Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/5) (30.12.2018 T. 30641 R.G.)

Ticaret Bakanlığından:

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ

ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2019/5)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı ve güvenliği ile hayvan ve bitki varlığı ve sağlığı yönünden Tarım ve Orman Bakanlığının kontrolüne tâbi eklerdeki listelerde belirtilen ürünlerin ithalatına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ;

a) Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine tâbi tutulmak istenen Ek-1/A, Ek-1/B, Ek-2, Ek-3, Ek-4, Ek-5, Ek-6 ve Ek-7’de belirtilen ürünler ile 5 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen şartları sağlayan ürünleri,

b) Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi, Geçici İthalat Rejimi, Transit Rejimi ve Antrepo Rejimine tabi tutulan Ek-12’de belirtilen orman yetiştirme materyallerini

kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 28/1/2013 tarihli ve 2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Ön bildirim

MADDE 4 – (1) Eklerdeki listelerden;

a) Ek-1/A ve Ek-1/B’de belirtilen ürünler için, 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvan ve Ürünlerin Ülkeye Girişinde Ön Bildirim ve Veteriner Kontrollerine Dair Yönetmelik,

b) Ek-2’de belirtilen ürünler için, 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitkisel Gıda ve Yem İthalatının Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik,

hükümlerine uygun olarak ön bildirim yapılması gerekir.

Uygunluk denetimi

MADDE 5 – (1) Ek-1/A, Ek-1/B, Ek-2, Ek-3, Ek-4, Ek-5, Ek-6 ve Ek-7’de belirtilen ürünlerin ithalatında Tarım ve Orman Bakanlığınca Ek-9’da yer alan Uygunluk Yazısı düzenlenir.

(2) Uygunluk Yazısı Ticaret Bakanlığınca yürütülen Tek Pencere Sistemi üzerinde e-belge olarak da düzenlenebilir.

(3) Ek-5’te yer almayan ancak veteriner tıbbi ürün olan veya veteriner tıbbi ürün yapımında kullanılan hammadde ve yardımcı maddeler ile Ek-2’de yer almayan ancak gıda veya yem sanayiinde kullanılacak olan ürünlerin ithalatında, ithalatçının talep etmesi ve ürünün mevzuatına uygun olması halinde Ek-9’da yer alan Uygunluk Yazısı ithalatçıya iletilir.

(4) Uygunluk Yazısı başvurusunda istenen bilgi ve belgelerin Tarım ve Orman Bakanlığına ibrazı gerekir.

(5) Uygunluk Yazısı;

a) Ek-1/A ve Ek-1/B’de yer alan ürünler için ithalatın yapılacağı gümrük idaresine,

b) Ek-2, Ek-3, Ek-4, Ek-5, Ek-6, Ek-7 ve Ek-12’de yer alan ürünler için ithalatçıya,

iletilir.

(6) Bu Tebliğ kapsamında ithal edilmek istenen bir ürünün birden fazla listede yer alması durumunda, her ithalat işlemi için ilgili tüm mevzuata uygun olacak şekilde yalnızca bir Uygunluk Yazısı düzenlenir.

(7) Bu Tebliğin Ek-6 kapsamında bulunan madde ve ürünlerin Uygunluk Yazısının geçerlilik süresi 6 aydır.

Uygunsuzluk yazısı

MADDE 6 – (1) Ürünün ilgili mevzuata uygun olmadığının tespiti halinde, gerekçeli olarak Ek-10’da yer alan Uygunsuzluk Yazısı düzenlenir veya Ticaret Bakanlığınca yürütülen Tek Pencere Sistemi üzerinden onay işlemi yapılmaz.

Veteriner giriş belgesi

MADDE 7 – (1) Ek-1/A ve Ek-1/B’de yer alan ürünler için, Hayvan ve Ürünlerin Ülkeye Girişinde Ön Bildirim ve Veteriner Kontrollerine Dair Yönetmelik ekinde yer alan ve Tarım ve Orman Bakanlığınca düzenlenen Veteriner Giriş Belgesinin orijinali gümrük idarelerine bildirilir ve belgede belirtilen ilk varış yerine kadar sevkiyata eşlik eder.

(2) Ek-1/A ve Ek-1/B’de yer alan ve 21/12/2011 tarihli ve 28149 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelik kapsamındaki ürünlerin petrol sanayii, beşeri ilaç sanayii, sabun sanayii, kozmetik sanayii ve benzeri Tarım ve Orman Bakanlığınca denetime tâbi olmayan sanayiilerde kullanılmak üzere ithal edilmesi ve Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan kontrollerde uygun bulunması durumunda Hayvan ve Ürünlerin Ülkeye Girişinde Ön Bildirim ve Veteriner Kontrollerine Dair Yönetmelik ekinde yer alan ve Tarım ve Orman Bakanlığınca düzenlenen Veteriner Giriş Belgesinin orijinali gümrük idarelerince aranır ve belgede belirtilen ilk varış yerine kadar sevkiyata eşlik eder.

Kontrol belgesi

MADDE 8 – (1) Ek-1/A, Ek-3 ve Ek-12’de yer alan ürünlerin ithalatında Uygunluk Yazısı düzenlenmesi için ithalattan önce Tarım ve Orman Bakanlığınca onaylanan Kontrol Belgesi aranır.

(2) Kontrol Belgesi alınmasını teminen Ek-1/A ve Ek-3’te yer alan ürünler için Ek-8’de yer alan Kontrol Belgesi formu, fatura veya proforma fatura ile ürünün özelliğine göre Kontrol Belgesi formunda belirtilen ilgili mevzuat uyarınca istenen diğer belgelerle birlikte ithalattan önce Tarım ve Orman Bakanlığına başvurulur.

(3) Ek-12’de yer alan ürünler için ithalatçı veya temsilcisi tarafından Ek-13’te yer alan Kontrol Belgesi formu doldurularak proforma fatura veya fatura ile birlikte Tarım ve Orman Bakanlığına (Orman Genel Müdürlüğü) başvurulur.

(4) Kontrol Belgesi, e-belge sistemi üzerinde e-belge olarak da düzenlenebilir.

Kontrol belgesinin geçerlik süresi

MADDE 9 – (1) Kontrol Belgesinin geçerlik süresi, düzenlendiği tarihten itibaren;

a) Ek-1/A ve Ek-12’de yer alan ürünler için dört aydır. Ancak 05.04, 15.04, 1516.10, 15.17, 1518.00, 18.06, 19.01, 19.02, 19.04, 19.05, 2103.90.90, 21.04, 2105.00, 21.06, 2202.99, 2208.70 tarife pozisyonunda yer alan ürünler için on iki aydır.

b) Ek-3’te yer alan ürünler için altı aydır.

(2) Türkiye gümrük bölgesine geldikten ve Uygunluk Yazısı başvurusu yapıldıktan sonra Kontrol Belgesinin geçerlik süresi biten ürünlere ilişkin işlemler, Kontrol Belgesinin geçerlik süresi dikkate alınmaksızın tamamlanır.

Muafiyetler

MADDE 10 – (1) Tarım ve Orman Bakanlığının iznine tâbi olması ve Uygunluk Yazısı düzenlenmesi kaydıyla, Ek-1/A’da yer alan yarış ve gösteri amacıyla belirli bir süre kalmak üzere getirilen, üst düzey mülkî ve askeri erkâna hediye edilen, özel ve resmî hayvanat bahçelerinde sergilenmek amacıyla getirilen ve ülkemize bağış niteliğinde gelen hayvanlar ile üniversitelerin, bilimsel ve diğer araştırma kurumlarının bilimsel araştırmalarda kullanacağı hayvanlar için Kontrol Belgesi düzenlenmez.

(2) Tarım ve Orman Bakanlığının iznine tâbi olması ve Uygunluk Yazısı düzenlenmesi kaydıyla, Ek-1/A’da yer alan ve 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda ve Yemin Resmî Kontrollerine Dair Yönetmeliğin 27 nci maddesi kapsamındaki ürünler için Kontrol Belgesi düzenlenmez.

(3) Tarım ve Orman Bakanlığının iznine tâbi olması kaydıyla, Ek-1/A ve Ek-1/B’de yer alan ve Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelik kapsamındaki ürünlerin petrol sanayii, beşeri ilaç sanayii, sabun sanayii, kozmetik sanayii ve benzeri Tarım ve Orman Bakanlığınca denetime tâbi olmayan sanayilerde kullanılmak üzere ithal edilmesi durumunda Uygunluk Yazısı ve/veya Kontrol Belgesi düzenlenmez.

(4) Eklerdeki diğer listeler kapsamında denetime tâbi olmaması kaydıyla, ithal edilmek istenen;

a) Ek-1/A ve Ek-1/B’de yer alan ürünlerin Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelik ile belirlenen hayvan ve ürünler kapsamı dışında olması,

b) Ek-2’de yer alan ürünlerin gıda ile temas etmeyecek, gıda ve yem sanayii dışında ve/veya karşılarında belirtilen amaçlar dışında kullanılacak olması,

c) Ek-4’te yer alan ürünlerin hayvan sağlığı amacı dışında kullanılacak olması,

ç) Ek-5’te yer alan ürünlerin veteriner tıbbi ürün ve veteriner tıbbi ürün imalinde kullanılan hammadde sanayiine verilmeyecek olması,

d) Ek-6’da yer alan hammaddelerin bitki koruma ürünü sanayiine verilmeyecek olması,

e) Ek-2, Ek-5 ve Ek-6’da yer alan ürünlerin laboratuvar analizinde kullanılacak olması,

f) Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilmiş olan diğer ürünlerden elde edilen ikincil işlem görmüş ürünlerin Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tâbi tutulması,

durumunda ön bildirim, Kontrol Belgesi ve/veya Uygunluk Yazısı düzenlenmez.

Bilgi formu

MADDE 11 – (1) İthalatçı, ithalatın yapılmasından sonra en geç kırk beş gün içinde Ek-11’de yer alan Bilgi Formunu gümrük beyannamesinin örneği ile birlikte;

a) Ek-5’te yer almayan ancak veteriner tıbbi ürün olan veya veteriner tıbbi ürün yapımında kullanılan hammadde ve yardımcı maddelerin veteriner tıbbi ürün izni olanlar tarafından ithal edilmesi,

b) Beşeri tıbbi ürün, bitki koruma ürünü veya bunların yapımında kullanılanlar hariç olmak üzere, Ek-5’te yer alan ve yanında (*) işareti bulunan maddelerin 10 uncu maddenin dördüncü fıkrasının (ç) ve (e) bentleri kapsamında ithal edilmesi,

durumunda Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne iletir.

Gümrük işlemleri

MADDE 12 – (1) Eklerdeki listelerde yer alan ürünlerin ithalatında, Tarım ve Orman Bakanlığınca düzenlenen Uygunluk Yazısı gümrük idarelerince aranır.

(2) 10 uncu maddenin dördüncü fıkrasında yer alan muafiyetler kapsamında olduğu beyan edilen ürünlerin ithalatına gümrük idarelerince doğrudan izin verilir. İzin verilen eşyaya ilişkin veriler elektronik ortamda Tarım ve Orman Bakanlığı ile paylaşılır.

(3) Bir ürünün ilgili mevzuata uygun olmadığının tespiti ve bu hususun gerekçeli Uygunsuzluk Yazısı ile ilgili gümrük idaresine bildirilmesi halinde, ürünün ithaline gümrük idarelerince izin verilmez ve Uygunsuzluk Yazısı özet beyana ve taşıma belgesine iliştirilir.

(4) Uygunsuz çıkan Ek-1/A, Ek-1/B, Ek-2, Ek-3, Ek-4, Ek-5, Ek-6 veya Ek-7’de belirtilen ürün mahrecine iade edilir veya masrafları ürünün sahibine ait olmak üzere imha suretiyle tasfiye edilmek üzere gümrüğe terk edilir ya da ilgili mevzuat çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığının uygun göreceği tedbirler alınır.

(5) Uygunsuz bulunan EK-12’de yer alan ürün, on gün içinde ithalatçı veya temsilcisi tarafından mahrecine iade edilir veya masrafları ithalatçı veya temsilcisi tarafından karşılanmak üzere imha suretiyle tasfiye edilir.

Yaptırımlar

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler, yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunanlar ile sahte belge kullananlar, ibraz edenler veya belgede tahrifat yapanlar hakkında;

a) 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun,

b) 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu,

c) Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının ilgili hükümleri ve ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.

Yetki

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya ve düzenleme yapmaya Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 15 – (1) 30/12/2017 tarihli ve 30286 ikinci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/5) ile 30/12/2017 tarihli ve 30286 ikinci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Yetiştirme Materyallerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/17) yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesine bağlanmış veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş ürünlerin ithali, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kırk beş gün süreyle 15 inci madde ile yürürlükten kaldırılan Tebliğe tâbidir. Ancak söz konusu işlemlere bu Tebliğin lehteki hükümleri de uygulanır.

(2) 15 inci madde ile yürürlükten kaldırılan Tebliğ kapsamında alınmış Kontrol Belgeleri, mezkûr Tebliğde belirtilen süre kadar geçerlidir.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız

 

Ek-8

KONTROL BELGESİ


T.C.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

................ Genel Müdürlüğü/................ İl Müdürlüğü

KONTROL BELGESİ

GTİP (1) :


Madde ismi (2) :


Hangi listede yer aldığı :


İthalatçı firmanın


- Ticaret unvanı :


- Adresi ve tel no :


- Vergi dairesi :


- Vergi sicil no :


İhracatçı firmanın


- Ticaret unvanı :


- Adresi :


Maddenin

Kullanım yeri :


İthal amacı (3) :


Miktarı :


Şarj no (4) :

Lot no (5) :


Menşe ülkesi :


Yükleme ülkesi :


Giriş gümrüğü :


Kullanıcı firmanın


- Ticaret unvanı :


- Adresi ve tel no :


İthal edilecek maddenin özelliğine göre aşağıdaki ilgili başlığı yuvarlak içine alınız.

(Madde B grubunda ise ayrıca ilgili bölümün altı çizilir.)

A- 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümlerine uygundur.

B- Avrupa Topluluğu, Dünya Sağlık Teşkilatı, Dünya Gıda Kodeksi spesifikasyonlarına uygundur.

C- 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu hükümlerine uygundur.

D- 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu hükümlerine uygundur.

E- 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu hükümlerine uygundur.

(1) GTİP tespiti Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sorumluluğunda değildir.

(2) Proforma faturada tek isim altında birden fazla madde varsa bunların orijinal isimleri ayrı ayrı belirtilecektir.

(3) Canlı su ürünleri ithalatında belirtilecektir.

(4) Veteriner tıbbi ürünlerin, bu ürünlerin veya başlangıç maddelerinin üretiminde kullanılan maddelerin ithalatında belirtilecektir.

(5) Ek-1/A kapsamı ürünler için geçerli değildir.

Tarafımızca düzenlenen işbu formdaki bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu ve ithalatı Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/5) hükümlerine uygun olarak yapacağımızı taahhüt ederiz.Firma kaşesi

Yetkilinin Adı ve Soyadı

İmza

İlgili Tebliğ uyarınca yapılan incelemede, işbu Kontrol Belgesi kapsamı ürünün, insan sağlığı ve güvenliği ile hayvan ve bitki varlığı ve sağlığı yönünden gümrük aşamasında yapılacak denetimlerde uygun bulunması halinde ithali uygun görülmüştür.İmza ve mühür

Tarih
Ek–9 UYGUNLUK YAZISITARIM ve ORMAN BAKANLIĞI


Tarih

Sayı :

Konu :İLGİLİ GÜMRÜK İDARESİNE VE/VEYA İLGİLİ FİRMAYAİlgi:


İthali/Geçici ithali yapılmak üzere ... ... ... firmasınca/firmanızca beyan edilen ve aşağıda bilgileri yer alan ürünün/ürünlerin, ilgili mevzuata göre yapılan denetimlerde Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/5) çerçevesinde ithali/geçici ithali uygundur.

Bu uygunluk yazısı …… gün süre için geçerlidir (3).

Bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim.Belge Cinsi(4)

Belge Tarihi ve ?’su(5)

Ürün Adı

GTİP
Ürün Miktarı

Fatura Tarihi(6)

Fatura ?(6)

Şarj ?(7)

Son Kullanım Tarihi (7)

Veteriner Giriş Belgesi ?’su(8)

Ek–10

UYGUNSUZLUK YAZISI


TARIM ve ORMAN BAKANLIĞITarih

Sayı :


Konu :İLGİLİ GÜMRÜK İDARESİNE VE İLGİLİ FİRMAYA


İlgi:


İthali/Geçici ithali yapılmak üzere ... ... ... firmasınca/firmanızca beyan edilen ve aşağıda bilgileri yer alan ürünün/ürünlerin, ilgili mevzuata göre yapılan denetimlerde Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/5) çerçevesinde ithali/geçici ithali uygun değildir.

Uygunsuzluk gerekçesi ve yapılacak işlemler (9):

Bilgileri ve gereğini arz/rica ederim.Belge Cinsi(10)

Belge Tarihi ve ?’su(11)

Ürün Adı

GTİP
Ürün Miktarı

Fatura Tarihi(12)

Fatura ?(12)

Şarj ?(13)

Son Kullanım Tarihi(13)

Veteriner Giriş Belgesi ?’su(14)9 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 34 üncü maddesi beşinci fıkrasında belirtilen işlemlerden uygun olanı belirtilecektir.

10 Eşya geçici depolama yerinde ise "Özet Beyan", antrepo rejimine tabi tutuldu ise "Antrepo Beyannamesi" belge cinsi olarak ilgili yere yazılır.

11 Belge cinsi "Özet Beyan" ise özet beyan ve taşıma senedi tarih ve numaraları ayrı ayrı yazılır.

12 Ek-6 sayılı liste kapsamı ürünler için geçerli değildir.

13 Ek-1/A-B, Ek-2, Ek-3 ve Ek-7 sayılı listeler kapsamı ürünler için geçerli değildir.

14 Ek-1/A-B sayılı listeler kapsamı ürünler için geçerlidir.


Ek-11

BİLGİ FORMU(15)


T.C.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

İhracatçının

Unvanı


Adresi


Tel, faks, e-posta ve internet adresi


Üreticinin

Unvanı


Adresi


Tel, faks, e-posta ve internet adresi


İthal malın menşe ülkesi


İthalatçının

Unvanı


Adresi


Tel, faks, e-posta ve internet adresi


Vergi nosu


İthalatın yapılacağı ülke


İthalatçı temsilcisinin (varsa)

Unvanı


Adresi


Tel, faks, e-posta ve internet adresi


Vergi no’su


İthal edilen ürünün

GTİP’i


Cinsi


Hammadde/Ürün adı


Miktarı ve birimi


Toplam ABD doları tutarı


Malın kullanılacağı ürün (hammaddenin veteriner tıbbi ürün izin sahibince ithal edilmesi durumunda)


ha

(


Malın muafiyet kapsamında ithalatı halinde kullanım amacı, depolama/muhafaza yeri (maddelerin veteriner tıbbi ürün izni olmayanlar tarafından ithal edilmesi durumunda)
15 Yapılan ithalata ilişkin gümrük beyannamesi örneği eklenecektir.Ek-12


ORMAN YETİŞTİRME MATERYALLERİ


GTİP

MADDE İSMİ

0602.90.41.00.11

Çelikler

0602.90.41.00.12

Fidanlar

0602.90.41.00.29

Diğerleri

1209.99.10.00.00

Orman ağaçlarının tohumları 


Ek-13

KONTROL BELGESİ

(Orman Yetiştirme Materyalleri)


T.C.

Tarım ve Orman Bakanlığı

Orman Genel Müdürlüğü

KONTROL BELGESİ

 

Kontrol Belgesi Tarihi :

 

Kontrol Belgesi No :

GTİP’i

:

Madde ismi

:

İthalatçı firmanın ticaret unvanı, adresi ve telefon numarası

:

İthalatçı firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi sicil numarası

:

İhracatçı firmanın ticaret unvanı ve adresi

:

Ürünün kullanılacağı yer

:

Ürünün miktarı

:

Ürünün menşe ülkesi

:

Ürünün yükleneceği ülke

:

Ürünün giriş gümrüğü

:

Yukarıda belirtilen ve ekli proforma faturada (1) yer alan orman yetiştirme materyalleri ile ilgili bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu beyan ederiz.  

 

Tarih

Firmanın Kaşesi

Yetkilinin Adı ve Soyadı

İmza

6831 sayılı Orman Kanunu ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamemesi hükümleri ve 2/2/2006 tarihli ve 26068 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Yetiştirme Materyallerinin Ticareti Yönetmeliği (1999/105/Ec) çerçevesinde yapılan inceleme sonucunda; yukarıda belirtilen orman yetiştirme materyallerinin yurda getirilmesinde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.

İthal edilecek orman yetiştirme materyallerinin beyannamenin tescili öncesinde, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılacak kontrollerde; insan sağlığı ve güvenliği, hayvan ve bitki varlığı, sağlığı ve karantina yönünden uygun bulunması halinde, ithali uygun görülmüştür.

İşbu Kontrol Belgesi, Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/5) hükümleri çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ilgili birimine sunulmak üzere düzenlenmiştir.

 

Adı ve Soyadı

Unvanı

İmza ve Mühür

(1) Proforma faturada tek isim altında birden fazla madde söz konusu olduğunda, bunların orijinal isimleri ayrı ayrı belirtilir.


33 Ek-1/A (Canlı hayvan hariç), Ek-1/B, Ek-3 ve Ek-7 sayılı listeler kapsamı ürünler için geçerli değildir.

4 Eşya geçici depolama yerinde ise "Özet Beyan", antrepo rejimine tabi tutuldu ise "Antrepo Beyannamesi" belge cinsi olarak ilgili yere yazılır.

5 Belge cinsi "Özet Beyan" ise özet beyan ve taşıma senedi tarih ve numaraları ayrı ayrı yazılır.

6 Ek-6 sayılı liste kapsamı ürünler için geçerli değildir.

7 Ek-1/A-B, Ek-2, Ek-3 ve Ek-7 sayılı listeler kapsamı ürünler için geçerli değildir.

8 Ek-1/A-B sayılı listeler kapsamı ürünler için geçerlidir.
4

E-Mail ile Paylaş

e-mail ile paylaşımınız başarıyla tamamlanmıştır.

AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.