Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 82) (31.12.2018 T. 30642 R.G.)

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 82)

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan maktu harçların (maktu ve nispî harçların asgarî ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranında hesaplanarak tespit ve ilan edilmesidir.

 

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarına dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Harç miktarlarının hesaplanması

MADDE 3 – (1) Bakanlığımızca 2018 yılı için yeniden değerleme oranı %23,73 (yirmi üç virgül yetmiş üç) olarak tespit edilmiş ve 30/11/2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 503) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

 

(2) 492 sayılı Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve 2018 yılında uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranında artırılmıştır. Artırılan bu tutarlar 1/1/2019 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.

 

(3) 492 sayılı Kanuna bağlı 2, 5 ve 7 sayılı tarifelerin bazı pozisyonlarında beher rüsum tonilatosundan gibi birim değer üzerinden alınacak maktu harç tutarları yer almaktadır. Sözü edilen maktu harç tutarlarının, birim değerler toplamına tatbiki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami hadler arasında kalan harcın 10 Kuruşa kadarki kesirleri de tahsil edilmeyecektir.

 

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 

Eki için tıklayınız.

 

(8) SAYILI TARİFE

İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları

I- İmalat ruhsatları:

 

1. Müstahzar ruhsatnameleri:

 

Tıbbi ve ispençiyari müstahzarların ticarete çıkarılması için Sağlık Bakanlığınca verilecek ruhsatnameler:

 

a) Memleket dışında imal olunup ithal edilenler

1.901,40

b) Memleket içinde imal olunanlar

949,50

c) Ruhsatname verilmeden önce yapılacak tahlillerden alınacak gider karşılığı:

 

-Hariçten ithal edilenler

949,50

-Memleket içinde imal olunanlardan

473,50

2.Patent ve faydalı modeller :(5228 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen bent. Yürürlük:31/7/2004)

 

a) Başvuru harcı

31,70

b) Patent/faydalı model başvurularında rüçhan hakkı talepleri

31,70

 (Her bir rüçhan başvurusu ayrı harca tâbidir.)

 

c) Patent ve faydalı model belge düzenleme harcı

159,70

d) Ek patent belgesi düzenleme harcı

159,70

e) (6769 sayılı Kanunun 186 ncı maddesi ile değişen bent. Yürürlük:10/1/2017) Kurumca onaylı patent ve faydalı model belgesi suret harcı

159,70

f) Sınaî mülkiyet koruma harcı (İkinci yıldan sonra geçerlilik süresince her yıl tahsil edilir.)

159,70

g) Patent/faydalı model başvuruları ve patent/faydalı model belgeleri üzerinde tasarruf işlemleri;

 

- Devir

159,70

- Veraset

159,70

- Lisans

183,10

- Rehin

159,70

- Mevki fiil

159,70

h) Rüçhan belgesi düzenleme harcı

183,10

3. (6769 sayılı Kanunun 186 ncı maddesi ile değişen bent. Yürürlük:10/1/2017) Tasarım:

 

a) Tekli tasarım başvuru harcı

49,40

b) Çoklu tasarım (5'e kadar) başvuru harcı

131,50

c) 6 ve fazlası her bir tasarım için başvuru harcı

26,90

d) Tasarım tescil harcı

52,40

e) Yenileme harcı (her bir yenilemede)

314,20

f) Süre uzatımı ile yenileme (6'şar aylık her bir süre uzatımı ile yenileme)

473,10

g) Devir şerhi tescil

159,70

h) Lisans işlemi kayıt harcı

314,20

ı) Veraset ve intikal işlemi harcı

90,50

i) Birleşme kayıt harcı

235,00

j) Rüçhan hakkı kayıt harcı

183,10

k) (6769 sayılı Kanunun 186 ncı maddesi ile değişen bent. Yürürlük:10/1/2017) Kurumca onaylı tasarım tescil belgesi ve sicil sureti verilmesi

52,40

l) Menşei memleket belgelerinden

183,10

m) (6769 sayılı Kanunun 186 ncı maddesi ile değişen bent. Yürürlük:10/1/2017) Tasarım erken inceleme harcı

1.137,40

4. Markalar:

 

a) (6769 sayılı Kanunun 186 ncı maddesi ile değişen bent. Yürürlük:10/1/2017) Marka başvuru harcı (her bir sınıf için)

131,50

b) (6769 sayılı Kanunun 186 ncı maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük: 10/1/2017)

 

c) Marka yenileme harcı

342,10

d) Koruma süresi sona eren marka yenileme harcı

456,30

e) (6769 sayılı Kanunun 186 ncı maddesi ile değişen bent. Yürürlük:10/1/2017) Marka tescil harcı

277,10

f) Marka devir işlemi kayıt harcı

254,00

g) Lisans kayıt ve yenileme harcı

456,30

h) Veraset ve intikal işlemi kayıt harcı

167,50

ı) (6769 sayılı Kanunun 186 ncı maddesi ile değişen bent. Yürürlük:10/1/2017) Rehin işlemi kayıt harcı

263,40

i) Rüçhan hakkı kayıt harcı

183,10

j) (6769 sayılı Kanunun 186 ncı maddesi ile değişen bent. Yürürlük:10/1/2017) Kurumca onaylı marka sureti ve sicil sureti düzenleme harcı

131,50

k) Öncelikli başvuru harcı

2.130,20

l) (6769 sayılı Kanunun 186 ncı maddesi ile değişen bent. Yürürlük:10/1/2017) Uluslararası başvurunun bildirim harcı

131,50

5. (6769 sayılı Kanunun 186 ncı maddesi ile değişen bent. Yürürlük:10/1/2017) Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı:

 

a) Başvuru harcı

31,70

b) (6769 sayılı Kanunun 186 ncı maddesi ile değişen bent. Yürürlük:10/1/2017) Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı tescil ve sicil kayıt harcı

31,70

c) (6769 sayılı Kanunun 186 ncı maddesi ile değişen bent. Yürürlük:10/1/2017) Kurumca onaylı coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı tescil belgesi ve sicil sureti düzenleme harcı

31,70

6. Marka ve patent vekillerinden:

 

a) Sicil kayıt harcı

456,30

b) Sicil yenileme harcı

456,30

c) Marka ve patent vekilliği belge harcı

456,30

II- İhracatçı ruhsatnameleri ve İthalatla ilgili belgeler:

 

(4369 sayılı Kanunun 82 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

 

III- Maden arama ruhsatnameleri, işletme ruhsatnameleri, işletme imtiyazları:

 

(6592 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:18/02/2015)

 

IV- Petrol işlemleri:

 

1. Sicil işlemleri:

 

a) Arama ve işletme ruhsatnameleri, kullanma hakkı ve belge istihsali taleplerinin tescilinden

711,80

b) Arama ve işletme ruhsatnameleri, kullanma hakkı ve belgelerin tescilinden

853,80

c) Arama ve işletme ruhsatnamelerinde ve belgelerde yapılan değişikliklerin tescilinden

426,00

d) Arama ve işletme ruhsatnameleri ile belgelerin devirlerinin veya bunların sahiplerine verdiği haklardan muayyen bir kısmında, diğer bir hükmi şahsa muvakkaten kullanma hakkı tanınmasının tescilinden

711,80

e) Diğer hususların tescilinden

282,70

2. Ruhsatlar:

 

a) Müsaade vesikaları

1.901,40

b) Arama ruhsatnameleri

2.853,70

c) İşletme ruhsatnameleri

23.798,40

d) Belgeler

2.853,70

Arama ve işletme ruhsatnameleri ile belgelerin temdit veya devrinden aynı miktarda harç alınır.

 

3. Tarifelerin tasdiki

473,50

V- Satış ruhsatnameleri:

 

1. (5035 sayılı Kanunun 49/5 maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:31/12/2003)

 

2. (5035 sayılı Kanunun 49/5 maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:31/12/2003)

 

3. Pul ve kıymetli kağıtlar bayilerine verilecek ruhsatnameler (Her yıl için, son nüfus sayımına göre) :

 

Nüfusu 10.000'den aşağı yerlerde

35,70

Nüfusu 10.000-50.000 olan yerlerde

92,50

Nüfusu 50.000'den yukarı olan yerlerde

188,10

4. Tıbbi eczalar ve kimyevi maddeleri toptan satan ticarethanelerden alınacak ruhsat harçları:

 

Ecza ticarethaneleriyle sanat ve ziraat işlerinde kullanılan zehirli ve müessir kimyevi maddelerin toptan satışına mahsus ticarethaneleri açmak için Sağlık Bakanlığınca verilecek ruhsatnameler (Son nüfus sayımına göre) :

 

Nüfusu 30.000'e kadar olan mahallerde

949,50

Nüfusu 30.000 ile 50.000 arasında olan mahallerde

1.901,40

Nüfusu 50.000 ile 100.000 arasında olan mahallerde

2.853,70

Nüfusu 100.000 ile 400.000 arasında olan mahallerde

4.758,20

Nüfusu 400.000 ve daha yukarı olan mahallerde

9.517,50

VI- Meslek erbabına verilecek tezkere, vesika ve ruhsatnamelerden alınacak harçlar:

 

1. Eczane açanlardan alınacak ruhsat harçları:

 

Yeniden eczane açmak üzere verilen ruhsatnameler (Son nüfus sayımına göre) :

 

Nüfusu 5.000'e kadar olan mahaller için

92,50

Nüfusu 5.000 ile 10.000 arasında olan mahaller için

188.10

Nüfusu 10.000 ile 20.000 arasında olan mahaller için

473,50

Nüfusu 20.000 ile 40.000 arasında olan mahaller için

759,20

Nüfusu 40.000 ile 75.000 arasında olan mahaller için

1.140,10

Nüfusu 75.000 ile 100.000 arasında olan mahaller için

1.520,60

Nüfusu 100.000 ile 400.000 arasında olan mahaller için

1.901,40

Nüfusu 400.000 ve daha yukarı olan mahaller için

2.853,70

2. Mimarlık ve mühendislik ruhsatnameleri:

 

a) Programlarının Türk yüksek mühendis ve yüksek mimar eğitim müesseseleri programlarına muadil olduğu kabul edilen bir ecnebi yüksek mühendis veya yüksek mimar eğitim müessesesinden diploma almış olanlara usulüne göre verilecek ruhsatnameler

949,50

b) Programlarının Türk Teknik Okulu mühendis kısmı programlarına muadil olduğu kabul olunan bir ecnebi mühendis veya mimar eğitim müessesesinden diploma almış olanlara usulüne göre verilecek olan ruhsatnameler

568,50

3. Mütehassıs tabiplik vesikaları:

 

a) Türkiye'de ihtisas yapmış olan Türk hekimlerine verilecek ihtisas vesikaları

949,50

b) Yabancı memleketlerde ihtisas yapmış olan Türk hekimlerine verilecek ihtisas vesikaları

949,50

c) Yabancı memleketlerin tıp fakültesinden mezun Türk hekimlerine Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde tababet icra etmek üzere verilecek mezuniyet vesikaları

949,50

4. Mütehassıs kimyagerlik vesikaları:

 

a) Türkiye'de ihtisas yapmış olan Türk kimyagerlerine verilecek ihtisas vesikaları

949,50

b) Yabancı memleketlerde ihtisas yapmış olan Türk kimyagerlerine verilecek ihtisas vesikaları

949,50

c) Yabancı memleketler mektep veya fakültelerinden mezun Türk kimyagerlerine Türkiye'de icrayı sanat etmek üzere verilecek mezuniyet vesikaları

949,50

5. Dişçilere ait mezuniyet vesikaları:

 

Yabancı memleketler dişçi mektep veya fakültelerinden mezun olan diş tabiplerine Türkiye'de icrayı sanat etmek üzere verilecek mezuniyet vesikaları

949,50

6. Veterinerlere ait mezuniyet vesikaları:Yabancı memleketler mektep veya fakültelerinden mezun olan veterinerlere Türkiye'de icrayı sanat etmek üzere verilecek mezuniyet vesikaları

378,10

7. Ebe, hemşire, sünnetçilere verilecek ruhsatnameler:

 

a) Kurs ve imtihan sonu muvaffak olan hemşire, ebe ve sünnetçilere verilecek ruhsatnameler

282,70

b) Ecnebi memleketlerdeki mekteplerden mezun olan Türk tebaası hemşire, ebe, sağlık memuru ve laborantlara Türkiye'de icrayı sanat etmek üzere verilecek ruhsatnameler

282,70

c) Sağlık okullarından ve kolejlerinden mezun olanlara verilecek şahadetnameler

282,70

8. Gözlükçülük ruhsatnameleri:

 

Hususi Kanununa göre verilecek fenni gözlükçülük ruhsatnameleri

1.425,40

9. Hususi hastaneler açma ruhsatnameleri

 

a) Para ile hasta bakan hususi hastanelere verilecek açma ruhsatnameleri:

 

20 yataklıya kadar olanlar

1.900,80

20-50 yataklıya kadar olanlar

2.853,70

50-100 yataklıya kadar olanlar

4.758,20

100 yatak veya daha yukarı olanlar

7.613,60

(Son nüfus sayımına göre nüfusu 200.000 den aşağı bulunan mahallerde açılacak hastanelerden bu harçların dörtte biri alınır.)

 

b) Radyoloji, radyo ve elektrikle teşhis ve tedavi ve diğer fizyoterapi müesseseleri açmak için verilecek ruhsatnameler

1.901,40

10. Laboratuvarlara ait ruhsatnameler: Seriri ve gıdai taharriyat ve tahliller yapılan ve misli teamüller aranılan umuma mahsus bakteriyoloji ve kimya laboratuvarları açmak için verilecek ruhsatnameler

949,50

11.Avukatlık ruhsatnameleri: Hususi Kanunu mücibince verilecek avukatlık ruhsatnameleri

949,50

12. (4008 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:6/8/1994)

949,50

13. Eski eserler ve define arama ve sondaj ruhsatnameleri:

 

Eski eser ve define arama sondaj ruhsatnamelerinden :

 

a) Eski eser araştırmaları için verilecek hafriyat ruhsatnameleri (Beher yıl için)

188,10

b) Eski eser araştırmaları için verilecek sondaj ruhsatnameleri (Beher ay için)

92,50

c) Define araştırmaları için verilecek ruhsatnameler (Beher iki ay için)

473,50

14.Gümrük müşavirlerine verilecek izin belgeleri: (4503 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile değişen şekli.Yürürlük:5/2/2000)

 

Gümrük müşavirliği izin belgesi

3.806,40

Gümrük müşavir yardımcısı izin belgesi

1.901,40

15. Avcılık belgesi:

 

Hususi Kanunu gereğince verilecek avcılık belgeleri (Her yıl için)

 

a) (5228 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi ile değişen bent. Yürürlük:31/7/2004) Avcı derneklerine dahil olanlardan

249,00

b) (5228 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi ile değişen bent. Yürürlük:31/7/2004) Avcı derneklerine dahil olmayanlardan

272,20

16. Silah taşıma ve bulundurma vesikaları:

 

a) (5035 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2004) Resmi makamlar tarafından gerçek kişilere verilecek silah taşıma müsaade vesikaları (Her yıl için)

1.137,40

b) (5035 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2004) Bulundurma vesikaları

1.819,00

c) (5035 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile eklenen bent. Yürürlük:1/1/2004) Özel kanuna göre verilecek yivsiz tüfek ruhsatnameleri

44,10

17. (4008 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:6/8/1994)

 

18. (4369 sayılı Kanunun 81 ve 82 nci maddeleri ile değişen bent. Yürürlük:29/7/1998) Özel okul ve özel dersane işletme ruhsatnameleri:

 

a) İlköğretim seviyesindeki özel okullardan (Her yıl için)

1.901,40

b) Lise seviyesindeki özel okullardan (Her yıl için)

3.806,40

c) Özel dersanelerden (Her yıl için)

3.806,40

(Kazanç temini gayesi bulunmayan ve genel eğitime yararlı olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca tasdik olunan özel okullar hariç)

 

d) (4842 sayılı Kanunun 27 nci maddesi ile eklenen bent.Yürürlük:31/12/2003) Karayolları Trafik Kanununun 123 üncü maddesine göre özel kişi ve kuruluşlara sürücü kursları açmak için ilgili Bakanlıkça verilecek okul açma belgelerinden (Her yıl için) ,

 

Son nüfus sayımına göre;

 

Nüfusu 200.000'e kadar olan şehirlerde

1.286,20

Nüfusu 500.000'e kadar olan şehirlerde

2.573,90

Nüfusu 500.000'den yukarı olan şehirlerde

3.861,20

19. Turizm müessese belgeleri: Merkez turizm komitesinin kararı ve Kültür ve Turizm Bakanlığının onayı üzerine

 

a) Dördüncü sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden

282,70

b) Üçüncü sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden

473,50

c) İkinci sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden

568,50

d) Birinci sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden

759,20

e) Lüks sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden

1.140,10

f) Dördüncü sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden

282,70

g) Üçüncü sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden

473,50

h) İkinci sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden

568,50

i) Birinci sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden

759,20

j) Lüks sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden

1.140,10

Turistik müessese harcı alınır.

 

20. Müteahhitlik karneleri: Karnede yazılı değer üzerinden (Geçerlilik süresi sonuna kadar)

(Binde 0,22)

Ancak, bu miktar (19.038,30 TL) ’den fazla olamaz.

 

VII- Okul diplomaları:

 

1. (4369 sayılı Kanunun 82 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:29/7/1998)

 

2. (6528 sayılı Kanunun 27 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük: 14/3/2014)

 

3. Üniversite haricinde kalan yüksek okullardan veya aynı derecedeki sanat ve meslek okul ve enstitülerinden mezun olacaklara verilecek diplomalar

18,80

VIII – (6322 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ile düzenlenen bölüm. Yürürlük: 15/6/2012) Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı:

 

1.Ticari mahiyette olmaksızın, yolcuların kendi kullanımları için yurt dışından getirdikleri alıcısı bulunan verici portatif telsiz telefon cihazları kullanım izni (Söz konusu harç, elektronik kimlik bilgisinin kayıt altına alınması işleminden önce ödenir. Elektronik kimlik bilgisinin kayıt altına alınması için yapılan başvuru sırasında harcın ödendiğine ilişkin belge aranır ve harç ödenmeden kayıt işlemi yapılmaz. Harç ödenmeden kayıt işlemi yapılan ve kullanıma açılan cihazlar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından kullanıma kapatılır. Ödenmeyen harç %50 fazlasıyla ilk kayıt tarihinden itibaren 6183 sayılı Kanuna göre hesaplanan gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir. Bu tahsilat yapılmadan cihaz kullanıma açılamaz.)

618,60

IX- Kapalı devre televizyon ruhsat harçları:

 

Kapalı devre televizyon sistemi kurulması ve işletilmesi için Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu tarafından verilecek izin belgelerinden (Her yıl için)

 

a) 3-15 TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden

2.853,70

b) 16-30 TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden

5.709,80

c) 31-60 TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden

11.423,10

d) 61 ve daha fazla TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden,

16.657,80

Birden fazla kanal ihtiva eden sistemlerden bu harçlar % 50 zamlı olarak tahsil edilir.

 

Genel ve katma bütçeli daire ve idarelerle il özel idareleri, belediye ve köyler tarafından kurulan kapalı devre televizyon sistemleri bu harca tabi tutulmazlar.

 

X- Gümrük Kanunu hükümlerine göre verilen ruhsatname harçları:

 

(4503 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile değişen şekli. Yürürlük:5/2/2000)

 

1- Genel antrepo izin belgeleri:

 

a) Genel antrepo işletmeciliği izin belgelerinden:

 

-Açma

49.978,70

-İşletme (Her yıl için)

16.657,80

b) Yurt içi gümrük hattı dışı eşya satış mağazası izin belgelerinden:

 

-Açma

33.318,70

-İşletme (Her yıl için)

16.657,80

c) Giriş-çıkış kapılarında gümrük hattı dışı eşya satış mağazası izin belgelerinden:

 

-Açma

33.18,70

-İşletme (Her yıl için)

16.657,80

d) Yat limanlarında gümrük hattı dışı eşya satış mağazası izin belgelerinden:

 

-Açma

33.318,70

-İşletme (Her yıl için)

16.657,80

e) Uluslararası faaliyetlerin gerektirdiği yerlerde gümrük hattı dışı eşya satış mağazası açma izin belgelerinden:

8.327,40

f) Gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarına ait depo açma izin belgelerinden:

8.327,40

2- Özel antrepo izin belgeleri:

 

-Açma

24.987,60

-İşletme (Her yıl için)

12.373,80

3- Geçici depolama yeri izin belgeleri:

 

a) Geçici depolama yeri işletmeciliği izin belgelerinden:

 

-Açma

49.987,70

-İşletme (Her yıl için)

16,657,80

b) Eşya sahibine ait geçici depolama yeri izin belgelerinden:

 

-Açma

24.987,60

-İşletme (Her yıl için)

12.373,80

XI- Finansal faaliyet harçları (5951 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile değişen şekli, Yürürlük:5/2/2010)

 

1.Banka kuruluş ve faaliyet izin belgeleri:

 

a) Türkiye’de kurulan bankalar ile yabancı bankalarca Türkiye’de açılan Merkez Şubelere ilişkin izin belgeleri (her yıl için)

524.041,40

b) Serbest bölgelerde faaliyet göstermek üzere kurulan bankalar ve açılan yabancı banka şubelerine ilişkin belgeler (her banka, her şube ve her yıl için)

524.041,40

c) Bütün bankaların, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açılan şubeleri (yabancı bankalarca serbest bölgelerde açılan şubeler hariç) için düzenlenen belgeler (6487 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile değişen parantez içi hüküm. Yürürlük; 11/6/2013) (her şube ve her yıl için, şube açılışında şubenin açıldığı ay kesri tam ay sayılmak suretiyle takvim yılının kalan ay süresine isabet eden harç tahsil edilir.) bir önceki takvim yılı başındaki nüfusa göre;

 

Nüfusu 5.000’e kadar olan belediyelerde

31.442,00

Nüfusu 5.000 ila 25.000 arasında olan belediyelerde

94.327,10

Nüfusu 25.000’den fazla olan belediyeler ile serbest bölge sınırları içinde

125.769,80

2- (5951 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:5/2/2010)

 

3- Sermaye piyasasında aracılık yapan kurumlara verilen yetki belgeleri (Her belge için ayrı olmak üzere) (Her yıl için)

77.651,70

4- Yatırım ortaklığı kurma ve faaliyet izin belgeleri

77.651,70

5- Finansal kiralama şirketleri kuruluş izin belgeleri:

 

a) Finansal kiralama şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)

77.651,70

b) Finansal kiralama şirketlerinin, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açacakları şubeler için düzenlenen belgeler (Her şube için)

38.25,40

6- Faktoring şirketleri kuruluş izin belgeleri:

 

a) Faktoring şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)

77.651,70

b) Faktoring şirketlerinin, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açacakları şubeler için düzenlenen belgeler (Her şube için)

38.825,40

7- Yetkili müesseseler (Döviz büfeleri) kuruluş izin belgeleri:

 

(5615 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi ile değişen hüküm.Yürürlük:1/1/2008)

 

a) Yetkili müesseseler (Döviz büfeleri) kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)

36.218,60

b) Yetkili müesseselerin (Döviz büfeleri) açacakları şubeler için düzenlenen belgeler

18.108,70

8- (5035 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2004)

 

a) Sigorta şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)

194.132,30

b) Emeklilik şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)

136.642,30

(6322 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ile eklenen hüküm. Yürürlük:15/6/2012) (a) ve (b) bentlerinde yer alan şirket kuruluş izin belgelerinin her ikisini de alanlardan, izin belgelerinin alındığı yıldan sonraki yıllarda, bu belgelere ait harçlardan sadece yüksek olanı alınır.

 

9- Diğer finansal kurumlara ilişkin belgeler:

 

a) Diğer finansal kurumlar kuruluş ve faaliyet izin belgeleri (Her yıl için)

77.651,70

(Diğer finansal kurumlar, yukarıda belirtilen kurumların dışında kalan, ancak finansal hizmet vermek üzere kuruluşu veya faaliyetleri yetkili kamu mercilerinin iznine tabi gerçek ve tüzel kişilerdir.)

 

b) (a) fıkrasında belirtilen kuruluşların açacakları şubelerle ilgili izin belgeleri (Her şube için)

38.825,40

10- (5582 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:21/2/2007)

 

XII-Transfer fiyatlandırması ile ilgili yöntem belirleme anlaşması harçları:

 

(7061 sayılı Kanunun 32 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük: 05/12/2017)

 

XIII- Bağlama kütüğü ruhsatnamelerinden alınacak harçlar:(5897 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle eklenen bölüm. Yürürlük: 30/6/2009) (6770 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile değişen şekli. Yürürlük: 27/01/2017) 10/8/1993 tarihli ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre oluşturulan bağlama kütüklerine kaydedilen gemi, deniz ve iç su araçlarına verilecek ruhsatnamelerden (Gemi, deniz ve iç su aracının boyuna göre) :

 

5 metreden 9 metreye kadar olanlardan

575,90

9 metreden 12 metreye kadar olanlardan

1.152,40

12 metreden 20 metreye kadar olanlardan

2.305,20

20 metreden 30 metreye kadar olanlardan

4.610,90

30 metreden büyük olanlardan

9.222,50

alınır.

 

Aracın boyunun tespitinde bir metreden küçük değerler dikkate alınmaz. Münhasıran deniz taşımacılığı ve balıkçılık faaliyetinde kullanılan gemi, deniz ve iç su araçları için alınacak ruhsatname işlemleri bu bölümdeki harçlardan müstesnadır.

 

XIV- (6322 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ile eklenen bölüm. Yürürlük:15/6/2012) Denetim yetkilendirme
belgeleri ve müşavirlik ruhsat harçları:

 

1- Denetim kuruluşları yetkilendirme belgeleri (Her yıl için) :

 

a) Kamu yararını ilgilendiren kuruluşları denetleyecek bağımsız denetim kuruluşları yetkilendirme belgeleri:

 

aa) Belgenin verildiği yıl

63.466,10

bb) Takip eden yıllarda 21.155,20 TL’den az olmamak üzere bağımsız denetim faaliyetlerinden elde edilen bir önceki
yıl gayrisafi iş hasılatının

Binde 5,75'i

b) Diğer kuruluşları denetleyecek bağımsız denetim kuruluşları yetkilendirme belgeleri:

 

aa) Belgenin verildiği yıl

31.733,00

bb) Takip eden yıllarda 10.577,30 TL’den az olmamak üzere bağımsız denetim faaliyetlerinden elde edilen bir önceki
yıl gayrisafi iş hasılatının

Binde 5,75'i

2-Denetim yetkilendirme belgeleri ve müşavirlik ruhsat harçları:

 

a) Yeminli mali müşavirlik ruhsatı

3.807,60

b) Bağımsız denetçi yetkilendirme belgesi

1.903,50

c) Serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatı

951,70

(2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 51 inci maddesiyle değişen ibare. Yürürlük: 09/7/2018) Cumhurbaşkanı gayrisafi iş hasılatı üzerinden hesaplanacak harcın oranını binde 2’den az, binde 10’dan çok olmamak üzere yeniden belirlemeye yetkilidir. (2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 51 inci maddesiyle değişen ibare. Yürürlük: 09/7/2018) Cumhurbaşkanı bu yetkisini denetim kuruluşlarının gayrisafi iş hasılatlarına göre farklı oranlar belirleyerek de kullanabilir.

 

XV- (6456 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ile eklenen bölüm. Yürürlük:1/1/2014) Elektrik üretimi lisans harçları:

 

1- Hidrolik kaynaklara dayalı elektrik üretim lisansı (Her yıl için) :

 

Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında, özelleştirme bedeli, lisans ihale bedeli ve su kullanım bedeli ödemeksizin hidrolik kaynaklara dayalı elektrik üretim faaliyetinde bulunanların (Kamu Kuruluşları hariç) bu faaliyetlerden elde ettikleri bir önceki yıl gayrisafi iş hasılatı üzerinden

Binde 15

Üreticilerin kendi ihtiyaçları için kullandıkları elektriğin bedeli gayrisafi iş hasılatına dâhil edilmez.

 

 

 

 

 

 

 


E-Mail ile Paylaş

e-mail ile paylaşımınız başarıyla tamamlanmıştır.

AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.