İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli (Karar Sayısı: 516) (29.12.2018 T. 30640 R.G.)

Karar Sayısı : 516

İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli

(Karar Sayısı: 516)

(29.12.2018 t. 30640 s. R.G.)

Ekli "İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli"nin 1/1/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe konulması ile 25/12/2017 tarihli ve 2017/11170 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yürürlükten kaldırılmasına; 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunun 1 inci ve 2 nci maddeleri ile 4458 sayılı Gümrük Kanununun 15 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

27 Aralık 2018

 *2019 YILI TARİFE CETVELİ SİSTEME İŞLENMİŞTİR* 

(Mavi Mevzuat) 

Ekleri için tıklayınız. (Resmi Gazetede yayımlanmış hali)


AÇIKLAMALAR

A -

 

1. SÜTUN :

 "POZİSYON NUMARASI"

 

İstatistik pozisyonlarına bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin ilk sütununda 12 rakamlı kod kullanılmıştır. İlk altı rakam Armonize Sistem Nomanklatürü kodunu, 7-8 inci rakamlar AB'nin Kombine Nomanklatür kodunu, 9-10 uncu rakamlar farklı vergi uygulamalarımız nedeniyle açılan pozisyonları gösteren kodlarını, 11-12 nci rakamlar ise istatistik kodlarını göstermek için kullanılmıştır.

 

 

 

1 2 3 4   5 6

7 8

9 10

11 12

 

AS Nomanklatür Kodu

Kombine Nomanklatür Kodu

Milli alt açılım kodu

İstatistik kodu

 

 

2. SÜTUN :

"EŞYANIN TANIMI"

 

 

 

 

Bu sütunda, Armonize Sistem Nomanklatürünün pozisyon ve alt pozisyonları ile Kombine Nomanklatür ayırımları, milli ihtiyaçlar için açılan alt pozisyonlar ve istatistik pozisyonları gösterilmiştir.

 

 

3. SÜTUN :

 "ÖLÇÜ BİRİMİ"

 

 

 

 

Bu sütunda Avrupa Birliği Kombine Nomanklatüründeki ölçü birimleri aynen alınmış olup, tekstil fasıllarında çift ölçü birimi kullanılmıştır.

 

 

4. SÜTUN :

 "KANUNİ VERGİ HADDİ"

 

Bu sütunda,14.05.1964 tarih ve 474 sayılı Kanun ile tesbit edilen vergi hadleri gösterilmiştir. Uygulamada, sadece listelerdeki "Poziyon No" , "Eşyanın Tanımı" ve "Ölçü Birimleri" sütunları esas alınacaktır.

B-

 

Türk Gümrük Tarife Cetvelinde bu BKK ile yapılan değişikliklerle getirilen hükümlere uymayan Bağlayıcı Tarife Bilgileri bu Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.

 


ÖLÇÜ BİRİMLERİ

Türk Gümrük Tarife Cetvelinde kullanılan ölçü birimleri ile bu ölçü birimlerinin kısaltılmasına ilişkin bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

GT 

 : 

Gross ton 

c/k 

 : 

Karat (1 metrik karat=2*10-4 kg

ce/el 

 : 

Hücre adedi 

ct/l 

 : 

Ton başına taşıma kapasitesi(1)

 : 

Gram 

gi F/S 

 : 

Gram olarak fissile izotop 

kg H2O2 

 : 

Kilogram olarak Hidrojen peroksit 

kg K2

 : 

Kilogram olarak Potasyum oksit 

kg KOH 

 : 

Kilogram olarak Potasyum hidroksit (kostik potas) 

kg met.am. 

 : 

Kilogram olarak Metil aminler 

kg N 

 : 

Kilogram olarak Azot 

Kg NaOH 

 : 

Kilogram olarak Sodyum hidroksit (kostik soda) 

kg/net eda

 : 

Kilogram olarak kurutulmuş net ağırlık 

kg P2O5 

 : 

Kilogram olarak Difosfor pentaoksit 

kg %90 sdt

 : 

Kilogram olarak % 90 kuru ürün 

kg U 

 : 

Kilogram olarak Uranyum 

1000 kWh 

 : 

1000 kilovat saat 

 : 

Litre 

Kg C5H14CINO

 : 

Kilogram olarak Kolin klorür 

l alc. %100

 : 

Litre olarak saf alkol (%100) 

 : 

Metre 

m2 

 : 

Metre kare 

m3 

 : 

Metre küp 

1000 m3 

 : 

1000 Metre küp 

p/a 

 : 

Çift 

p/st 

 : 

Adet 

100 p/st 

 : 

100 Adet 

1000 p/st 

 : 

1000 Adet 

TJ 

 : 

Terajul (Brüt kalori değeri) 

(1) "Ton başına taşıma kapasitesi (ct/l)"nden, ton olarak bir geminin taşıma kapasitesi anlaşılır. Bu ağırlığa gemilerin yakıt, techizat ve gıda ihtiyaçlarını karşılayan kısımları ile personel, yolcu ve bunların bagajlarının ağırlığı dahil değildir.


 KISALTMALAR

Kbit

 : 

1024 bit

 

 

 

Mbit

 : 

1048576 bit

 

 

 

kg/br

 : 

Kilogram (brüt) 

 

 

 

kg/net

 : 

Kilogram (net) 

 

 

 

kg/net mas

 : 

Kilogram olarak net kuru ürün

 

 

 

 : 

Avro 

 

 

 

INNM

 : 

Uluslararası tescil edilmemiş modifiye isim

 

 

 

RON

 : 

Araştırma Oktan Numarası

 

 

 

INN

 : 

Uluslararası tescil edilmemiş isim

 

 

 

ISO

 : 

Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı 

 

 

 

kg/net eda

 : 

Kilogram olarak kurutulmuş net ağırlık

 

 

 

MAX

 : 

Maksimum

 

 

 

MIN

 : 

Minimum

 

 

 

ml/g

 : 

Gram başına mililitre

 


TARİFENİN YORUMU İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR

Tarifenin uygulanmasında aşağıdaki kurallara uyulacaktır:

1.

Bölüm, fasıl ve tali fasıl başlıkları sadece gösterici niteliktedir; yasal amaçlar için eşyanın tarifedeki yerinin saptanması, pozisyon metinlerine, ilgili herhangi bir bölüm veya fasıl notuna ve bu pozisyonlar veya notlar hükümlerinde aksi belirtilmedikçe, aşağıdaki kurallara göre yapılır.

 

 

2.

(a)

Tarifenin belirli bir pozisyonunda herhangi bir eşyaya yapılan bir atıf, bu eşyanın imali bitirilmemiş veya aksamı tamamlanmamış olanlarını da kapsar. Şu kadar ki, bu gibi imali bitirilmemiş veya aksamı tamamlanmamış eşyanın gümrüğe sunulduğunda, imali bitirilmiş veya aksamı tamamlanmış eşyanın ayırdedici niteliğini içermesi gerekir. Böyle bir atıf, imali bitirilmiş veya aksamı tamamlanmış eşya ile, yukarıdaki hükme göre böyle sayılan eşyanın sökülerek veya monte edilmeden getirilmiş olanlarını da içine alır.

 

(b)

Tarifenin belirli bir pozisyonunda herhangi bir maddeye yapılan atıf, bu maddenin karışımlarını, bileşimlerini ve diğer maddelerle birleştirilmiş veya karıştırılmış hallerini de içine alır. Aynı şekilde, belirli bir maddeden mamul bir eşyaya yapılan herhangi bir atıf, tamamen veya kısmen bu maddeden mamul eşyayı da içine alır. Birden fazla maddeden meydana gelen eşyanın tarifedeki yeri, aşağıda (3) numaralı kuralda belirtilen prensiplere göre saptanır.

 

 

 

3.

(2-b) Numaralı kuralın uygulanması nedeniyle veya başka herhangi bir nedenle eşyanın ilk bakışta iki veya daha fazla pozisyonda sınıflandırılabilmesi halinde o eşyanın tarifedeki yerinin saptanması aşağıdaki şekilde yapılır:

 

(a)

Eşyayı en özel şekilde tanımlayan pozisyon, daha genel şekilde tanımlayan pozisyona göre öncelik alır. Bununla beraber, iki veya daha fazla pozisyonun her birinin, birbirleriyle karıştırılmış veya birleştirilmiş eşyanın sadece birine ya da perakende satılacak hale getirilmiş takımın sadece bir parçasına atıfta bulunması halinde, bu pozisyonların, pozisyonların birisi eşyanın tam ve kesin tanımını verse bile, sözkonusu eşyayı eşit derecede özel şekilde tanımladığı mütaala edilir.

 

(b)

(3-a) Kuralının uygulanmasıyla, tarifedeki yeri tayin edilemeyen bileşik ürünlerin ve çeşitli maddelerden oluşan veya çeşitli eşyanın birleşmesiyle meydana gelen mamuller ile perakende satılacak hale getirilmiş takım halinde bulunan eşyanın tarifedeki yeri, bunlara esas niteliğini veren madde veya eşya saptanabildiği takdirde buna göre bulunur.

 

(c)

 (3-a) veya (3-b) kuralları uyarınca tarifedeki yeri saptanamayan eşya, her biri geçerli olabilecek pozisyonların numara sırasına göre sonuncusunda mütalaa edilecektir.

 

 

 

4.

 

Yukarıdaki Kurallara uygun olarak sınıflandırılmayan eşya, bu eşyaya en çok benzeyen eşyanın bulunduğu pozisyonda sınıflandırılır.

 

5.

Yukarıda belirtilen hükümlere ilaveten, aşağıdaki eşya konusunda şu kurallar uygulanır:

 

(a)

Fotoğraf makinası mahfazası, müzik aleti mahfazası, silah mahfazası, çizim aleti kutuları, kolye kutuları ve benzeri kutular, özellikle belli bir eşyaya veya takım halindeki eşyaya göre şekil verilmiş veya bu eşyaya uygun olarak yapılmış olup uzun süre kullanılmaya uygun ve ait oldukları eşya ile birlikte ithal edilen kutular, normal olarak bu eşya ile birlikte satılan türde iseler, beraber satıldıkları eşya ile birlikte sınıflandırılırlar. Ancak bu Kural, bir bütün olarak esas niteliği mahfaza olan eşyaya uygulanmaz.

 

(b)

Yukarıda 5 (a) kuralındaki hükümler saklı kalmak şartıyla, içindeki eşya ile birlikte sunulan ambalaj maddeleri ve ambalaj mahfazaları bu eşyanın ambalajında normal olarak kullanılan türden ambalaj maddeleri olmaları şartıyla bu eşya ile beraber sınıflandırılırlar. Bununla beraber, bu tür ambalaj maddeleri veya ambalaj mahfazalarının, sürekli kullanıma elverişli olduklarının açıkça belli olması halinde bu hüküm uygulanmaz.

 

6.

Yasal amaçlar için, eşyanın bir pozisyonun alt pozisyonlarında sınıflandırılması, sadece aynı seviyedeki alt pozisyonların mukayese edilebilirliği dikkate alınarak, bu alt pozisyonlardaki şartlar ile bu pozisyonla ilgili alt pozisyon notlarına ve gerekli değişiklikler yapılmış olarak, yukarıdaki kurallara göre saptanacaktır. 

Metinde aksi belirtilmedikçe bu kuralın tatbikinde, ilgili Bölüm ve Fasıl Notları da, uygulanır.

 

 

 EK:1

Kod Numaralarını Gösterir Bileşim Tablosu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nişasta/Glikoz (% Ağırlık olarak) (2)

Süt yağı
(% Ağırlık
olarak)

 

Süt proteini
(% Ağırlık
olarak)
(1)

>= 0  <5 

>= 5  <25  

>= 25 <50 

>= 50  <75 

>=75

Sakkaroz/invert şeker/izoglikoz (% Ağırlık olarak) (3)

>=0
<5

>= 5
<30

>= 30
<50

>= 50
< 70

>= 70 

>=0
<5

>= 5
<30

>= 30
<50

>= 50
< 70

>= 70 

>=0
<5

>= 5
<30

>= 30
<50

>= 50 

>=0
<5

>= 5
<30

>= 30
 

>=0
<5

>= 5 

>= 0 <1,5

>=0 <2,5

7000

7001

7002

7003

7004

7005

7006

7007

7008

7009

7010

7011

7012

7013

7015

7016

7017

7758

7759

>=2,5 <6

7020

7021

7022

7023

7024

7025

7026

7027

7028

7029

7030

7031

7032

7033

7035

7036

7037

7768

7769

>= 6 <18

7040

7041

7042

7043

7044

7045

7046

7047

7048

7049

7050

7051

7052

7053

7055

7056

7057

7778

7779

>=18 <30

7060

7061

7062

7063

7064

7065

7066

7067

7068

7069

7070

7071

7072

7073

7075

7076

7077

7788

7789

>=30 <60

7080

7081

7082

7083

7084

7085

7086

7087

7088

XXX

7090

7091

7092

XXX

7095

7096

XXX

XXX

XXX

>=60

7800

7801

7802

XXX

XXX

7805

7806

7807

XXX

XXX

7810

7811

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

>=1,5 <3

>=0 <2,5

7100

7101

7102

7103

7104

7105

7106

7107

7108

7109

7110

7111

7112

7113

7115

7116

7117

7798

7799

>=2,5 <6

7120

7121

7122

7123

7124

7125

7126

7127

7128

7129

7130

7131

7132

7133

7135

7136

7137

7808

7809

>= 6 <18

7140

7141

7142

7143

7144

7145

7146

7147

7148

7149

7150

7151

7152

7153

7155

7156

7157

7818

7819

>=18 <30

7160

7161

7162

7163

7164

7165

7166

7167

7168

7169

7170

7171

7172

7173

7175

7176

7177

7828

7829

>=30 <60

7180

7181

7182

7183

XXX

7185

7186

7187

7188

XXX

7190

7191

7192

XXX

7195

7196

XXX

XXX

XXX

>=60

7820

7821

7822

XXX

XXX

7825

7826

7827

XXX

XXX

7830

7831

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

>=3 <6 

>=0 <2,5

7840

7841

7842

7843

7844

7845

7846

7847

7848

7849

7850

7851

7852

7853

7855

7856

7857

7858

7859

>=2,5 <12

7200

7201

7202

7203

7204

7205

7206

7207

7208

7209

7210

7211

7212

7213

7215

7216

7217

7220

7221

>=12

7260

7261

7262

7263

7264

7265

7266

7267

7268

7269

7270

7271

7272

7273

7275

7276

XXX

7838

XXX

>=6 <9 

>=0 <4

7860

7861

7862

7863

7864

7865

7866

7867

7868

7869

7870

7871

7872

7873

7875

7876

7877

7878

7879

>=4 <15

7300

7301

7302

7303

7304

7305

7306

7307

7308

7309

7310

7311

7312

7313

7315

7316

7317

7320

7321

>=15

7360

7361

7362

7363

7364

7365

7366

7367

7368

7369

7370

7371

7372

7373

7375

7376

XXX

7378

XXX

>= 9 <12 

>=0 <6

7900

7901

7902

7903

7904

7905

7906

7907

7908

7909

7910

7911

7912

7913

7915

7916

7917

7918

7919

>=6 <18

7400

7401

7402

7403

7404

7405

7406

7407

7408

7409

7410

7411

7412

7413

7415

7416

7417

7420

7421

>=18

7460

7461

7462

7463

7464

7465

7466

7467

7468

XXX

7470

7471

7472

XXX

7475

7476

XXX

XXX

XXX

>=12 <18 

>=0 <6

7940

7941

7942

7943

7944

7945

7946

7947

7948

7949

7950

7951

7952

7953

7955

7956

7957

7958

7959

>=6 <18

7500

7501

7502

7503

7504

7505

7506

7507

7508

7509

7510

7511

7512

7513

7515

7516

7517

7520

7521

>=18

7560

7561

7562

7563

7564

7565

7566

7567

7568

XXX

7570

7571

7572

XXX

7575

7576

XXX

XXX

XXX

>=18 <26 

>=0 <6

7960

7961

7962

7963

7964

7965

7966

7967

7968

7969

7970

7971

7972

7973

7975

7976

7977

7978

7979

>=6

7600

7601

7602

7603

7604

7605

7606

7607

7608

7609

7610

7611

7612

7613

7615

7616

XXX

7620

XXX

>= 26 <40 

>=0 <6

7980

7981

7982

7983

7984

7985

7986

7987

7988

XXX

7990

7991

7992

XXX

7995

7996

XXX

XXX

XXX

>=6

7700

7701

7702

7703

XXX

7705

7706

7707

7708

XXX

7710

7711

7712

XXX

7715

7716

XXX

XXX

XXX

>=40 <55

 

7720

7721

7722

7723

XXX

7725

7726

7727

7728

XXX

7730

7731

7732

XXX

7735

7736

XXX

XXX

XXX

>=55 <70

7740

7741

7742

XXX

XXX

7745

7746

7747

XXX

XXX

7750

7751

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

>=70 <85

7760

7761

7762

XXX

XXX

7765

7766

XXX

XXX

XXX

7770

7771

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

>=85

7780

7781

XXX

XXX

XXX

7785

7786

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

 

(1) Süt Proteini
Ürünler başkaca laktik orijinli içeriğe sahip olmadıkça ürünlerin bir kısmını oluşturan kazein ve/veya kazeinatlar süt proteini olarak değerlendirilmez.

İçeriğinde ağırlıkça %1’den az süt yağı ve %1’den az laktoz bulunan ürünlerde bu girdiler başkaca laktik orijinli içerik olarak değerlendirilmez.

Gümrük işlemleri tamamlandığında ilgili kişi, duruma göre, "tek süt içeriği : kazein/kazeinat" bilgisini girmelidir.

(2) Nişasta/Glikoz

Nişastadaki ürünlerin içeriği, nişastanın parçalanma ürünleri (örneğin glikozun bütün polimerleri ve glikoz), glikoz olarak belirlenir ve nişasta olarak ifade edilir. ( %100 saflıkta kuru madde bazında, glikozun nişastaya dönüşüm faktörü: 0,9)

Fakat hangi formda olursa olsun glikoz-fruktoz karışımı beyan edildiğinde ve/veya ürünlerin içerisinde bulunduğunda glikozun fruktozdan fazla olan kısmı kadar glikoz miktarı yukarıdaki hesaba ilave edilir.

(3)Sakkaroz/invert şeker/izoglikoz

Sakkaroz ve glikoz-fruktoz karışımı sonucu sakkaroz olarak ifade edilen (bu iki şekerin miktarlarının aritmetik toplamının 0,95 ile çarpımı) ürünün içeriğinde (Herhangi bir formda) ve/veya ürünlerde bulunur.

Fakat ürünün fruktoz içeriği glikoz içeriğinden az ise, yukarıdaki hesaba eklenecek glikoz miktarı ağırlıkça fruktozunkine eşit olmalıdır.

Not:
Tüm hallerde laktozun bir hidroliz ürünü beyan edildiğinde ve/veya şekerler arasında galaktoz mevcut ise hesaplamalar öncesinde galaktozun miktarına eşit glikoz miktarı toplam glikoz içeriğinden düşülür.

 

E-Mail ile Paylaş

e-mail ile paylaşımınız başarıyla tamamlanmıştır.

AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.