Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/6) (30.12.2018 T. 30641 R.G.)

Ticaret Bakanlığından:

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN

KİMYASALLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2019/6)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, Ek-1’deki listede yer alan kimyasalların ve ürünlerin çevrenin korunması yönünden uygunluk denetimine ilişkin usul ve esasları düzenler.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 28/1/2013 tarihli ve 2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

İthalat işlemleri

MADDE 3 – (1) Ek-1’deki listede yer alan kimyasalların ve ürünlerin Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimi kapsamında ithalatı yasaktır.

(2) Ek-1’deki listede yer alan 2903.71.00.00.00 GTİP’li kimyasalın ithalatı yalnızca;

a) 1/1/2015 tarihinden önce piyasaya arz edilmiş eşyalar için servis amaçlı olarak ya da,

b) Evsel havalandırma sistemleri için Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolünün 5 inci maddesi kapsamındaki ülkelere ihracat amaçlı üretiminde ihtiyaç duyulan miktar kadar,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının izni ile yapılır.

(3) Ek-1’deki listede yer alan kimyasallardan aşağıdaki tabloda belirtilenlerin ithalatı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının izni ile ve yalnızca; laboratuvar amaçlı veya zorunlu kullanım amaçlı olarak Ek-4’te belirtilen hususlar dikkate alınarak; ya da Ek-5’te yer alan halonun kritik kullanım alanları için yapılır.

 

GTİP

MADDE İSMİ

2903.14.00.00.00

Karbon tetraklorür

2903.19.00.00.19

Diğerleri (yalnız 1,1,1-Trikloroetan (metilkloroform))

2903.76.10.00.00

Bromoklorodiflorometan

2903.76.20.00.00

Bromotriflorometan

2903.76.90.00.00

Dibromotetrafloroetanlar

2903.77.60.00.00

Trikloroflorometan, Diklorodiflorometan, Triklorotrifloroetanlar

Diklorotetrafloroetanlar ve Kloropentafloroetan

2903.77.90.00.00

Diğerleri

2903.79.30.00.59

Diğerleri 

(4) 2903.76.10.00.00 ve 2903.76.20.00.00 GTİP’li kimyasalı içeren 8424.10 GTP’de yer alan eşyaların, Ek-5’te yer alan halonun kritik kullanım alanlarında yapılacak ithalatları Çevre ve Şehircilik Bakanlığının izni ile yapılır.

Uygunluk denetimi ve belgelendirme

MADDE 4 – (1) 3 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen kimyasalların ithalatında,  bu kimyasalların çevrenin korunması yönünden uygunluğu Kontrol Belgesi (Ek-2) ile belgelenir.

(2) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, gerekli gördüğü takdirde, gümrük beyannamesinin tescili öncesinde uluslararası gözetim şirketlerinden veya resmî kuruluşlardan denetim isteyebilir.

(3) 3 üncü maddenin ikinci fıkrası çerçevesindeki ithalatlarda ithalatçının kimyasal maddenin ithalatından son kullanım ve ihracat aşamasına kadar olan süreci Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Ozon Tabakasını İncelten Madde (OTİM) Takip Sistemine girmesi gerekmektedir.

(4) 3 üncü maddenin üçüncü fıkrası çerçevesindeki ithalatlarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığının OTİM Takip Sistemine giriş yapılmaz.

Çevrenin korunması yönünden kontrol altında tutulan kimyasal madde servis amaçlı ve üretim amaçlı ithalatçı kayıt belgesi

MADDE 5 – (1) 3 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen kimyasalın ithalatı için alınan tüm Kontrol Belgelerinde geçerli olmak üzere, öncelikle Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasal Madde Servis Amaçlı İthalatçı Kayıt Belgesi ve Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasal Madde Üretim Amaçlı İthalatçı Kayıt Belgesi ve numarası alınması gereklidir. Bu belgeleri almak için ithalatçı firma tarafından;

a) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi (oda kaydı) (ana faaliyet konusu/meslek dalı iklimlendirme ve soğutma olan, ilgili kurumlardan veya noterden onaylı),

b) Vergi levhası (ilgili kurumlardan veya noterden onaylı),

c) İmza sirküleri (noter onaylı),

ç) Taahhütname (Ek-3),

d) Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Ozon Tabakasını İncelten Madde (OTİM) Takip Sisteminde yer alan Kayıt Talep Yazısı,

e) Üzerinde firmanın açık ismi ve OTİM Servis Amaçlı veya Üretim Amaçlı İthalatçı Kayıt Belgesi ifadesi bulunan, Servis Amaçlı veya Üretim Amaçlı İthalatçı Kayıt Belgesi ücretinin yatırıldığına dair banka dekontunun aslı,

ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığına müracaat edilir.

(2) Kamu kuruluşları, üniversiteler ve özel kanunlarla kurulmuş kamu tüzel kişiliğine sahip olan ve odalara kayıt zorunluluğu bulunmayan ithalatçılardan sicil gazetesi ve vergi levhası istenmez.

(3) Servis Amaçlı İthalatçı Kayıt Belgeleri verilirken Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca firmaların geçmiş dönem ithalat rakamları göz önüne alınır.

Kontrol belgesi

MADDE 6 – (1) Kontrol Belgesi, Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan 2016/27 sayılı Genelge doğrultusunda Tek Pencere Sistemi üzerinden e-belge olarak düzenlenir.

(2) 3 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen kimyasalın ithalatında Kontrol Belgesi alınabilmesi için;

a) Kontrol Belgesi formu (Bakanlık kayıtları için gerekli bir nüsha),

b) Orijinal proforma fatura ve noter tasdikli tercümesi (üzerinde tarih ve numarası, malın menşei, GTİP’i, kilogram cinsinden miktarı, toplam değeri, yetkili isim, ıslak imza ve firma kaşesi bulunması gerekir.),

c) Orijinal analiz belgesi ve noter tasdikli tercümesi (üzerinde proforma fatura tarih ve numarası, madde miktarı, bileşim oranları ve her bir bileşenin saflık değerinin açıkça yazılması ve yetkili isim, ıslak imza ve firma kaşesi bulunması gerekir.),

ç) Orijinal etiket (sticker şeklinde olup aslı üzerinde üretici firma ismi veya logosu, CAS numarası ve kimyasal maddenin açık ismi, Türkçe uyarılar bölümü, yetkili isim, ıslak imza ve firma kaşesi bulunması gerekir.),

d) Servis amaçlı ithal edilecek madde başvurularında Ticaret Bakanlığından (İthalat Genel Müdürlüğü) fiziksel veya elektronik olarak alınacak İthal Lisansı,

e) Üretim amaçlı ithal edilecek madde başvurularında Kapasite Raporu,

ile birlikte malların ihracatçı ülkede çıkış işlemleri tamamlanmadan önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığına başvurulur.

(3) 3 üncü maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen kimyasalların ithalatında Kontrol Belgesi alınabilmesi için;

a) Kontrol Belgesi formu (Bakanlık kayıtları için gerekli bir nüsha),

b) Orijinal proforma fatura ve noter tasdikli tercümesi (üzerinde tarih ve numarası, malın menşei, GTİP’i, kilogram cinsinden miktarı, toplam değeri, yetkili isim, ıslak imza ve firma kaşesi bulunması gerekir.),

c) Orijinal analiz belgesi ve noter tasdikli tercümesi (üzerinde proforma fatura tarih ve numarası, madde miktarı, bileşim oranları ve her bir bileşenin saflık değerinin açıkça yazılması ve yetkili isim, ıslak imza ve firma kaşesi bulunması gerekir.)

ile birlikte malların ihracatçı ülkede çıkış işlemleri tamamlanmadan önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığına başvurulur.

Belgelerin süresi

MADDE 7 – (1) 3 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen kimyasallar için verilen Kontrol Belgesi, düzenlendiği tarihten takvim yılı sonuna kadar geçerlidir, bu süre değiştirilemez.

(2) Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasal Madde Servis Amaçlı İthalatçı Kayıt Belgesi ve Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasal Madde Üretim Amaçlı İthalatçı Kayıt Belgesinin geçerlilik süresi üç yıldır.

Kontrol belgesinin iadesi

MADDE 8 – (1) Kontrol Belgesi alan ithalatçılar;

a) Kontrol Belgesinin geçerlilik süresi içerisinde belge kapsamı kimyasalın ithalatının gerçekleştirilememesi halinde 3 üncü maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi kapsamında alınan İthal Lisansının ilgili firmanın yetkililerince onaylanmış bir suretini,

b) Kontrol Belgesinin geçerlilik süresi içerisinde belge kapsamı kimyasalın tamamının veya bir kısmının ithalatının gerçekleşmesi halinde, ihracatçı tarafından verilen faturanın ithalatçı tarafından onaylı bir nüshası, gümrük beyannamesinin usulüne uygun olarak onaylanmış sureti ve 3 üncü maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi kapsamında alınan İthal Lisansının ilgili firma yetkililerince onaylanmış bir suretini,

Kontrol Belgesinin geçerlilik süresinin bitmesini müteakip otuz gün içerisinde, talep edilen bilgi ve belgelerle birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığına iletmekle yükümlüdürler. Müteakip Kontrol Belgesi talepleri, yükümlülüklerin tam olarak yerine getirilmesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygun görülmesi halinde değerlendirmeye alınır.

Gümrük işlemleri

MADDE 9 – (1) 3 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen kimyasalların Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine tabi tutulması halinde, Kontrol Belgesi gümrük beyannamesinin tescili sırasında ilgili gümrük idaresince aranır.

Uygulamaya ilişkin önlemler

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya ve düzenleme yapmaya Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 11 – (1) 30/12/2017 tarihli ve 30286 ikinci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/6) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız

Ek-1

 

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KİMYASALLAR

 

      GTİP

MADDE İSMİ

CAS

EC

2524.10.00.00.00

Krosidolit (Crocidolite)

12001-28-4

 

2524.90.00.00.11

Amozit  (Amosite)

12172-73-5

 

2524.90.00.00.12

Antofillit (Antophylite)

77536-67-5

 

2524.90.00.00.13

Aktinolit (Actinolite)

77536-66-4

 

2524.90.00.00.14

Tremolit (Tremolite)

77536-68-6

 

2524.90.00.00.15

Krizotil (Beyaz asbest) (Chrysotile)

12001-29-5

132207-32-0

 

2524.90.00.00.19

Diğerleri

 

 

2903.14.00.00.00

Karbon tetraklorür 

 

 

2903.19.00.00.19

Diğerleri (yalnız 1,1,1-Trikloroetan (metilkloroform))

 

 

2903.71.00.00.00

Klorodiflorometan

 

 

2903.72.00.00.00

Diklorotrifloroetanlar

 

 

2903.73.00.00.00

Diklorofloroetanlar

 

 

2903.74.00.00.00

Klorodifloroetanlar

 

 

2903.75.00.00.00

Dikloropentafloropropanlar

 

 

2903.76.10.00.00

Bromoklorodiflorometan

 

 

2903.76.20.00.00

Bromotriflorometan

 

 

2903.76.90.00.00

Dibromotetrafloroetanlar

 

 

2903.77.60.00.00

Trikloroflorometan, Diklorodiflorometan, Triklorotrifloroetanlar

Diklorotetrafloroetanlar ve Kloropentafloroetan

 

 

2903.77.90.00.00

Diğerleri

 

 

2903.78.00.00.00

Diğer perhalojenlenmiş türevler

 

 

2903.79.30.00.11

Flordiklormetan

 

 

2903.79.30.00.13

Klorflormetan

 

 

2903.79.30.00.14

Flortetrakloretan (tüm izomerleri)

 

 

2903.79.30.00.15

Diflortrikloretan (tüm izomerleri)

 

 

2903.79.30.00.17

Klortetrafloretan (tüm izomerleri)

 

 

2903.79.30.00.18

Flortrikloretan (tüm izomerleri)

 

 

2903.79.30.00.21

Diklordifloretan (tüm izomerleri)

 

 

2903.79.30.00.22

Klortrifloretan (tüm izomerleri)

 

 

2903.79.30.00.25

Klorfloretan (tüm izomerleri)

 

 

2903.79.30.00.26

Florhekzaklorpropan (tüm izomerleri)

 

 

2903.79.30.00.27

Diflorpentaklorpropan (tüm izomerleri)

 

 

2903.79.30.00.28

Triflortetraklorpropan (tüm izomerleri)

 

 

2903.79.30.00.31

Triklortetraflorpropan (tüm izomerleri)

 

 

2903.79.30.00.33

Klorhekzaflorpropan (tüm izomerleri)

 

 

2903.79.30.00.34

Florpentaklorpropan (tüm izomerleri)

 

 

2903.79.30.00.35

Diflortetraklorpropan (tüm izomerleri)

 

 

2903.79.30.00.36

Triklortriflorpropan (tüm izomerleri)

 

 

2903.79.30.00.37

Diklortetraflorpropan (tüm izomerleri)

 

 

2903.79.30.00.38

Klorpentaflorpropan (tüm izomerleri)

 

 

2903.79.30.00.41

Flortetraklorpropan (tüm izomerleri)

 

 

2903.79.30.00.42

Diflortriklorpropan (tüm izomerleri)

 

 

2903.79.30.00.43

Diklortriflorpropan (tüm izomerleri)

 

 

2903.79.30.00.44

Klortetraflorpropan (tüm izomerleri)

 

 

2903.79.30.00.45

Flortriklorpropan (tüm izomerleri)

 

 

2903.79.30.00.46

Diflordiklorpropan (tüm izomerleri)

 

 

2903.79.30.00.47

Klortriflorpropan (tüm izomerleri)

 

 

2903.79.30.00.48

Flordiklorpropan (tüm izomerleri)

 

 

2903.79.30.00.51

Klordiflorpropan (tüm izomerleri)

 

 

2903.79.30.00.52

 Klorflorpropan (tüm izomerleri)

 

 

2903.79.30.00.59

Diğerleri

 

 

2903.79.80.00.00

Diğerleri

 

 

2903.99.80.00.21

Poliklorlu terfeniller

(Polichlorinated terphenyls)

(PCT ler)

61788-33-8

262-968-2

2903.99.80.00.22

Poliklorlu bifeniller

(Polichlorinated biphenyls)

(PCB ler)

1336-36-3

215-648-1

3824.71.00.00.11

R-502 [R-115 (Kloropentafloroetan), R-22 (Klorodiflorometan)] karışımı

 

 

3824.71.00.00.19

Diğerleri

 

 

3824.72.00.00.00

Bromoklorodiflorometan, bromotriflorometan veya dibromotetrafloroetanlar içerenler

 

 

3824.73.00.00.00

Hidrobromoflorokarbonlar (HBFCs) içerenler

 

 

3824.74.00.00.12

142B [(Klorodifloroetan), R-22 (Klorodiflorometan)] karışımı

 

 

3824.74.00.00.19

Diğerleri

 

 

3824.75.00.00.00

Karbon teraklorür içerenler

 

 

3824.76.00.00.00

1,1,1-Trikloroetan (metil kloroform) içerenler

 

 

3824.77.00.00.00

Bromometan (metil bromür) veya bromoklorometan içerenler

 

 

3824.79.00.00.00

Diğerleri

 

 

3824.82.00.00.00

Poliklorine edilmiş bifeniller

(PCBs),

Poliklorine edilmiş terpeniller

(PCTs) veya polibromine edilmiş bifeniller (PBBs) içerenler

(yalnız poliklorine edilmiş bifeniller (PCBs) ve

%0.005’den yüksek konsantrasyonlarda 61788-33-8 CAS numaralı Poliklorine edilmiş terpeniller

(PCTs)  içerenler)

 

 

6811.40.00.00.00

Amyant içerenler

 

 

6812.80.10.00.00

İşlenmiş lifler; amyant veya magnezyum karbonat ve amyant esaslı karışımlar

 

 

6812.80.90.10.00

İplikler

 

 

6812.80.90.20.00

Dokunmuş veya örme mensucat

 

 

6812.80.90.90.00

Diğerleri

 

 

6812.91.00.00.00           

Giyim eşyası, giyim eşyası aksesuarı, ayakkabılar ve başlıklar

 

 

6812.92.00.00.00

Kağıt, cilt kartonu ve keçe

 

 

6812.93.00.00.00           

Sıkıştırılmış amyant  lif contalar (yaprak veya rulo halinde)

 

 

6812.99.10.10.00           

Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar

 

 

6812.99.10.90.00

Diğerleri

 

 

6812.99.90.10.00           

Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar

 

 

6812.99.90.20.00

İplikler

 

 

6812.99.90.30.00

Dokunmuş veya örme mensucat

 

 

6812.99.90.90.00

Diğerleri

 

 

6813.20.00.21.00

Fren balataları

 

 

6813.20.00.29.00

Diğerleri

 

 

6813.20.00.90.00

Diğerleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek-2

 

 

KONTROL BELGESİ

 

T.C.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

 

                                                  KONTROL BELGESİ

 

Kontrol Belgesi Tarihi        :

 

Kontrol Belgesi No             :

 

İthalatçı Kayıt Belgesi No  :

Kimyasalın GTİP’i     

:

Kimyasalın ismi *   

:

Kimyasalın net miktarı (ton, kg veya metreküp)

:

Üretici firmanın ticaret unvanı, adresi ve telefon no

:

İthalatçı firmanın ticaret unvanı, adresi ve telefon no

:

İthalatçı firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi sicil numarası

:

İhracatçı firmanın ticaret unvanı ve adresi

:

Kimyasalı kullanacak firmanın/firmaların

ticaret unvanı, adresi ve telefon numarası

:

Kimyasalın menşe ülkesi

:

Kimyasalın yükleneceği ülke

:

Transfer yapılacak ülke/ülkeler

:

Kimyasalın kullanım amacı

:

Kimyasalın giriş gümrüğü

:

* Maddenin, proforma faturada yer alan kimyasal ve varsa ticari isimleri ayrı ayrı belirtilir.

- Bu belge 31/12/2019 tarihine kadar geçerlidir.

- Firma bu belgeyi, geçerlilik süresinin bitmesini müteakip otuz gün içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ulaştırmakla yükümlüdür. 

Tarafımızca düzenlenen formdaki bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu ve ithalatı, Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/6) hükümlerine uygun olarak yapacağımızı taahhüt ederiz.

 

Firmanın kaşesi

Yetkilinin İsmi ve İmzası

 

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/6) hükümlerine göre yapılan inceleme sonucunda, ilişik proforma fatura kapsamındaki kimyasalın ithalatı, çevrenin korunması yönünden uygun görülmüştür.       

 

Bu belge ilgili gümrük idaresine ibraz edilmek üzere düzenlenmiştir.

 

İmza ve Mühür

Tarih

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek-3

 

                                                  TAAHHÜTNAME

 

 

                                         EKONOMİ BAKANLIĞINA

 

             ../../2019

 

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/6)  çerçevesinde, Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasal Madde Servis Amaçlı İthalatçı Kayıt Belgesi/Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasal Madde Üretim Amaçlı İthalatçı Kayıt Belgesi kapsamında 2019 yılı içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alacağımız tüm Kontrol Belgeleri için geçerli olmak üzere,

 

2903.71.00.00.00 GTİP’li kimyasalın tarafımızca yapılacak tüm ithalatı ve dağıtımı sırasında;

 

- Kimyasalı Tebliğ ve Kontrol Belgesinde belirtilen niteliklere uygun olarak ithal edeceğimizi,

 

- Kimyasalın son kullanıcıya intikaline kadar niteliklerinin korunması için her türlü tedbiri alacağımızı,

 

- Kimyasalı, belgelerinde belirtilen fabrika/tesis/son kullanıcılara teslim edeceğimizi,

 

- Kimyasalı izin verilen amaçlar dışında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayını almadan satmayacağımızı, kullanmayacağımızı, 

 

aksine hareket edildiği takdirde, ithal konusu malın CIF değerinin % 60'ının, bağlı bulunduğumuz vergi dairesince tarafımıza tebliğ edildiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacak TL karşılığını, bütçeye gelir kaydedilmek üzere ödeyeceğimizi, ödemeyi 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

           

 

 

 

                                                                                                                 Firma Unvanı

Yetkilinin İsmi ve İmzası

Tarih

 

 

Firmanın adresi

:

Firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesinin adı

:

Firmanın vergi sicil numarası

:

Firma yetkilisinin e-posta adresi

:

 

Not: Bu belge Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verilecektir.

 

 

 

 

 

 

 

Ek-4

 

KONTROL ALTINA ALINAN, HİDROKLOROFLOROKARBONLAR DIŞINDAKİ MADDELERİN LABORATUVAR AMAÇLI KULLANIM ALANLARI VE ZORUNLU KULLANIM AMAÇLI KULLANIMI

 

1. Laboratuvar amaçlı veya zorunlu kullanım amacıyla kullanılması öngörülen hidrokloroflorokarbonlar dışında kalan maddelerin,

(a) Referans veya standart olarak kontrol altına alınan madde kullanılan ekipmanların kalibresinde, emisyon değerlerinin izlenmesinde, ürün, bitki ve eşyalarda kalıntı miktarlarının belirlenmesinde,

(b) Toksikolojik laboratuvar araştırmalarında,

(c) Hammadde olarak kullanımı gibi bu maddelerin bir kimyasal reaksiyona dönüştüğü laboratuvar uygulamalarında,

(ç) Metil bromürün, metil bromür ve alternatiflerinin etkinliğinin karşılaştırılması için

laboratuvarlarda,

(d) Karbontetraklorürün çözücü olarak N-bromosuccineimide içeren bromlulaştırma işlemlerinde,

(e) Serbest radikal polimerizasyon reaksiyonlarında Karbontetraklorürün zincir aktarım ajanı olarak,

(f) Teknik ve ekonomik açıdan makul alternatiflerin bulunmadığı herhangi bir laboratuvar ve analitik alanda

kullanımı uygundur.

2. Laboratuvar amaçlı veya zorunlu kullanım amacıyla kullanılması öngörülen hidrokloroflorokarbonlar dışında kalan maddelerin

(a) Laboratuvarlarda kullanılan ultra santrifüj gibi soğutulmuş laboratuvar ekipmanları da dahil olmak üzere, soğutma ve iklimlendirme ekipmanlarında,

(b) Elektronik parçaların ve düzeneklerin temizlenmesi, tekrar çalıştırılması, onarımı veya yeniden yapımında,

(c) Yayımların ve arşivlerin korunmasında,

(ç) Laboratuvarlardaki materyallerin sterilizasyonunda,

(d) İlköğretim veya orta öğretim düzeyinde,

(e) Halka açık deneylerde ve yükseköğretimde kullanılan deneysel kimya setlerinde bileşen olarak,

(f) Cam ürünlerinden veya diğer ekipmanlardan yağ çıkarımı da dâhil olmak üzere temizleme ve kurulama amaçlarında,

(g) Hidrokarbonların su, toprak, hava veya atıkların içerisinde saptanmasında,

(ğ) Yol kaplama materyallerinin içindeki katranın test edilmesinde,

(h) Adli parmak izi alımında,

(ı) Kömür içindeki organik maddelerin testlerinde,

(i) Siyanokobalamin (B12 Vitamini) ve bromür içeriğinin saptanmasında çözücü olarak,

(j) Cascaroside tanımlanması, troid özü ve pikrat oluşumu da dâhil olmak üzere kontrol altına alınmış maddelerin içindeki seçili çözünürlük metotlarında,

(k) Kramatografik yöntemlerde analit ön konsantrasyon analizlerinde, (örneğin: yüksek performanslı sıvı kromotografisi (HPLC), gaz kromotografisi (GC), soğrumsama kromotografisi, atomik soğurum spektroskopisi (AAS), etkileşik çiftlenmiş plazmalı spektroskopisi (ICP), x-ışınları flüoresans analizi),

(l) Yağ ve yakıtlarda iyot oranının belirlenmesinde,

(m) Teknik ve ekonomik olarak uygun alternatifi bulunan her türlü maddenin herhangi bir laboratuvar ve analitik alanında,

kullanımı uygun değildir.

3. Zorunlu kullanım amacıyla kullanılması öngörülen madde ve karışımların,

(a) Yüksek basınçlı ve kapasitesi 3 (üç) litreden az olan silindir taşıyıcılarda veya kalınlığı 10 mm olan cam ampullerde taşınması,

(b) Piyasaya arz edilmesinden önce ambalajlarının üzerine, ithalatçılar tarafından "laboratuvar ve analitik amaç dışında kullanılamaz" ibaresinin yazılması,

zorunludur.

 

 

 

 


 

E-Mail ile Paylaş

e-mail ile paylaşımınız başarıyla tamamlanmıştır.

AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.