“CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/9) (30.12.2018 T. 30641 R.G.)

Ticaret Bakanlığından:

"CE" İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN

İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2019/9)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Ek-1’de yer alan yönetmelikler kapsamında olan ve Ek-2’de belirtilen ürünlerin ithalatta, tabi bulundukları yönetmelik veya yönetmeliklere uygunluğunun denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Tebliğ Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulacak ürünleri kapsar.

(3) Bu Tebliğ Hariçte İşleme Rejimi uyarınca ihraç edilip geri gelen eşyaları kapsamaz.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 28/1/2013 tarihli ve 2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) AQAP belgesi: Milli Savunma Bakanlığı tarafından verilen, "Endüstriyel Kalite Güvence Seviye Belgesi"ni,

b) A.TR Dolaşım Belgesi: Türkiye veya Avrupa Topluluğunda serbest dolaşımda bulunan eşyanın Gümrük Birliği çerçevesinde tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere, gümrük idaresince ya da bu idare tarafından yetki verilmiş kuruluşlarca düzenlenip gümrük idaresince vize edilen belgeyi,

c) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

ç) Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS): Ürün güvenliği ve teknik düzenlemeler mevzuatı uyarınca yürütülen denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin elektronik ortamda ve risk esaslı olarak yapılması amacıyla kurulan internet tabanlı uygulamayı,

d) Fiili denetim: Belge kontrolü, işaret kontrolü, fiziki muayene ve laboratuvar testinden biri veya birkaçını,

e) Geri gelen eşya: 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 446 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde tanımlanan nedenlerle geri gelen daha önce ihraç edilmiş eşyayı,

f) GMP belgesi: Sağlık Bakanlığı tarafından ilaç sanayicilerine verilen ve üretimin her aşamasında gerekli kalite kontrolünün yapıldığını gösteren "İyi İmalat Uygulamaları Belgesi"ni,

g) Kapsam dışı: GTİP olarak Ek-2’de belirtilmekle birlikte, Ek-1’deki tabloda belirtilen ilgili yönetmelik veya yönetmeliklerin kapsamına girmeyen ürünü,

ğ) Kullanıcı: TAREKS aracılığıyla firmalar adına işlem yapmak üzere yetkilendirilmiş kişileri,

h) Risk: Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin tabi bulundukları yönetmelik veya yönetmeliklere uygun olmama ihtimalini,

ı) Risk analizi: Ek-2’de yer alan ürünlerin risk derecesini ve fiili denetime yönlendirilip yönlendirilmeyeceğini belirlemek amacıyla, TAREKS’te firma hakkındaki bilgiler; geçmişte yapılan ithalat denetimleri ile piyasa gözetimi ve denetimi sonuçları; üretici veya ithalatçı firma ya da kullanıcısı; giriş gümrüğü; ürünün cinsi, markası, modeli, fiyatı ve miktarı; menşe, çıkış, sevk veya ticaret yapılan ülke ve risk tespiti için kullanılabilecek diğer bilgilerden hareketle yapılan işlemi,

i) TSE: Türk Standardları Enstitüsünü,

ifade eder.

TAREKS ve firma tanımlaması

MADDE 4 – (1) Ek-1’de yer alan yönetmelikler kapsamında olan ve Ek-2’de belirtilen ürünlerin ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılır.

(2) Bu Tebliğ kapsamı ürünleri ithal etmek isteyen firmaların, 29/12/2011 tarihli ve 28157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53) çerçevesinde TAREKS’te tanımlanması ve firma adına TAREKS’te işlem yapacak en az bir kullanıcının yetkilendirilmiş olması gerekir.

İthalatçının başvurusu

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki denetimler Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde gümrük beyannamesinin tescili öncesinde yapılır.

(2) Kullanıcı, Bakanlık internet sayfasının "E-işlemler" kısmında yer "Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) Uygulaması" bölümünü veya e-Devlet kapısını kullanarak TAREKS üzerinden ithal partisine ilişkin verileri girerek başvurusunu yapar.

(3) Başvuru üzerine, TAREKS tarafından firmaya, TSE nezdindeki işlemlerini takip edebilmesi amacıyla bir başvuru numarası verilir.

(4) Verilerin doğru, eksiksiz ve zamanında girilmesinden kullanıcı sorumludur.

Muafiyetler ve istisnalar

MADDE 6 – (1) A.TR Dolaşım Belgeli olduğu kullanıcı tarafından TAREKS’te beyan edilen ürünler için ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

(2) Sanayicilerin ürettikleri ürünlerin bünyesinde girdi olarak kullanılmak üzere ithal edilen bu Tebliğ kapsamı ürünler için sanayici veya sanayici adına ithalat yapan tedarikçi tarafından sanayi sicil belgesinin verildiği Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne başvurulur. İthal edilmek istenen ürünlerin bu Tebliğ hükümlerinden muaf olarak ithal edileceğine dair Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü yazısının elektronik ortamda TAREKS’e yüklenmesini müteakip ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

(3) Geri gelen eşya için bu ürünlerin ihracat beyannamesi numarasının kullanıcı tarafından TAREKS’e girilmesi ve geri gelen ürünlerin teknik mevzuata uygun olması kaydıyla piyasaya arz edilebileceğine dair Ek-4’te yer alan taahhütnamenin kullanıcı tarafından TAREKS’e yüklenmesini müteakip ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

(4) AQAP veya GMP belgesi sahibi sanayicilerin kendi ihtiyaçları için Ek-2’de belirtilen ürünlerden yapacakları ithalatta, firmalarca Bakanlığa sunulan AQAP veya GMP belgelerinin TAREKS’te tanımlanmasını müteakip ithal konusu her ürün için doğrudan oluşturulan TAREKS referans numarası, içinde bulunulan yılın sonuna kadar aynı ürünlerin müteakip ithalatında kullanılır.

(5) 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Kararın 112 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen eşyanın ithalatında TAREKS üzerinden başvuru yapılmaz, ithalat işlemleri 11 inci maddeye göre sonuçlandırılır.

(6) Risk analizine göre yapılacak değerlendirmede gerektiğinde, birinci, ikinci, üçüncü veya dördüncü fıkra kapsamına giren ürünler de fiili denetime yönlendirilebilir.

Kapsam dışı

MADDE 7 – (1) Başvuru konusu ithalat partisine ilişkin kapsam dışı beyanı ithalatçı tarafından ilgili gümrük idaresine yapılır.

Risk analizi

MADDE 8 – (1) Kullanıcıların TAREKS üzerinden beyan ettiği bilgiler çerçevesinde, fiili denetime yönlendirilen ürünler TAREKS aracılığıyla yapılacak risk analizine göre belirlenir.

(2) Risk analizinde kullanılacak kriterler, gerektiğinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TSE ve ilgili diğer tarafların da görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir.

(3) TAREKS ve Ulusal Piyasa Gözetimi ve Denetimi Bilgi Sistemi (PGDBİS) arasında veri akışının sağlanmasıyla, bu Tebliğ kapsamı ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimi ile ithalat denetimlerine ilişkin verileri PGDBİS üzerinden paylaşılır. 

(4) Risk analizi sonucunda fiili denetime yönlendirilmeyen ürünlerin ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

(5) Risk analizi sonucunda fiili denetime yönlendirilen riskli ürünlerin ithalat denetimleri ilgili yönetmelik veya yönetmeliklere uygun olarak TSE tarafından yapılır.

Fiili denetim

MADDE 9 – (1) Fiili denetime yönlendirilen ürünler için Ek-3’te belirtilen belgeler, firma adına yetkilendirilen kullanıcı tarafından başvuru günü dâhil iki iş günü içerisinde elektronik ortamda TAREKS’e yüklenir. Firmanın başvuru sırasında TAREKS’te talep etmesi halinde sistem tarafından ilave süre verilir. İlgili belgelerin kullanıcı tarafından sisteme süresi içerisinde yüklenmemesi halinde başvuru iptal edilir.

(2) Fiili denetim esnasında aranacak kriterlerin tespitinde ihtiyaç duyulması halinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından görüş alınır.

(3) Firmalardan gerektiğinde ilave bilgi ve belge istenebilir.

(4) Fiili denetim sonucunda ilgili mevzuata aykırılık tespit edilmemesi ya da ürünün kapsam dışı olduğunun tespiti durumlarında, ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası oluşturulur.

(5) İlgili mevzuata aykırılık tespit edilmesi veya ithalatçıdan talep edilen ek bilgi ve belgelerin süresi içerisinde TAREKS’e yüklenmemesi durumunda fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır ve sonuç TAREKS’te ilan edilir.

(6) TAREKS’e yüklenen, ancak ilgilisince düzenlenmediği anlaşılan AT Uygunluk Beyanı veya test raporunun tespiti halinde, diğer şartlar uygun olsa dahi fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır ve sonuç TAREKS’te ilan edilir.

Kullanıcıya yapılan bildirimler

MADDE 10 – (1) Kullanıcı, denetim sürecine ve sonucuna ilişkin sorgulamaları TAREKS aracılığıyla yapar.

(2) Denetim sürecine ve sonucuna ilişkin bildirimler, Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53)’nin 6 ncı maddesi kapsamında yapılan "Yetkilendirme Başvuruları" uygulamasında kullanıcılar tarafından beyan edilen elektronik posta adresine iletilir. Kullanıcıya ulaşmayan bildirimlerden Bakanlık sorumlu değildir.

(3) Yapılan denetimde, üründe mevzuata aykırılık tespiti halinde durum ilgili gümrük idaresine yazıyla ayrıca bildirilir.

TAREKS referans numarasının gümrüklere beyanı

MADDE 11 – (1) Ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarasının gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine firma tarafından kaydedilmesi zorunludur.

(2) TAREKS referans numarası verildiği tarihten itibaren 1 yıl süreyle geçerlidir.

(3) Gümrük idarelerine kapsam dışı olarak beyan edilen ürünlerin ithalatında, 18090099262013095773484 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine ithalatçı tarafından kaydedilir. Kapsam dışı olarak beyan edilen veya GTİP değişikliği sonucunda Tebliğ eki listede yer aldığı tespit edilen ürünlerin, gümrük gözetiminde bulunması kaydıyla ilgili gümrük idaresince fiili denetime yönlendirilmesi halinde, 5 inci madde çerçevesinde denetim başvurusu yapılır.

(4) 2009/15481 sayılı 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Kararın 112 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen eşyanın ithalatında 18090099109115014436576 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine kaydedilir.

İthalatçının sorumluluğu

MADDE 12 – (1) İthalatçı, bu Tebliğ kapsamında denetlensin veya denetlenmesin, ithal ettiği ürünlerin her halükârda Ek-1’deki tabloda belirtilen ilgili yönetmelik veya yönetmelikler dâhil olmak üzere ilgili tüm mevzuata uygun ve güvenli olmasından, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun uyarınca sorumludur.

(2) Ürünün ithaline izin verilmesi veya ürüne dair TAREKS referans numarası oluşturulması, ürünün mutlaka mevzuata uygun ve/veya güvenli olduğu anlamına gelmez.

(3) Bu Tebliğ kapsamında, ürünün ithal edilebileceğine dair verilen TAREKS referans numarası o ürünün ithalat işlemi dışında başka bir amaçla veya ürünün güvenli ve mevzuata uygun olduğunun ispatı olarak kullanılamaz.

(4) İthal edilmiş ürünün GTİP’inin Ek-2’de yer aldığının sonradan yapılan kontrol sonucunda tespit edilmesi halinde keyfiyet ilgili gümrük idaresi tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bildirilir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ürünün güvensiz olduğunu tespit ederek gümrük idaresine bildirmesi halinde, uygunluk değerlendirmesinin olumsuz sonuçlandığı kabul edilir.

Yaptırımlar

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunanlar, sahte belge kullanan veya ibraz edenler veya belgede tahrifat yapanlar hakkında, 4703 sayılı Kanun, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 2013/4284 sayılı Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının ilgili hükümleri ve ilgili diğer mevzuat uygulanır.

(2) TAREKS üzerinden yürütülen denetimlerde, ilgili mevzuata, bu Tebliğ hükümlerine ve bu Tebliğe ilişkin uygulamalara aykırı hareket eden kullanıcının yetkisi, fiilin ağırlığına göre belirli bir süre askıya alınır, firmanın denetim başvuruları belirli bir süre ve/veya oranda fiili denetime yönlendirilir. Bu yaptırımlar uygulanırken belirlenen süreler ve denetim oranları, firmanın başvuru sıklığı, varsa önceki ihlalleri ve/veya ürünün niteliği gibi hususlar dikkate alınarak belirlenir. 

Yetki

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya ve düzenleme yapmaya Bakanlık Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 15 – (1) 30/12/2017 tarihli ve 30286 ikinci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "CE" İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/9) yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yayımlandığı tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithalatı, ithalatçının talebi halinde, "CE" İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/9)’ne göre sonuçlandırılır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız

 

Ek-1

İTHALATTA DENETLENEN ÜRÜNLERİN TABİ OLDUKLARI YÖNETMELİKLER

ÜRÜN GRUBUYETKİLİ KURULUŞİLGİLİ YÖNETMELİK

Makinalar

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Makine Emniyeti Yönetmeliği

Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman İle İlgili Yönetmelik (LVD)

Elektromanyetik Alan Yaratan ve/veya Bu Alandan Etkilenen Ürünler

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği

(EMC)

Asansör Güvenlik Aksamları

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Asansör Yönetmeliği

Basınçlı Ekipmanlar

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği

Basit Basınçlı Kaplar

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği

Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği

Gaz Yakan Cihazlar

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik

Sıcak Su Kazanları

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik

Muhtemel Patlayıcı Ortamlarda kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Muhtemel Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler İle İlgili Yönetmelik (ATEX)

Elektrik Motorları, Ev Tipi Lambalar, Elektrik Lambaları, Armatürler, Klimalar, Vantilatörler, Elektrikli Süpürgeler, Su Pompaları

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Enerji İle İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelik (ECO-DESIGN )

Elektrik Motorları, Ev Tipi Lambalar, Elektrik Lambaları, Armatürler, Klimalar, Vantilatörler, Elektrikli Süpürgeler

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Ürünlerin Enerji Ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme Ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmelik (ENERJİ ETİKETLEMESİ)

Piroteknik Maddeler

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Piroteknik Maddelerin Belgelendirilmesi, Piyasaya Arzı ve Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik

Şişme Botlar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Gezi Tekneleri Ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği


 

Ek-2

DENETİME TABİ ÜRÜNLER LİSTESİ

SIRA NO

GTİP

MADDE ADI

İLGİLİ YÖNETMELİK VEYA YÖNETMELİKLER

3604.10.00.00.00

Şenlik fişekleri

Piroteknik Maddeler

3604.90.00.00.11

İşaret fişekleri

Piroteknik Maddeler

3604.90.00.00.12

Yağmur fişekleri

Piroteknik Maddeler

3604.90.00.00.13

Sis işaretleri

Piroteknik Maddeler

3604.90.00.00.19

Diğer pirotekni eşyası

Piroteknik Maddeler

6301.10.00.00.00

Elektrikli battaniyeler

LVD

7311.00.11.10.00

250 ve daha fazla atmosfer basıncına dayanıklı olanlar

Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar

7311.00.11.90.00

Diğerleri

Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar

7311.00.13.10.00

250 ve daha fazla atmosfer basıncına dayanıklı olanlar

Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar

7311.00.13.90.00

Diğerleri

Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar

7311.00.19.10.00

250 ve daha fazla atmosfer basıncına dayanıklı olanlar

Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar

7311.00.19.90.00

Diğerleri

Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar

7311.00.30.00.00

Diğerleri

Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar

7311.00.91.10.00

250 ve daha fazla atmosfer basıncına dayanıklı olanlar

Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar

7311.00.91.90.00

Diğerleri

Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar

7311.00.99.10.00

250 ve daha fazla atmosfer basıncına dayanıklı olanlar

Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar

7311.00.99.90.00

Diğerleri

Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar

7321.11.10.00.11

Gaz yakıtlı olanlar

Gaz yakan cihazlar

7321.11.10.00.12

Hem gaz ve hem diğer yakıtlı olanlar (sadece gaz yakıtlı olanlar)

Gaz yakan cihazlar

7321.11.90.00.11

Gaz yakıtlı olanlar

Gaz yakan cihazlar

7321.11.90.00.12

Hem gaz ve hem diğer yakıtlı olanlar (sadece gaz yakıtlı olanlar)

Gaz yakan cihazlar

7323.93.00.00.00

Paslanmaz çelikten olanlar

Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar

7615.10.80.00.00

Diğerleri


Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar

8402.20.00.00.00

Kızgın su kazanları

Sıcak su kazanları

8413.70.21.90.00

Diğerleri (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)

Makine, LVD, EMC

8413.70.29.90.00

Diğerleri (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)

Makine, LVD, EMC

8413.70.30.90.00

Diğerleri

Makine, LVD, EMC, ECO-DESIGN

8413.70.81.90.00

Diğerleri (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)

Makine, LVD, EMC

8413.70.89.90.00

Diğerleri (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)

Makine, LVD, EMC

8413.81.00.00.00

Pompalar (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)

Makine, LVD, EMC, ECO-DESIGN

8414.40.10.00.11

Vidalı olanlar

Makine

8414.40.10.00.12

Pistonlu olanlar

Makine

8414.40.10.00.19

Diğerleri

Makine

8414.40.90.00.11

Vidalı olanlar

Makine

8414.40.90.00.12

Pistonlu olanlar

Makine

8414.40.90.00.19

Diğerleri

Makine

8414.51.00.20.00

Evlerde kullanılanlar

LVD,EMC

8414.59.25.20.00

Evlerde kullanılanlar

LVD,EMC

8414.59.35.20.00

Evlerde kullanılanlar

LVD,EMC

8414.60.00.10.00

Evlerde kullanılanlar

LVD,EMC

8414.80.11.90.00

Diğerleri (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)

Makine

8414.80.19.90.00

Diğerleri (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)

Makine

8414.80.22.90.00

Diğerleri (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)

Makine

8414.80.28.90.00

Diğerleri (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)

Makine

8414.80.51.90.00

Diğerleri (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)

Makine

8414.80.59.90.00

Diğerleri (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)

Makine

8414.80.73.90.00

Diğerleri (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)

Makine

8414.80.75.90.00

Diğerleri (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)

Makine

8414.80.78.90.00

Diğerleri (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)

Makine

8415.10.10.00.00

Tek bir gövde halinde(self contained)

Makine, LVD, EMC, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN

8415.10.90.00.11

Değişken debili (VRF) olanlar

Makine, LVD, EMC, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN


8415.10.90.00.19


Diğerleri

Makine, LVD, EMC, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN

8415.81.00.90.00

Diğerleri

Makine, LVD, EMC, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN

8415.82.00.90.00

Diğerleri

Makine, LVD, EMC, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN

8415.83.00.90.00

Diğerleri

Makine, LVD, EMC , ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN

8415.90.00.90.02

Değişken debili (VRF) olanlar

LVD

8415.90.00.90.09

Diğerleri 

LVD

8415.90.00.90.12

Split sistemlerin iç üniteleri

LVD, EMC

8418.10.20.00.00

Hacmi 340 litreyi geçenler (ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD, EMC, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN

8418.10.80.00.00

Diğerleri (ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD, EMC, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN

8418.21.10.00.00

Hacmi 340 litreyi geçenler (ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD,EMC, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN

8418.21.51.00.00

Masa modeli olanlar (ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD,EMC, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN

8418.21.59.00.00

Gömme tip olanlar (ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD,EMC, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN

8418.21.91.00.00

Hacmi 250 litreyi geçmeyenler (ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD, EMC, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN

8418.21.99.00.00

Hacmi 250 litreyi geçen fakat 340 litreyi geçmeyenler (ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD, EMC, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN

8418.29.00.00.19

Diğerleri (ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD, EMC, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN

8418.30.20.00.00

Hacmi 400 litreyi geçmeyenler (ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD, EMC, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN

8418.30.80.00.00

Hacmi 400 litreyi geçen fakat 800 litreyi geçmeyenler (ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD, EMC, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN

8418.40.20.00.00

Hacmi 250 litreyi geçmeyenler (ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD, EMC, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN

8418.40.80.00.00

Hacmi 250 litreyi geçen fakat 900 litreyi geçmeyenler (ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD, EMC, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN

8418.50.11.00.00

Dondurulmuş gıdaların depolanması için olanlar (ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD, EMC, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN

8418.50.19.00.00

Diğerleri

LVD, EMC

8418.50.90.00.00

Mobilya tipi diğer soğutucular (ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD, EMC, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN

8419.19.00.00.11

Termosifonlar (depolu su ısıtıcıları)

Gaz yakan cihazlar

8419.40.00.00.11

Su damıtma cihazı (elektrikle çalışan) (ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD,EMC

8419.81.20.00.11

Elektrikli olanlar (ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD,EMC

8421.11.00.00.00

Krema ayırıcılar (ekremözler) (ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD,EMC

8421.12.00.00.11

Bir defada kurutacağı çamaşırın kuru ağırlığı 6 kg.ı geçmeyecek kapasitede olanlar (ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD,EMC

8421.12.00.00.19

Bir defada kurutacağı çamaşırın kuru ağırlığı 6 kg.ı geçen kapasitede olanlar (ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD,EMC

8422.11.00.00.00

Evlerde kullanılanlar (ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD,EMC

8422.19.00.00.00

Diğerleri (ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD,EMC

8422.20.00.00.00

Şişeleri veya diğer kapları temizlemeye veya kurutmaya mahsus makinalar (ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD,EMC

8422.30.00.00.00

Şişeleri, kutuları, çuvalları veya diğer kapları doldurmaya, kapamaya, mühürlemeye veya etiketlemeye mahsus makinalar; şişeleri, kavanozları, tüpleri ve benzeri kapları kapsüllemeye mahsus makinalar; içecekleri gazlandırmaya mahsus makinalar (sadece ambalajlama, paketleme veya streç makineleri)

Makine

8422.40.00.00.00

Diğer paketleme veya ambalajlama makinaları (ısı ile büzerek ambalajlamaya mahsus makinalar dahil) (sadece ambalajlama, paketleme veya streç makineleri)

Makine

8423.10.90.00.11

Elektrikli ve elektronik basküller

LVD, EMC

8423.20.10.00.00

Ağırlık ölçümünü elektronik olarak yapanlar

LVD, EMC

8423.30.10.10.00

Basküller

LVD, EMC

8423.30.10.90.00

Diğerleri

LVD, EMC

8423.81.25.00.00

Dükkanlarda kullanılan teraziler

LVD, EMC

8423.81.29.00.00

Diğerleri

LVD, EMC

8423.82.20.00.00

Ağırlık ölçümünü elektronik olarak yapanlar, motorlu araçları tartanlar hariç

LVD, EMC

8423.89.20.10.00

Köprü tipi basküller

LVD, EMC

8423.89.20.90.00

Diğerleri

LVD, EMC

8424.10.00.00.00

Yangın söndürme cihazları (doldurulmuş olsun olmasın)

Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar

8424.41.00.10.00

Zirai mücadelede kullanılan türde olanlar

Makine

8424.41.00.90.00

Diğerleri

Makine

8424.49.10.00.00

Traktörler tarafından çekilmek veya bunlara monte edilmek üzere yapılmış pülvarizatörler ve toz dağıtıcılar

Makine

8424.49.90.00.00

Diğerleri

Makine

8424.82.90.00.00

Diğerleri

Makine

8425.19.00.00.00

Diğerleri

Makine

8425.39.00.00.10

Maden kuyularına skiplerin indirilip çıkarılmasını sağlayan bucurgatlar; özellikle yer altında kullanılmak üzere imal edilmiş bucurgatlar

Makine

8425.41.00.00.00

Servis istasyonları veya garajlarda kullanılan türdeki sabit kriko sistemleri

Makine

8425.42.00.00.00

Diğer hidrolik krikolar ve ağır yük kaldırıcıları (hidrolik) (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)

Makine

8425.49.00.00.00

Diğerleri (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)

Makine

8427.10.10.00.00

Kaldırma yüksekliği 1 m. veya daha fazla olanlar

Makine

8427.10.90.00.00

Diğerleri

Makine

8427.20.11.00.00

Arazi forkliftleri ve istiflemeye mahsus diğer yük arabaları

Makine

8427.20.19.00.00

Diğerleri

Makine

8427.20.90.00.00

Diğerleri

Makine

8431.31.00.00.11

Boyu 1 metre ve üzeri asansör ışık perdesi (boy fotoseli)

Asansör

8431.31.00.00.19

Diğerleri (Bu pozisyon altında aşağıda yer alan ürünler: 1- asansör durak kapısı kilitleme tertibatı 2-asansörlerde düşmeleri engelleyen ve kabinin düşme veya kontrolsüz yukarı doğru hareketlerini önleyen tertibatlar 3- asansörler için ani frenlemeli güvenlik tertibatı (fren tertibatı)

4- asansörler için kaymalı güvenlik tertibatı (fren tertibatı)

5- asansörlerde yukarı yönde hareket eden kabinin aşırı hızlanmasına karşı koruma tertibatı

6-asansörler için aşırı hız sınırlayıcı tertibatlar

7-asansörler için hız regülatörü

8-hidrolik asansörlerde düşmeleri önleyen düzenek olarak kullanıldığı durumlarda, hidrolik güç devrelerinin kaldırıcılarına bağlanan güvenlik cihazları

9-hidrolik asansörler için boru kırılma valfi/tek yönlü debi sınırlama valfi)

(Yürüyen merdivenlere ait olan ürünler hariç)

Asansör

8432.29.90.00.11

Gübreli çapa makinaları

Makine

8432.29.90.00.19

Diğer çapa makinaları

Makine

8432.39.90.00.12

Yumru dikim makinaları

Makine

8432.39.90.00.13

Fide dikim makinaları

Makine

8432.39.90.00.14

Fidan dikim makinaları

Makine

8432.41.00.00.00

Hayvan gübresi dağıtıcıları

Makine

8432.42.00.00.00

Diğer gübre dağıtıcıları

Makine

8432.80.00.00.11

Çimenlikler ve spor sahaları için silindirler

Makine

8432.80.00.00.12

Taş parçalarını sökme, toplama makinaları

Makine

8432.80.00.00.19

Diğerleri

Makine

8433.11.10.00.00

Elektrik motorlu olanlar

Makine

8433.11.51.00.00

Oturacak yeri olanlar

Makine

8433.11.59.00.00

Diğerleri

Makine

8433.11.90.00.00

Diğerleri

Makine

8433.19.10.00.00

Elektrik motorlu olanlar

Makine

8433.19.51.00.00

Oturacak yeri olanlar

Makine

8433.19.59.00.00

Diğerleri

Makine

8433.19.70.00.00

Diğerleri

Makine

8433.19.90.00.00

Motorsuz olanlar

Makine

8433.20.10.00.00

Motorlu olanlar

Makine

8433.20.50.00.00

Bir traktörle taşınmak veya çekilmek üzere imal edilmiş olanlar

Makine

8433.20.90.00.00

Diğerleri

Makine

8433.30.00.00.00

Ot hazırlama makina ve cihazları

Makine

8433.40.00.00.00

Ot ve saman balyalama makina ve cihazları (ot ve samanları toplayıp demet veya balya yapmaya mahsus olanlar dahil)

Makine

8433.51.00.00.11

Kendinden hareketli olanlar

Makine

8433.51.00.00.19

Diğerleri

Makine


8433.51.00.00.21


Kendinden hareketli olanlar

Makine

8433.51.00.00.29


Diğerleri

Makine

8433.52.00.00.12

Kendinden hareketli olanlar

Makine

8433.52.00.00.18

Diğerleri

Makine

8433.53.10.00.13

Kendinden hareketli olanlar

Makine

8433.53.10.00.19

Diğerleri

Makine

8433.53.30.00.13

Kendinden hareketli olanlar

Makine

8433.53.30.00.19

Diğerleri

Makine

8433.53.90.00.13

Kendinden hareketli olanlar

Makine

8433.53.90.00.18

Diğerleri

Makine

8433.53.90.00.19

Diğerleri

Makine

8433.59.11.00.00

Kendinden hareketli olanlar

Makine

8433.59.19.00.00

Diğerleri

Makine8433.59.85.00.11


Kendinden hareketli olanlar

Makine8433.59.85.00.19Diğerleri


Makine8433.59.85.00.21


Kendinden hareketli olanlar

Makine8433.59.85.00.29


Diğerleri

Makine8433.59.85.00.39


Diğerleri

Makine

8438.10.10.00.00

Ekmek, pasta, bisküvi imaline mahsus olanlar (sadece ekmek dilimleme makineleri)

Makine

8438.10.90.00.00

Makarna veya benzerlerinin imaline mahsus olanlar (sadece hamur yoğurma makineleri)

Makine

8441.80.00.00.19

Diğerleri

Makine

8443.32.10.10.00

İnk jet tipi yazıcılar (ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

Makine, LVD,EMC

8443.32.10.90.11

Matris tipi yazıcılar (ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD,EMC

8443.32.10.90.12

Lazer tipi yazıcılar (ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD,EMC

8443.32.10.90.13

Satır yazıcılar (ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD,EMC

8443.32.10.90.19

Diğer yazıcılar (ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD,EMC

8443.32.80.00.00

Diğerleri (ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD,EMC

8443.39.00.00.00

Diğerleri (ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD,EMC

8447.11.00.00.12

Sanayi tipi yuvarlak (dairevi) örgü makinaları

Makine

8447.12.00.00.12

Sanayi tipi yuvarlak (dairevi) örgü makinaları

Makine

8447.20.20.00.12

Sanayi tipi düz örgü makinaları

Makine

8447.20.20.00.14

Sanayi tipi dikiş-trikotaj makinaları

Makine

8450.11.11.00.00

Çamaşırı önden yüklemeli olanlar (evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD,EMC

8450.11.19.00.00

Çamaşırı üstten yüklemeli olanlar (evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD,EMC

8450.11.90.00.00

Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçen fakat 10 kg.ı geçmeyenler (evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD,EMC

8450.12.00.00.00

Diğer çamaşır makinaları (santrifüjlü kurutma tertibatlı olanlar) (evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD,EMC

8450.19.00.00.11

Elektrikli olanlar (evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD,EMC

8450.19.00.00.19

Diğerleri (evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD,EMC

8450.20.00.00.00

Kuru çamaşır kapasitesi 10 kg.ı geçen çamaşır makinaları

Makine, LVD, EMC

8451.10.00.00.00

Kuru temizleme makinaları

Makine, LVD, EMC

8451.21.00.00.11

Evlerde kullanılanlar (evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD,EMC

8451.21.00.00.19

Diğerleri

Makine, LVD, EMC

8451.29.00.00.00

Diğerleri

Makine, LVD, EMC

8451.30.00.00.00

Ütü makinaları ve presler (ısı ile yapıştıran presler dahil)

LVD,EMC

8461.50.11.00.00

Testeresi daire şeklinde olanlar

Makine

8461.50.19.00.00

Diğerleri

Makine

8462.21.10.00.00

Yassı ürünleri işlemeye mahsus olanlar

Makine

8462.21.80.00.00

Diğerleri

Makine

8462.29.91.00.00

Hidrolik

Makine

8462.39.99.00.11

Makasla kesme tezgahları

Makine

8462.39.99.00.12

Presler

Makine

8462.41.10.00.11

Zımbalı kesme tezgahları

Makine

8462.41.10.00.12

Presler

Makine

8462.41.10.00.19

Diğerleri

Makine

8463.20.00.00.11

Ezerek vida dişi açma makinaları

Makine

8464.10.00.00.00

Testere makinaları

Makine

8465.20.00.00.00

İşleme merkezleri

Makine

8465.91.10.00.00

Şerit testereler

Makine

8465.91.20.00.00

Dairevi testereler

Makine

8465.91.90.00.00

Diğerleri

Makine

8465.92.00.00.11

Planya makinaları

Makine

8465.92.00.00.12

Freze makinaları

Makine

8465.92.00.00.13

Keserek kalıplama makinaları

Makine

8465.93.00.00.11

Taşlama makinaları

Makine

8465.93.00.00.12

Zımparalama makinaları

Makine

8465.93.00.00.13

Parlatma makinaları

Makine

8465.94.00.00.00

Bükme veya birleştirme makinaları

Makine

8465.95.00.00.00

Delik açma veya zıvanalama makinaları

Makine

8465.96.00.00.00

Yarma, dilme veya soyarak yaprak halinde açma makinaları

Makine

8465.99.00.00.11

Ebonit ve sert plastik maddelerin işlenmesine mahsus makinalar

Makine

8465.99.00.00.19

Diğerleri

Makine

8467.11.10.00.00

Metal işlemek için olanlar

Makine

8467.11.90.00.11

Garaj, atölye ve benzeri yerlerde kullanılan hava tazyikli gres tabancaları

Makine

8467.11.90.00.19

Diğerleri

Makine

8467.19.00.00.00

Diğerleri (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)

Makine

8467.21.10.00.00

Harici bir güç kaynağı olmaksızın çalışabilenler

Makine

8467.21.91.00.00

Elektropnömatik olanlar

Makine

8467.21.99.00.00

Diğerleri

Makine

8467.22.10.00.00

Zincir testereler

Makine

  1. N

8467.22.30.00.00

Dairesel testereler

Makine

8467.22.90.00.00

Diğerleri

Makine

8467.29.70.00.00

Planyalar

Makine

8467.29.85.00.00

Diğerleri

Makine

8467.81.00.00.00

Zincirli testereler

Makine8472.90.30.00.00Otomatik vezne makinaları (ATM'ler)LVD, EMC

8472.90.90.90.19

Diğerleri (sadece evrak imha makineleri)

LVD, EMC

8477.10.00.00.00

Enjeksiyon makinaları

Makine

8478.10.00.00.00

Makina ve cihazlar

Makine

8501.31.00.90.11

Motorlar (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)

LVD

EMC (Asenkron "İndüksiyon" motorları hariç)

8501.31.00.90.12

Jeneratörler (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)

LVD

EMC (Asenkron "İndüksiyon" motorları hariç)

8501.32.00.90.00

Diğerleri (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)

LVD

EMC (Asenkron "İndüksiyon" motorları hariç)

8501.33.00.31.00

Motorlar (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)

LVD

EMC (Asenkron "İndüksiyon" motorları hariç)

8501.33.00.41.00

Çıkış gücü 75 kW.ı geçen fakat 100 kW.dan az olanlar (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)

LVD

EMC (Asenkron "İndüksiyon" motorları hariç)

8501.33.00.42.00

Çıkış gücü 100 kW.olanlar (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)

LVD

EMC (Asenkron "İndüksiyon" motorları hariç)

8501.33.00.43.00

Çıkış gücü 100 kW.ı geçenler (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)

LVD

EMC (Asenkron "İndüksiyon" motorları hariç)

8501.40.20.21.00

Çıkış gücü 735 ila 750 w. Arasında olanlar (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)

LVD

EMC (Asenkron "İndüksiyon" motorları hariç)

8501.40.20.29.00

Diğerleri (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)

LVD

EMC (Asenkron "İndüksiyon" motorları hariç)

8501.40.80.11.00

Çıkış gücü 7,5 kW.dan az olanlar (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)

LVD

EMC (Asenkron "İndüksiyon" motorları hariç)

8501.40.80.12.00

Çıkış gücü 7,5 kW. Veya daha fazla olup 150 kW.ı geçmeyenler (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)

LVD

EMC (Asenkron "İndüksiyon" motorları hariç)

8501.40.80.13.00

Çıkış gücü 150 kW.ı geçenler (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)

LVD

EMC (Asenkron "İndüksiyon" motorları hariç)

8501.51.00.90.00

Diğerleri (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)

LVD

EMC (Asenkron "İndüksiyon" motorları hariç)

8501.52.20.90.00

Diğerleri (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)

LVD, ECO-DESIGN

EMC (Asenkron "İndüksiyon" motorları hariç)

8501.52.30.90.00

Diğerleri (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)

LVD, ECO-DESIGN

EMC (Asenkron "İndüksiyon" motorları hariç)

8501.52.90.90.00

Diğerleri (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)

LVD, ECO-DESIGN

EMC (Asenkron "İndüksiyon" motorları hariç)

8501.53.50.00.00

Cer motorları (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)

LVD

EMC (Asenkron "İndüksiyon" motorları hariç)

8501.53.81.90.00

Diğerleri (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)

LVD, ECO-DESIGN

EMC (Asenkron "İndüksiyon" motorları hariç)

8501.61.20.90.00

Diğerleri (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)

LVD

EMC (Asenkron "İndüksiyon" motorları hariç)

8501.61.80.90.00

Diğerleri (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)

LVD

EMC (Asenkron "İndüksiyon" motorları hariç)

8501.62.00.91.00

Çıkış gücü 100 kVA.dan az olanlar (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)

LVD

EMC (Asenkron "İndüksiyon" motorları hariç)

8504.10.20.90.00

Diğerleri

LVD

EMC

8504.10.80.90.00

Diğerleri

LVD

EMC

8504.31.21.00.00

Gerilim transformatörler (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)

LVD,EMC

8504.31.29.00.00

Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)

LVD

8504.33.00.00.00

Gücü 16 kVA.yı geçen fakat 500 kVA.yı geçmeyenler (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)

LVD,EMC

8504.34.00.00.00

Gücü 500 kVA.yı geçenler (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)

LVD,EMC

8504.40.30.10.11

Kesintisiz güç kaynakları

LVD,EMC

8504.40.30.10.19

Diğerleri

LVD,EMC

8504.40.30.90.00

Diğerleri

LVD,EMC


8504.40.55.90.00

Diğerleri

LVD,EMC


8504.40.82.90.00

Diğerleri

LVD,EMC


8504.40.84.90.00

Diğerleri

LVD,EMC

8504.40.88.90.00

Diğerleri

LVD,EMC

8504.40.90.90.11

Kesintisiz güç kaynakları

LVD,EMC

8508.11.00.00.11

Gerilimi 110 volt veya daha fazla olanlar

LVD, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN

8508.11.00.00.19

Diğerleri

LVD,EMC, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN

8508.19.00.00.00

Diğerleri

LVD,EMC, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN

8508.60.00.00.00

Diğer elektrik süpürgeleri

LVD,EMC, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN

8509.40.00.00.11

Öğütücüler

LVD,EMC

8509.40.00.00.12

Mikserler

LVD,EMC

8509.40.00.00.13

Bilenderler

LVD,EMC

8509.40.00.00.14

Meyva ve sebze presleri

LVD,EMC

8509.40.00.00.15

Komple setler

LVD,EMC

8509.40.00.00.19

Diğerleri

LVD,EMC

8509.80.00.00.11

Et kıyma makinaları

LVD,EMC

8509.80.00.00.19

Diğerleri

LVD,EMC

8510.10.00.00.00

Traş makinaları

LVD,EMC

8510.20.00.00.11

Saç kesme makinaları

LVD,EMC

8510.30.00.00.00

Epilasyon cihazları

LVD,EMC

8513.10.00.10.00Madenciler için emniyet lambaları


ATEX

8513.10.00.90.00

Diğerleri (yalnız şarjlı fenerler)

LVD,EMC

8515.31.00.00.00

Tamamen veya kısmen otomatik olanlar

LVD,EMC

8515.39.13.00.00

Transformatörlerle birlikte olanlar

LVD,EMC

8515.39.18.00.00

Jeneratörlerle veya rotatif konvertörlerle veya statik konvertörlerle, redresörler veya redresör cihazları ile birlikte olanlar

LVD,EMC

8515.39.90.00.00

Diğerleri

LVD,EMC

8515.80.10.10.00

Ultrasonik kaynak makinaları

LVD,EMC

8515.80.10.20.00

Sinterlenmiş metal karbürlerin veya metallerin sıcak olarak püskürtülmesine mahsus elektrikli alet ve cihazlar

LVD,EMC

8515.80.10.80.00

Diğerleri

LVD,EMC

8515.80.90.10.00

Ultrasonik kaynak makinaları

LVD,EMC

8516.10.11.00.00

Anında su ısıtıcılar

LVD,EMC

8516.10.80.00.11

Daldırma tipi ısıtıcılar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

8516.10.80.00.12

Su kaynatma kapları (kettle) (evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD,EMC

8516.10.80.00.19

Diğerleri

LVD,EMC

8516.21.00.00.00

Depolu ısıtıcı radyatörler

LVD,EMC

8516.29.10.00.00

Sıvıyla doldurulmuş radyatörler

LVD,EMC

8516.29.50.00.00

Konveksiyon tipi ısıtıcılar

LVD,EMC

8516.29.91.00.11

Isıtmalı hava perdeleri

LVD,EMC

8516.29.91.00.19

Diğerleri

LVD,EMC

8516.29.99.00.12

Kanal tipi ısıtıcı

LVD,EMC

8516.29.99.00.13

Diğer ısıtıcı ve sobalar

LVD,EMC

8516.29.99.00.19

Diğerleri

LVD,EMC

8516.31.00.00.19

Diğerleri

LVD,EMC

8516.32.00.00.11

Saç kıvırma cihazları

LVD,EMC

8516.32.00.00.12

Saç kıvırma maşalarını ısıtma cihazları

LVD,EMC

8516.32.00.00.19

Diğerleri

LVD,EMC

8516.33.00.00.00

El kurutma cihazları

LVD,EMC

8516.40.00.00.11

Buharlı ütüler

LVD,EMC

8516.40.00.00.19

Diğerleri

LVD,EMC

8516.50.00.00.00

Mikro dalgalı fırınlar

LVD,EMC

8516.60.10.00.00

Ocaklar (en az bir fırını ve bir ısıtma levhası olanlar)

Gaz yakan cihazlar,LVD,EMC

8516.60.50.00.00

Pişirme sacları, kaynatma halkaları ve ısıtma levhaları

LVD,EMC

8516.60.70.00.00

Izgaralar ve kızartma cihazları (evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD,EMC

8516.60.80.00.00

Gömme fırınlar

LVD,EMC

8516.60.90.00.11

Tost makinaları

LVD,EMC

8516.60.90.00.19

Diğerleri

LVD,EMC

8516.71.00.00.11

Sadece kahve yapmaya mahsus olanlar

LVD,EMC

8516.71.00.00.12

Sadece çay yapmaya mahsus olanlar

LVD,EMC

8516.71.00.00.19

Diğerleri

LVD,EMC

8516.72.00.00.00

Ekmek kızartma makinaları

LVD,EMC

8516.79.20.00.00

Fritözler

LVD,EMC

8516.79.70.00.00

Diğerleri (evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD,EMC

8518.40.30.00.00

Telefonik yükselteçler ve ölçme yükselteçleri (motorlu kara taşıtlarında ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)

LVD,EMC

8518.40.80.00.00

Diğerleri (evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD,EMC

8518.50.00.00.00

Takım halindeki ses yükselteçleri (motorlu kara taşıtlarında ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)

LVD,EMC

8521.90.00.00.00

Diğerleri (motorlu kara taşıtlarında ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)

LVD,EMC

8525.80.11.00.11

Yalnız görüntü veren televizyon kameraları (motorlu kara taşıtlarında ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)

LVD,EMC

8525.80.11.00.12

Hem ses hem görüntü veren televizyon kameraları (motorlu kara taşıtlarında ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)

LVD,EMC

8525.80.19.00.11

Yalnız görüntü veren televizyon kameraları (motorlu kara taşıtlarında ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)

LVD,EMC

8525.80.19.00.12

Hem ses hem görüntü veren televizyon kameraları (motorlu kara taşıtlarında ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)

LVD,EMC

8525.80.30.00.00

Dijital kameralar (motorlu kara taşıtlarında ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)

LVD,EMC

8525.80.91.00.00

Sadece televizyon kameralarının aldığı ses ve görüntüleri kaydedebilenler (motorlu kara taşıtlarında ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)

LVD,EMC

8525.80.99.00.00

Diğerleri (motorlu kara taşıtlarında ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)

LVD,EMC

8528.52.91.00.00

Sıvı kristal gösterge (LCD) teknoloji ekranı olanlar (motorlu kara taşıtlarında ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)

LVD,EMC

8528.52.99.00.00

Diğerleri (motorlu kara taşıtlarında ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)

LVD,EMC

8528.59.00.00.00

Diğerleri (motorlu kara taşıtlarında ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)

LVD,EMC

8528.69.20.00.00

Siyah beyaz veya diğer tek renkli olanlar (motorlu kara taşıtlarında ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)

LVD,EMC

8528.69.80.00.00

Renkli olanlar (motorlu kara taşıtlarında ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)

LVD,EMC

8528.72.20.00.00

Video kayıt veya tekrar vermeye mahsus cihazla mücehhez olanlar (motorlu kara taşıtlarında ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)

LVD,EMC

8528.72.30.00.00

İçinde resim tüpü olanlar (motorlu kara taşıtlarında ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)

LVD,EMC

8528.72.40.00.00

Sıvı kristal gösterge (LCD) teknoloji ekranı olanlar (motorlu kara taşıtlarında ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)

LVD,EMC

8528.72.60.00.00

Plazma gösterge panel (PDP) teknoloji ekranı olanlar (motorlu kara taşıtlarında ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)

LVD,EMC

8528.72.80.00.00

Diğerleri (motorlu kara taşıtlarında ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)

LVD,EMC

8528.73.00.00.00

Diğerleri, siyah beyaz veya diğer tek renkli olanlar (motorlu kara taşıtlarında ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)

LVD,EMC

8530.80.00.00.12

Karayolları trafiğine mahsus cihazlar

LVD,EMC

8530.80.00.00.19

Diğerleri (gemi, uçak ve demir yollarında kullanılanlar hariç)

LVD,EMC

8531.10.30.00.11

Gaz alarm cihazları (ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD,EMC

8536.10.10.00.12

Bıçaklı sigortalar (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)

LVD,EMC

8536.10.10.00.13

D tipi sigortalar (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)

LVD,EMC

8536.10.10.00.14

Hızlı sigortalar (güç yarı iletkenlerinin korunması için) (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)

LVD,EMC

8536.10.10.00.15

Termal sigortalar (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)

LVD,EMC

8536.10.50.00.12

Bıçaklı sigortalar (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)

LVD,EMC

8536.10.50.00.13

D tipi sigortalar (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)

LVD,EMC

8536.10.50.00.14

Hızlı sigortalar (güç yarı iletkenlerinin korunması için) (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)

LVD,EMC

8536.10.50.00.15

Termal sigortalar (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)

LVD,EMC

8536.10.90.00.12

Bıçaklı sigortalar (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)

LVD,EMC

8536.10.90.00.13

D tipi sigortalar (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)

LVD,EMC

8536.10.90.00.14

Hızlı sigortalar (güç yarı iletkenlerinin korunması için) (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)

LVD,EMC

8536.10.90.00.15

Termal sigortalar (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)

LVD,EMC

8536.20.10.00.11

Ev tipi minyatür devre kesiciler (otomatlar)

LVD,EMC

8536.20.90.00.11

Ev tipi minyatür devre kesiciler (otomatlar)

LVD,EMC

8536.30.10.00.00

16 A.i geçmeyen akım için olanlar (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)

LVD,EMC

8536.30.30.00.00

16 A.i geçen fakat 125 A.i geçmeyen akım için olanlar (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)

LVD,EMC

8536.30.90.00.00

125 A.i geçen akım için olanlar (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)

LVD,EMC

8536.50.03.00.00

Optik olarak ikili giriş ve çıkış devresi ihtiva eden elektronik AC anahtarları ( izole edilmiş tristör AC anahtarları ) (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)

LVD,EMC

8536.50.07.00.00

11 A. i geçmeyen akım için olan elektromekanik ani hareketli ( snap-action ) anahtarlar (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)

LVD,EMC

8536.50.15.00.11

Kontak akımı 10 A. i geçmeyen rotatif anahtar (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)

LVD,EMC

8536.50.15.00.12

Kontak akımı 10 A.i geçen rotatif anahtarlar (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)

LVD,EMC

8536.50.80.00.11

Floresans ampuller için komple starterler

LVD,EMC

8536.50.80.00.13

Komütatörler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

8536.50.80.00.15

Ev tipi anahtarlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

8536.50.80.00.16

Kollu şalterler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

8536.61.10.00.00

Edison ampul duyları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)

LVD

8536.61.90.00.00

Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)

LVD

8536.69.90.00.18

Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)

LVD

8536.90.01.00.00

Elektrik devreleri için prefabrik elemanlar (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)

LVD,EMC

8536.90.20.00.00

Yarı iletken diskleri test ediciler

EMC

8537.10.10.00.00

Otomatik bilgi işlem makinası ile donatılmış sayısal kumanda panoları

LVD,EMC

8537.10.91.00.00

Programlanabilir hafızalı kumanda cihazları (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)

LVD,EMC

8539.21.92.00.00

Gerilimi 100 voltu geçenler (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)

LVD, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN

8539.21.98.00.00

Gerilimi 100 voltu geçmeyenler (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)

LVD, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN

8539.22.10.00.00

Reflektör ampulleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)

LVD

8539.22.90.00.11

Cam kavanoz çapı 25 mm. veya daha yukarı genel amaçlı aydınlatma ampulleri (CRS) (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)

LVD

8539.22.90.00.12

Cam kavanoz çapı 25 mm. veya daha yukarı dekoratif ampuller (silika, mantar, mum, top, renkli) (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)

LVD, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN

8539.22.90.00.13

Cam kavanoz çapı 25 mm.den az dekoratif ampuller (25 mm. Hariç) (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)

LVD, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN

8539.22.90.00.14

Tüp şeklinde flamanlı ampuller (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)

LVD, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN

8539.22.90.00.19

Diğerleri (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)

LVD, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN

8539.29.92.00.11

Cam kavanoz çapı 25 mm. veya daha yukarı genel amaçlı aydınlatma ampulleri (CRS) (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)

LVD, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN

8539.29.92.00.12

Cam kavanoz çapı 25 mm. veya daha yukarı dekoratif ampuller (silika, mantar, mum, top, renkli) (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)

LVD, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN

8539.29.92.00.19

Diğerleri (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)

LVD, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN

8539.29.98.00.11

Cam kavanoz çapı 25 mm.den az minyon ampuller (25 mm.ve oto ampulleri hariç) (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)

LVD, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN

8539.29.98.00.19

Diğerleri (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)

LVD, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN

8539.31.10.00.11

Boyu 590 mm.den az olan doğrusal tüp floresans ampuller (minyatür floresans ampuller) (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)

LVD, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN

8539.31.10.00.12

Boyu 590 mm.yi geçen fakat 1210 mm.yi geçmeyen doğrusal tüp floresans ampuller (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)

LVD, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN

8539.31.10.00.13

Boyu 1210 mm.den fazla doğrusal tüp floresans ampuller (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)

LVD, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN

8539.31.10.00.14

Doğrusal olmayan floresans ampuller (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)

LVD, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN

8539.31.90.00.11

Simit şeklinde olanlar (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)

LVD, EMC, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN

8539.31.90.00.19

Diğerleri (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)

LVD, EMC, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN

8539.32.20.00.00

Civa veya sodyum buharlı ampuller (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)

LVD, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN

8539.32.90.00.00

Metal halitli ampuller (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)

LVD, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN

8539.39.20.00.00

Düz panel göstergelerin arka ışık üniteleri için soğuk katodlu floresanslar (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)

LVD, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN

8539.39.80.00.00

Diğerleri (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)

LVD, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN

8539.41.00.00.00

Ark lambaları (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)

LVD

8539.49.00.00.00

Diğerleri (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)

LVD

8539.50.00.00.00

LED ampuller (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)

LVD, EMC, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN

8541.40.90.00.14

Fotovoltaik (solar) modül ve paneller

LVD, EMC

8541.40.90.00.15

Fotovoltaik (solar) hücreler

LVD, EMC

8542.33.10.00.00

Çok komponentli entegre devreler (MCO'lar)

LVD, EMC

8542.33.90.00.00

Diğerleri

LVD, EMC

8543.70.90.00.19

Diğerleri (yalnız kavitasyon, lipoliz cihazları ile benzeri zayıflama cihazları)

LVD, EMC

8544.49.93.19.19

Diğerleri

LVD

8903.10.10.00.00

Birim ağırlığı 100 kg.ı geçmeyenler

Gezi Tekneleri Ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği

8903.10.90.00.00

Diğerleri

Gezi Tekneleri Ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği

9007.10.00.00.00

Kameralar

LVD,EMC

9007.20.00.00.00

Projektörler

LVD,EMC

9008.50.00.00.00

Projektörler, fotoğraf büyütücü ve küçültücü cihazlar

LVD,EMC

9019.10.10.00.11

Cihazlar (yalnız kavitasyon, lipoliz cihazları ile benzeri zayıflama cihazları)

LVD,EMC

9019.10.90.00.11

Mekanoterapi cihazları

LVD,EMC9019.10.90.00.12

Psikotekni cihazları

LVD,EMC

9019.10.90.00.13

Basınçlı su ile masaj yapan hidro banyo sistemleri

LVD,EMC

9019.10.90.00.19

Diğerleri (yalnız kavitasyon, lipoliz cihazları ile benzeri zayıflama cihazları)

LVD,EMC

9024.10.80.10.00

Elektrikli olanlar

LVD,EMC

9024.80.90.10.00

Elektrikli olanlar

LVD,EMC

9028.10.00.00.00

Gaz sayaçları

EMC

9028.20.00.00.00

Sıvı sayaçları (mekanik olanlar hariç)

EMC

9028.30.19.00.11

Elektronik olanlar

EMC

9029.10.00.20.00

Elektronik veya elektrikli olanlar (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)

LVD,EMC

9029.20.90.10.00

Elektronik veya elektrikli olanlar

LVD,EMC

9031.10.00.10.00

Elektronik veya elektrikli olanlar (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)

LVD,EMC

9031.20.00.10.00

Elektronik veya elektrikli olanlar

LVD,EMC

9032.20.00.90.11

Elektronik basınç kontrol cihazları (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)

LVD,EMC

9107.00.00.00.11

Elektrikli veya elektronik olanlar

LVD,EMC

9405.10.21.00.00

Plastikten kızma esaslı elektrik ampul ve tüplerle kullanılmaya mahsus olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

9405.10.40.10.00

Seramik maddelerden yapılmış olanlar (ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD,EMC

9405.10.40.90.00

Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

9405.10.50.10.11

Kristal avizeler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

9405.10.50.10.19

Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

9405.10.50.90.00

Diğer aydınlatma cihazları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

9405.10.91.10.00

Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

9405.10.91.20.00

Ahşap olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

9405.10.91.30.00

Sepetçi eşyası ve luffadan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

9405.10.91.40.00

Yontulmaya elverişli taşlardan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

9405.10.91.50.00

Adi metallerden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

9405.10.91.90.00

Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

9405.10.98.10.00

Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

9405.10.98.20.00

Ahşap olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

9405.10.98.30.00

Sepetçi eşyası ve luffadan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

9405.10.98.40.00

Yontulmaya elverişli taşlardan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

9405.10.98.50.00

Adi metallerden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

9405.10.98.90.00

Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

9405.20.11.00.00

Plastikten kızma esaslı elektrik ampul ve tüplerle kullanılmaya mahsus olanlar

LVD

9405.20.40.10.00

Seramik maddelerden olanlar

LVD

9405.20.40.90.00

Diğerleri

LVD

9405.20.50.00.00

Camdan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

9405.20.91.10.00

Adi metallerden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

9405.20.91.20.00

Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

9405.20.91.30.00

Ahşap olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

9405.20.91.40.00

Sepetçi eşyası ve luffadan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

9405.20.91.50.00

Yontulmaya elverişli taşlardan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

9405.20.99.10.00

Adi metallerden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

9405.20.99.20.00

Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

9405.20.99.30.00

Ahşap olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

9405.20.99.40.00

Sepetçi eşyası ve luffadan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

9405.20.99.50.00

Yontulmaya elverişli taşlardan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

9405.30.00.00.00

Noel ağaçlarında kullanılan türden elektrikli aydınlatıcılar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

9405.40.10.00.00

Projektörler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

9405.40.31.00.00

Kızma esaslı elektrik ampul ve tüplerle kullanılmaya mahsus olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

9405.40.35.00.00

Floresans lambalarla kullanılmaya mahsus olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

9405.40.91.10.00

Adi metallerden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

9405.40.91.20.00

Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri veya köseleden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

9405.40.91.30.00

Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

9405.40.91.40.00

Sertleştirilmiş kauçuktan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

9405.40.91.50.00

Ahşap olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

9405.40.91.60.00

Yontulmaya elverişli taşlardan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

9405.40.91.70.00

Seramik maddelerden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

9405.40.91.80.00

Camdan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

9405.40.91.90.00

Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

9405.40.95.10.00

Adi metallerden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

9405.40.95.20.00

Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri veya köseleden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

9405.40.95.30.00

Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

9405.40.95.40.00

Sertleştirilmiş kauçuktan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

9405.40.95.50.00

Ahşap olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

9405.40.95.60.00

Yontulmaya elverişli taşlardan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

9405.40.95.70.00

Seramik maddelerden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

9405.40.95.80.00

Camdan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

9405.40.95.90.00

Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

9405.40.99.10.00

Adi metallerden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

9405.40.99.20.00

Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri veya köseleden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

9405.40.99.30.00

Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

9405.40.99.40.00

Sertleştirilmiş kauçuktan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

9405.40.99.50.00

Ahşap olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

9405.40.99.60.00

Yontulmaya elverişli taşlardan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

9405.40.99.70.00

Seramik maddelerden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

9405.40.99.80.00

Camdan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

9405.40.99.90.00

Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

9405.50.00.81.00Maden ocaklarında kullanılan lambalar


ATEX

9405.60.20.00.00

Plastik maddelerden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

9405.60.80.10.00

Adi metallerden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

9405.60.80.20.00

Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri veya köseleden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

9405.60.80.30.00

Ahşap olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

9405.60.80.40.00

Seramik maddelerden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

9405.60.80.50.00

Camdan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

9405.60.80.90.00

Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

Ek-3


FİİLİ DENETİME YÖNLENDİRİLEN ÜRÜNLER İÇİN TAREKS’E YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER


1. Aşağıdaki gümrük belgelerinden eşyanın durumuna uygun olan biri veya birkaçı (*)

 

- Özet Beyan veya Taşıma Belgesi (Konşimento, CMR Belgesi, TIR Karnesi) (Eşyanın geçici depolama statüsünde bulunması ya da tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usule tabi olması durumunda)

- Serbest Bölge İşlem Formu, Ön Statü Belgesi (Serbest Bölgede bulunması durumunda)

- Önceki gümrük rejimine ilişkin Gümrük Beyannamesi (Antrepo, geçici ithalat vb.)

- Gümrük Beyannamesi (11. Maddenin 3 üncü fıkrası kapsamında, gerek görülmesi halinde)2. Fatura veya proforma fatura (*)

 

3. AT Uygunluk Beyanı - Türkçe tercümesinin onaylı örneği ile birlikte (*)

  

* İlgili denetim birimince talep edilmesi durumunda belgelerin asıllarının veya onaylı örneklerinin ibraz edilmesi zorunludur.

Ek-4


TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ


TİCARET BAKANLIĞINA


"CE" İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/9) uyarınca, ithal etmek istediğimiz … GTİP’li ve … isimli, … numaralı ihracat beyannamesi muhteviyatı geri gelen eşyayı, ilgili teknik mevzuata uygun ve güvenli olmaması halinde iç piyasada satışa sunmayacağımızı veya kullanıma arz etmeyeceğimizi, aksine hareket ettiğimiz takdirde ithalata konu ürünün CIF değerinin % 60’ının bağlı bulunduğumuz vergi dairesince tarafımıza tebliğ edildiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacak Türk Lirası karşılığını bütçeye gelir kaydedilmek üzere ödeyeceğimizi, ödemeyi 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine göre yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

İthalatçının veya Temsilcisinin

İsmi/Unvanı

Yetkili İmza(lar)

Tarih

İthalatçının açık unvanı ve adresi

:

İlgili gümrük idaresi

:

Gümrük Beyannamesinin tarihi ve sayısı

:

İthalatçının bağlı bulunduğu vergi dairesinin adı

:

İthalatçının vergi sicil numarası

:

İthalatçının bağlı bulunduğu oda ve sicil numarası

:

İthal konusu ürünün CIF değeri

:
E-Mail ile Paylaş

e-mail ile paylaşımınız başarıyla tamamlanmıştır.

AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.