hususlar açıklığa kavuşturuluncaya kadar kayıt belgesi düzenlenmez. Bu nitelikteki başvurular değerlendirilmek üzere ilgili kayıt merkezince koordinatör kayıt merkezine intikal ettirilir.

 

Kayıt Belgesine ve Kayıt Belgesinin kullanımına ait bilgiler

MADDE 6 – (1) Kayıt belgelerinin geçerlilik süresi 90 (doksan) gündür. Bir Kayıt Belgesi birden fazla beyanname için kullanılamaz ve süresi uzatılamaz.

(2) Kayıt Belgesi, 4458 sayılı ve 27/10/1999 tarihli Gümrük Kanununun Eşyanın Gümrük Kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez ve diğer mevzuat çerçevesinde alınması gereken belgelerin yerine geçmez.

(3) Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, Kayıt Belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam %5'ten (%5 dahil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez.

(4) Kayıt Belgesi üçüncü kişilere devredilemez.

 

 

Tekstil ve Konfeksiyon İzleme Komitesi

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki eşyanın niteliği, menşei, değeri ve benzeri özellikleri ile ithalatının kayda alınmasına ilişkin belirlenen diğer iş ve işlemlere ilişkin Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğüne (Genel Müdürlük) tavsiye ve önerilerde bulunmak üzere Tekstil ve Konfeksiyon İzleme Komitesi (Komite) oluşturulur. Komitenin üyeleri, oluşturulması, görevleri ile çalışma usul ve esasları Genel Müdürlükçe belirlenir.

 

 

Yürürlükten kaldırılan tebliğler

MADDE 8 – (1) 31/12/2009 tarihli ve 27449 ikinci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/1) yürürlükten kaldırılmıştır.

 

(2) 27/8/2005 tarihli ve 25919 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/16) yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Atıflar

MADDE 9 – (1) 31/12/2009 tarihli ve 27449 ikinci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/1)’e yapılan atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır.

 

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ 15/2/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız.

 

EK:1

KAYDA ALINAN EŞYA LİSTESİ

Fasıl/GTP/GTİP

3005.90.31

3005.90.50

3204.11.00.00.00

3204.12.00. 00.11

3204.12.00. 00.19

3204.13.00.00.00

3204.14.00.00.00

3204.19.00.00.19

3921.13

3926.20.00.00.11

3926.20.00.00.19

3926.90.97.10.00

4015.19

41.      fasıl

42.      fasıl

43.      fasıl

50.      fasıl

51.      fasıl

52.      fasıl

53.      fasıl

54.      fasıl

55.      fasıl

56.      fasıl

57.      fasıl

58.      fasıl

59.      fasıl

60.      fasıl

61.      fasıl

62.      fasıl

63.      fasıl

64.      fasıl

65.04

65.05

67.04

9113.90.00.10.00

9113.90.00.20.00

9404.21

9404.29

9404.30.00.00.00

9404.90

9607.11.00.00.00

9607.19

9607.20

9619.00.30


 

KAYIT MERKEZLERİ

MERKEZ ADI

ADRESİ

İLETİŞİM BİLGİSİ

Koordinatör: İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İTKİB)

Dış Ticaret Kompleksi Çobançeşme Mevkii, Sanayi Caddesi Yenibosna / Bahçelievler / İSTANBUL

Tel: (212) 454 02 00 Faks: 454 02 01 E-posta: evrak@itkib.org.tr

Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği(EİB)

Atatürk Cad. No: 382 Alsancak- İZMİR

Tel: (232) 488 60 00 Faks: 488 61 00 E-posta: eibl@egebirlik.org.tr eib@egebirlik.org.tr

Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (AKİB)

Uray Caddesi Turan İşhanı Kat 3-4

MERSİN

Tel: (324) 237 68 00 (5 Hat) Faks: 237 71 09 232 33 25

E-posta: arge@akib.org.tr ebim@akib.org.tr

Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (UİB)

Organize Sanayi Böl. Kahverengi Cad. No: 8 Nilüfer-BURSA

Tel: (224)219 10 00 Faks: 219 10 90 E-posta: uludag@uib.org.tr ihrbir@anet.net.tr

Antalya İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (AİB)

Aspendos Bulvarı No:221 ANTALYA

Tel: (242)3118000 Faks: 3117900 E-posta: aib@aib.org.tr

aib-arge@aib.org.tr

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (GAİB)

İnönü Caddesi Keleş Hoca Sokak No:l

Şahinbey - GAZİANTEP

Tel: (342) 220 00 10 (5 Hat) Faks: 220 00 15-16 E-posta: evrak@gaib.org.tr gaib@gaib.org.tr

Denizli Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Genel Sekreterliği(DETKİB)

Ankara Yolu 10. Km. 246. Sokak No: 8 P.K. 402 20002 DENİZLİ

Tel: (258) 274 66 88 (Pbx) Faks: 274 72 22 274 72 62

E-posta: detkib@detkib.org.tr


 

 

KAYIT BELGESİ BAŞVURU FORMU
TİCARET BAKANLIĞI

(........................................................................................................... Genel Sekreterliğine)

Tarih:

Dilekçe ve Taahûtname:

İthalatını gerçekleştirmek istediğimiz ekte belirtilen ürünlere ilişkin bilgilerin 2019/1 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ çerçevesinde kayda alınarak firmamız adma kayıt belgesi düzenlenmesini talep etmekteyiz. Kayıt belgesi almak için yaptığımız işbu başvuruda yer alan bilgilerin doğru olduğunu, kayıt belgesini üçüncü kişilere devretmeyeceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

Bilgileri ve gereği arz olunur.

İmza ve Kaşe

______________________________________________________________________ İsim- Unvan______

İTHALATÇIYA AİT BİLGİLER_____________________________________________________________

Adı/Ünvanı:_______________________________

Adresi:

Tel:                                         | Faks:                                                     E-posta:

Vergi dairesi:___________________________________ Vergi numarası:_____________________________

Kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi Odası ve sicil nosu:________________________________________________

BEYAN SAHİBİNE AİT BİLGİLER (İTHALATÇIDAN FARKLI İSE) Adı/Ünvanı:

Adresi:

Tel:                                                       | Faks:                                                 | E-posta:

Vergi dairesi:                                                                   | Vergi/T.C. kimlik numarası:

Kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi Odası ve sicil nosu:

İHRACATÇI KAYIT NO:

(Farklı ihracatçı için ilk başvuruda doldurulmaz)


KAYIT BELGESİ BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER:

1: Beyan sahibine ait noter tasdikli imza sirkülerinin aslı ve beyan sahibi ithalatçıdan farklı ise noter tasdikli vekaletname. (İlk başvuruda aranır. Müteakip başvurularda fotokopileri yeterlidir. İmzaya yetkili kişilere ilişkin bir değişiklik olması ve/veya imza sirkülerinin geçerlik süresinin dolması durumunda noter tasdikli yeni belgenin aslının getirilmesi zorunludur.)

2: Aşağıda yer alan yeminli mali müşavir onaylı "İthalatçı Bilgi Formu" ile üretici ithalatçılar için "Üretici İthalatçı Bilgi Formu" ilk başvuruda aranır. İthalatçı Bilgi Formu, ayrıca her takvim yılının Haziran ayınm birinci gününden soma yapılacak ilk başvuruda aranır.

3: Aşağıda gösterilen İhracatçı Kayıt Formu (Exporter Registration Form) her farklı ihracatçıdan yapılan ilk başvuruda aranır. İhracatçı Kayıt Formu, ilgili ülke yetkili makamlarınca onaylanmasına müteakip aynı ülkede yerleşik Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarından birine onaylatılacaktır. İlgili ülkede Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu bulunmaması durumunda üreticinin bağlı olduğu yurt dışındaki ticaret odası tarafından onaylanacaktır. İhracatçı Kayıt Formu 1 yıl süre ile geçerlidir.

Daha önce usulüne uygun onaylanarak kabul edilmiş olan İhracatçı Kayıt Formu ibraz etmiş beyan sahiplerinin müteakip yıldaki başvurularında, anılan formu http://www.ebirlik.org adresinde gösterilen usuller çerçevesinde doldurup göndermeleri halinde söz konusu İhracatçı Kayıt Formu, ilgili ülke makamlarının onayı aranmaksızın kabul edilebilecektir. Bakanlık, gerekli görmesi halinde, ilgili ülke yetkili makamlarınca onaylanmasını müteakip aynı ülkede yerleşik Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarından onaylanmış İhracatçı Kayıt Formu ve diğer her türlü bilgi ve belgeyi talep edebilir.

4: Aşağıda gösterilen Madde Bilgi Formu (fatura kalemlerine ait bilgiler doldurulacaktır.)

5: Örme/Dokuma Kumaş, İplik Elyaf ve Elyaf Detay Beyanına tabi eşya için Örme/Dokuma Kumaş, İplik Elyaf ve Elyaf Detay Beyan Formu.

Firma Ünvanı:

Vergi Numarası ve Vergi Dairesi: Adresi:

Telefonu ve Faksı:

E-posta:

SIRA

NO

TC KİMLİK NO* / UYRUK**

ADI SOYADI

HİSSE PAYI (%)

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

: Türk vatandaşları için ** Yabancı asıllı vatandaşlar için

Ortakları 10’un üzerinde olan firmalar için en büyük 10 hisse payma sahip ortağa ilişkin bilgiler verilecektir.

 


 

 

TEK DÜZEN HESAP NO

HESAP ADI

C.Y.-4

C.Y.-3

C.Y.-2

C.Y.-l

CARİ YIL (C.Y.)

620

Satılan Mamul Maliyeti

 

 

 

 

 

621

Satılan Ticari Mallar Maliyeti

 

 

 

 

 

600

Yurt İçi Satışlar

 

 

 

 

 

601

Yurt Dışı Satışlar

 

 

 

 

 

61-

Satış İndirimleri

 

 

 

 

 

152

Mamuller

 

 

 

 

 

153

Ticari Mallar

 

 

 

 

 

690

Dönem Karı/Zararı

 

 

 

 

 

691

Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları

 

 

 

 

 

720

Direkt İşçilik Giderleri

 

 

 

 

 

-

İthalatçı tarafından çalıştırılan işçilerin ilgili takvim yılı içinde ödenen sigorta prim-gün sayısı toplamı

 

 

 

 

 

-

İthalatçının ilgili takvim yılı içinde yaptığı toplam ithalat miktarı (ABD Doları)

 

 

 

 

 

-

İthalatçımn ilgili takvim yılı içinde yaptığı toplam ihracat miktarı (AÜD Doları)

 

 

 

 

 


 

 

Aşağıdaki tabloda gösterilen bilgilerin, yukarıda unvan ve vergi numarası gösterilen firmaya ait olduğunu ve doğruluğunu onaylarım. (YMM Faaliyet Belgesi tabloya eklenecektir.)

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRİN
ADI SOYADI
İMZASI VE MÜHRÜ

(Yukarıdaki tabloda "satılan mamullerin maliyeti" satırında değer gösteren işletmeler bu tabloyu da dolduracaklardır. Bu tablo YMM tarafından onavlanmayacaktır!________________________________

GRUP ADI

ALT ÜRÜN GRUBU

ÜRETİM İÇİNDEKİ PAYI (%)

İPLİK GRUBU

Pamuk dışındaki kısa elyaftan iplikler

 

Suni ve sentetik iplikler

 

Yün ipliği

 

TEKSTİL GRUBU

Pamuklu dokuma mensucat (denim hariç)

 

D enim

 

Suni sentetik dokuma mensucat

 

Pamuklu ve suni sentetik dışındaki maddelerden dokuma mensucat

 

Örme mensucat

 

Dokunmamış mensucat

 

Ev tekstili

 

HAZIR GİYİM GRUBU

Denim giyim

 

Dokuma dış giyim

 

Örme dış giyim

 

İç giyim

 

Çorap

 

Aksesuarlar

 

DERİ GİYİM GRUBU

Deri ve Kürk Giyim Ürünleri

 

DİĞER

(Belirtiniz)

 

Tabloyu Dolduranın Adı Soyadı: Şirket İçindeki Ünvanı:

İmzası:

 


 

 

NOT: Yukarıda sayılan ürünlerin işletmenizin üretim faaliyeti içindeki ağırlıklarını yaklaşık olarak yüzde (%) oranlarını vererek belirtiniz.

İHRACATÇI KAYIT FORMU

EXPORTER REGISTRY FORM

Legal Title*

 

Business Title**

 

Address*** 1. Line

 

Address 2. Line

 

Address 3. Line

 

City

 

State/Province/Region

 

ZIP

 

Country

 

Phone Number

 

 

 

Fax Number

 

 

 

URL

 

E-mail

 

Tax Authority

 

Tax Registry Number

 

Number of Employee İYearlv averape)

 

Total Sales in USD (last year)

 

Y ear of Establishment

 

Legal (Corporate) Status

 

International quality certificates owned and their repistrv numhers________________

 

Countries products are exported to

Export country(ies)

Product(s)

 

 


 


 

 

I hereby declare that the information presented above is correct and verifiable.

Name, sumame and title in the company

 

Company stamp and sign of the authorized person

 

*The title that company is registered to.

**The title appears on invoice.

***Legal address that headquarters is legally registered

 


 

 

________________________________ MADDE BİLGİ FORMU____________________________

PROFORMA/TİCARİ FATURADA BELİRTİLEN HER BİR KALEM İTHAL MADDEYE AİT BİLGİLER

PROFORMA/TİCARİ FATURA NO VE TARİHİ:

G.T.İ.P.

(12Tİ)

EŞYANIN

TANIMI

İPLİK/KUMAŞ/

KONFEKSİYON

KOMPOZİSYONU

KTG.

NO

BRÜT

AĞIRLIK

KG

MİKTAR Adet/Metrekare/ Çift/Diğer (İstatistiki birim bazında miktarı)

FOB

FİYAT

CF / CİF FİYAT

MENŞE

ÜLKE

ADI

ELYAF CİNSİ

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

E-Mail ile Paylaş

e-mail ile paylaşımınız başarıyla tamamlanmıştır.

AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.