Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak?Eşya İçin Menşe Beyanı Uygulamasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 501) (26.12.2018 T. 30637 R.G.)

Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden YararlanacakEşya İçin Menşe Beyanı Uygulamasına İlişkin Karar

(Karar Sayısı: 501)

(26.12.2018 T. 30637 R.G.)

 

Karar Sayısı: 501

Ekli "Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşya îçin Menşe Beyanı Uygulamasına İlişkin Karar"m yürürlüğe konulmasına, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 22 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ KAPSAMINDA TERCİHLİ REJİMDEN YARARLANACAK EŞYA İÇİN MENŞE BEYANI UYGULAMASINA İLİŞKİN KARAR

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Karar, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 22 nci maddesinin (b) bendi uyarınca, 2014/7064 sayılı Bakanlar Kurulu Karan hükümlerini tamamlayıcı mahiyette, tercihli rejimden faydalanacak eşyanın menşeinin tespiti için ibraz edilecek menşe ispat belgelerine dair usul ve esaslann belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak ve Avrupa Birliği mevzuatına uyum

MADDE 2- (1) Bu Karar;

a)    4458 sayılı Kanun hükümleri ile 10/7/2018 tarihli ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 441 inci ve 457 nci maddeleri kapsamında düzenlenen görev ve yetkiler,

b)    Avrupa Birliği Gümrük Kodunu oluşturan 952/2013 sayılı Parlamento ve Konsey Tüzüğünün uygulama hükümlerini içeren 2015/2447 sayılı Komisyon Uygulama Yönetmeliği dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum yükümlülüğü,

çerçevesinde hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Kararda geçen;

a)    2014/7064 sayılı Bakanlar Kurulu Karan: 31/12/2014 tarihli ve 29222 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 15/12/2014 tarihli ve 2014/7064 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan "Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Karar"ı,

b)    Avrupa Birliği, İsviçre ve Norveç’le kümülasyon: Avrupa Birliği, İsviçre ve Norveç menşeli ürünlerin, bir Faydalanan Ülkede daha ileri düzeyde işçilik ve işlemden geçmiş olmaları veya bir ürüne dahil edilmeleri koşuluyla, Türkiye’ye ithal edilmeleri esnasında o Faydalanan Ülke menşeli girdiler kabul edilmesine imkan tanıyan sistemi,

c)     Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

ç) Bölgesel Kümülasyon: 2014/7064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında bir bölgesel gruba dâhil ülke menşeli olan ürünlerin, aynı bölgesel gruba dâhil bir başka ülkede ya da gruplar arasında kümülasyonun mümkün olduğu hallerde diğer bölgesel gruba dâhil bir ülkede daha ileri düzeyde işçilik ve işlemden geçmiş olmaları veya imal edilmiş bir ürüne dahil edilmeleri koşuluyla, o ülke menşeli girdiler olarak kabul edildiği sistemi,

d)     Eşya: Hem girdi hem de ürünü,

e)     Faydalanan Ülke: Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında İthalat Rejimi Kararının 4 sayılı ekinde yer verilmek suretiyle tercihli tarife tanınan ülkeyi,

f)     Genişletilmiş Kümülasyon: 2014/7064 sayılı Bakanlar Kurulu Karan kapsamında Faydalanan Ülke tarafından yapılan talebin Türkiye tarafından uygun bulunduğu hallerde; Türkiye ile arasında Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının (GATT) XXIV üncü maddesi çerçevesinde yürürlükte bir Serbest Ticaret Anlaşması bulunan bir ülke menşeli belli girdilerin, o Faydalanan Ülkede daha ileri düzeyde işçilik ve işlemden geçmiş olmaları veya bir ürüne dahil edilmeleri koşuluyla, o Faydalanan Ülke menşeli girdiler olarak kabul edildiği sistemi,

g)    İhracatçı: Eşyayı Türkiye’ye ya da Faydalanan Ülkeye ihraç eden, imalatçı olsun veya olmasın ya da ihracat işlemlerini kendisi gerçekleştirsin veya gerçekleştirmesin, eşyanın menşeini ispatlayabilen kişiyi,

ğ) İkili kümülasyon: 2014/7064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında Türkiye menşeli olan ürünlerin, bir Faydalanan Ülkede daha ileri düzeyde işçilik ve işlemden geçmiş olmaları veya bir ürüne dahil edilmeleri koşuluyla, o Faydalanan Ülke menşeli girdiler olarak kabul edilmesine imkan tanıyan sistemi,

h)     Kayıtlı ihracatçı:

1)   Türkiye’ye ya da bölgesel kümülasyon kapsamında diğer bir Faydalanan Ülkeye ürün ihraç etmek maksadıyla Faydalanan Ülke yetkili makamlarına kaydolan ve o ülkede yerleşik ihracatçıyı veya,

2)   İkili kümülasyon amacıyla bir Faydalanan Ülkeye Türk menşeli ürünü ihraç eden, Bakanlığa kaydolan ve Türkiye’de yerleşik ihracatçıyı veya,

3)    Menşeli ürünleri Avrupa Birliği, İsviçre veya Norveç’e yeniden sevk etmek üzere müfrez menşe beyanı yapabilmek için Bakanlığa kaydolan Türkiye’de yerleşik ihracatçıyı,

ı) Kayıtlı İhracatçı (REX) Sistemi: Avrupa Komisyonu tarafından 1 Ocak 2017 tarihi itibarıyla yürürlüğe konulan ve işletilen, Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği üyesi ülke gümrük idareleri, İsviçre, Norveç ve Türkiye gümrük idareleri ile Faydalanan Ülke yetkili idarelerinin; veri girişi, güncelleme ve silme yetkileri ile verilere erişim yetkisi bulunan, veri tabam dâhil, elektronik veri işleme ve bilgi saklama sistemini,

i)     Menşe beyanı: 2014/7064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının "Menşe ispat belgeleri" başlıklı 22 nci maddesinde belirtilen menşe ispat belgesi hükmünde olan, kayıtlı ihracatçı tarafından yapılan ve bir örneği EK-1 ’de yer alan beyam,

j)     Tedarikçi beyam: Tedarikçi tarafından düzenlenip ihracatçının kullanımına sunulan, menşe beyanlarını tevsik etmek üzere kanıt olarak kullanılan, eşyamn ilgili tercihli ticaret anlaşmalarında yer alan menşe kurallarına uygun olarak tedarik edildiğini belirten yazılı menşe beyanım,

k)    Menşe ispat belgesi: Form A Menşe Belgesi, EUR.1 Dolaşım Belgesi, fatura beyanı, menşe beyanı veya tedarikçi beyanını,

l)     Sevkiyat: Bir ihracatçıdan bir alıcıya aynı anda gönderilen ya da ihracatçıdan alıcıya şevkinde tek bir sevk evrakı kapsamında yer alan veya böyle bir evrakın olmaması halinde tek bir fatura kapsamına giren ürünleri,

m)     Ürün: Bilahare başka bir imalatta da kullanılması söz konusu olsa bile imal edilmiş

ürünü,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Menşe beyanı

MADDE 4- (1) Bu Karar kapsamında yapılan menşe beyanı, 2014/7064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının "Menşe ispat belgeleri" başlıklı 22 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen menşe ispat belgeleri hükmündedir.

(2)    Faydalanan Ülkelerdeki ihracatçılar, Dördüncü Bölüm hükümleri kapsamında Kayıtlı İhracatçı Sistemine kayıt olarak, Türkiye’ye 2014/7064 sayılı Bakanlar Kurulu Karan hükümlerine uygun olarak gerçekleştirecekleri ihracatta eşyamn menşeini belirtmek üzere, bir örneği EK-1’de yer alan "menşe beyanf’nda bulunurlar. Bu sistemi kullanacak ülkeler ve uygulamaya başlama tarihleri Bakanlık tarafından duyurulur. Menşe beyanı yapılan eşyanın 2014/7064 sayılı Bakanlar Kurulu Karan kapsamında tercihli rejimden yararlanabilmesi için ilgili Faydalanan Ülkeden bu tarihte veya bu tarih sonrasında ihraç edilmiş olması gerekir.

(3)    Menşe beyanının Türkiye’ye yapılacak ihracat anında ya da ihracatın kesinleştiği anda yapılması esastır.

(4)   Eşya, bir başka Faydalanan Ülke menşeli olsa dahi menşe beyanı ihraç ülkesindeki kayıtlı ihracatçı tarafından yapılır.

(5)    Menşe beyanı ilgili ürünün ihracatından sonra da yapılabilir. Bu şekilde sonradan yapılan menşe beyanı, ürünün serbest dolaşıma girmesi amacıyla gümrük beyannamesinin ibraz edildiği tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde ilgili gümrük idaresine sunulması halinde kabul edilir.

(6)    2014/7064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının "Ürünlerin şevki yatı" başlıklı 21 inci maddesine uygun şekilde sevkiyatın bölündüğü hallerde, menşe beyanı, beşinci fıkrada belirtilen bir yıllık süre içerisinde eşyanın ihraç ülkesindeki ihracatçı tarafından sonradan yapılabilir. Bu hüküm, sevkiyatın bir başka Faydalanan Ülkede ya da Avrupa Birliği, İsviçre veya Norveç’te bölünmesi durumunda da uygulanır.

(7)    Menşe beyanının, ihracatçının ve ilgili eşyanın açıkça belli olduğu herhangi bir ticari belge üzerine yapılması esas olup, sevkiyata ilişkin ticari fatura, teslimat notu veya ilgili eşyanın tanımlanmasına imkan sağlayacak şekilde yeterince ayrıntılı düzenlenmiş bir ticari belge üzerinde yapılması mümkündür. Menşe beyanı, ihracatçı tarafından, EK-l’de yer alan dipnotlara uygun şekilde düzenlenerek Türkiye’deki ithalatçıya teslim edilir. İhracatçının menşe beyanını imzalaması gerekmez. Menşe beyanı Fransızca, İngilizce veya İspanyolca dillerinden birinde düzenlenir.

(8)    İki ila altıncı fıkra hükümleri, 2014/7064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının "İkili kümülasyon" başlıklı 14 üncü maddesi çerçevesinde Türkiye’den ikili kümülasyon uygulanması amacıyla gerçekleştirilen ihracat için de uygulamr.

(9)    2014/7064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının "İkili kümülasyon" başlıklı 14 üncü maddesi veya "Bölgesel kümülasyon" başlıklı 16 ncı maddesi çerçevesinde ikili veya bölgesel kümülasyon uygulanması halinde, kümülasyon uygulanmasına izin verilen ülke menşeli girdiler kullanılarak üretilen eşyanın ihracatçısı, bu girdilerin tedarikçisi tarafından yapılan menşe beyanına dayanarak bir menşe beyanı düzenleyebilir. Bu durumda düzenlenecek menşe beyan metninde, duruma göre, "Türkiye ile kümülasyon", "Bölgesel kümülasyon" / "Turkey cumulation", "Regional cumulation" / "Cumul Turquie", "Cumul regional" / "Acumulaciön regional", "Acumulaciön Turquıa" ifadelerinden uygun olan biri yer alır.

(10)   Üç ila yedinci fıkra hükümleri, 2014/7064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının "Avrupa Birliği, İsviçre ve Norveç’le kümülasyon" başlıklı 15 inci maddesi çerçevesinde Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine ilişkin menşe kuralları uyarınca Avrupa Birliği, İsviçre ve Norveç’le kümülasyon uygulanması amacıyla gerçekleştirilen ihracat için de uygulanır.

(11)    2014/7064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının "Avrupa Birliği, İsviçre ve Norveç’le kümülasyon" başlıklı 15 inci maddesi çerçevesinde Avrupa Birliği, İsviçre ve Norveç’le kümülasyon uygulanması halinde, Avrupa Birliği, İsviçre veya Norveç menşeli girdiler kullanılarak üretilen eşyanm ihracatçısı, bu girdilerin tedarikçisi tarafından düzenlenen ve bu ülkelerin Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine ilişkin menşe kuralları uyarınca düzenlenmiş menşe ispat belgelerine dayanarak bir menşe beyanı düzenleyebilir. Bu durumda düzenlenecek menşe beyan metninde, duruma göre, "AB ile kümülasyon", "İsviçre ile kümülasyon", "Norveç ile kümülasyon" / "EU cumulation", "Switzerland cumulation", "Norway cumulation" / ‘"Cumul UE", "Cumul Suisse", "Cumul Norvege" / "Acumulaciön Noruega", "Acumulaciön Suiza", "Acumulaciön la Union Europea" ifadelerinden uygun olan biri yer alır.

(12)    2014/7064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının "Bölgesel kümülasyon" başlıklı 16 ncı maddesinin yedinci fıkrası çerçevesinde genişletilmiş kümülasyon uygulanması halinde, genişletilmiş kümülasyon uygulanmasına izin verilen ülke menşeli girdiler kullanılarak üretilen eşyamn ihracatçısı, bu girdilerin tedarikçisi tarafından, Türkiye ile ilgili ülke arasında mevcut tercihli rejim hükümlerine uygun olarak düzenlenen menşe ispat belgesine dayanarak bir menşe beyanı düzenleyebilir. Bu durumda düzenlenecek menşe beyan metninde, duruma göre, "[...] ile genişletilmiş kümülasyon" / "extended cumulation with country [...]" / "cumul etendu avec le pays [...]" / "Acumulaciön ampliada con el paıs [...]" ifadelerinden uygun olan biri yer alır.

(13)    Her bir sevkiyat için ayrı bir menşe beyam düzenlenir.

(14)    Menşe beyanı yapıldığı tarihten itibaren 12 ay geçerli olur.

(15)   İthalatçımn talebi üzerine ve Bakanlıkça belirlenen şartlara uygun olarak, Armonize Sistemin 2(a) Genel Kuralı anlamındaki birleştirilmemiş veya monte edilmemiş halde olan ve Armonize Sistemin XVI ncı ve XVII nci bölümlerinde veya 7308 ve 9406 nolu tarife pozisyonlarında yer alan ürünlerin parçalar halinde ithal edilmesi halinde, bu tür ürünler için tek bir menşe beyam, ilk parçanın ithalatı sırasında gümrük idaresine ibraz edilir.

Menşe beyanmda bulunabilecek kişiler

MADDE 5- (1) Türkiye’nin Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında tercihli rejimden faydalanmaya ehil ülkeler içerisinden, 2014/7064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının "Faydalanan Ülkeler için genel yükümlülükler" başlıklı 4 üncü maddesinde atıfta bulunulan idari işbirliğini sağlamış Faydalanan Ülkelerdeki;

a)    Fatura toplam kıymeti 6000 Avro'yu geçmeyen menşeli ürünler ihtiva eden bir veya daha fazla paketten oluşan bir sevkiyat için herhangi bir ihracatçı,

b)   Fatura toplam kıymeti 6000 Avro'yu geçen menşeli ürünler ihtiva eden bir veya daha fazla paketten oluşan bir sevkiyat için sadece Dördüncü Bölümde yer alan Kayıtlı İhracatçı Sistemine dair gerekli şartlara uyum sağlamış ya da sağlatmış Faydalanan Ülkelerdeki kayıtlı ihracatçı,

tarafından menşe beyanı yapılır.

(2)    Birinci fıkranın (b) bendi kapsamında kayıtlı ihracatçı, sisteme kayıt olduğu tarih itibarıyla menşe beyanı yapabilir.

(3)     Menşe beyanı, ayrıca;

a)    Menşeli ürünleri Avrupa Birliği, İsviçre ya da Norveç’e göndermek amacıyla menşe beyam düzenlemek isteyen Türkiye’de yerleşik ihracatçı,

b)    Menşeli ürünleri Türkiye’ye göndermek amacıyla menşe beyam düzenlemek isteyen Avrupa Birliği, İsviçre ya da Norveç’te yerleşik ihracatçı,

tarafından düzenlenebilir.

Müfrez menşe beyanı

MADDE 6- (1) Menşeli ürünler Türkiye’de gümrük idaresinin kontrolü altında iken, söz konusu ürünlerin tamamının veya bir bölümünün Avrupa Birliği, İsviçre ya da Norveç’e gönderilmesi amacıyla, asıl menşe beyam esas alınmak suretiyle, bir veya daha fazla sayıda müfrez menşe beyanı düzenlenebilir.

(2)    Sevkiyatın bölündüğü ve menşeli ürünlerin ilk sevkiyatmın toplam kıymetinin 6000 Avro’yu geçtiği hallerde, ürünleri Avrupa Birliği, İsviçre veya Norveç’e yeniden sevk edecek ihracatçı müfrez menşe beyanı yapabilmek için Bakanlığa kaydolur.

(3)    Müfrez menşe beyanları, sadece asıl menşe beyanının 4 üncü ve 5 inci maddelere ve EK-l’e uygun olarak düzenlenmiş olması şartıyla düzenlenebilir.

(4)    a) Müfrez menşe beyanı düzenlenmesi halinde, eşyayı yeniden sevk eden ihracatçı, asıl menşe beyanında;

1)    Müfrez beyanın veya beyanların detaylarını,

2)     Kendi adım ve adresini,

3)     Avrupa Birliği, İsviçre veya Norveç’teki alıcı veya alıcıları,

belirtir.

b) Asıl menşe beyanına, bu beyana dayanılarak müfrez bir beyan düzenlendiğini belirtmek üzere; "Replaced", "Remplacee" veya "Sustituida" ifadelerinden birisi yazılır.

c)     Eşyayı yeniden sevk eden ihracatçı, müfrez menşe beyanında;

1)    Yeniden sevk edilen eşyaya ilişkin olarak asıl beyanda yer alan tüm ayrıntıları,

2)     Asıl menşe beyanının yapıldığı tarihi,

3)   Gerekli hallerde, kümülasyonun uygulanmasına dair bilgiler de dahil olmak üzere, EK-1 ’e uygun olarak yapılan asıl menşe beyanının ayrıntılarını,

4)     Kendi adı ve adresi ile mevcut ise kayıtlı ihracatçı numarasını,

5)     Avrupa Birliği, İsviçre veya Norveç’teki alıcı veya alıcıların adım ve adresini,

6)     Müfrez beyanın yapıldığı tarihi ve yeri,

belirtir.

ç) Müfrez menşe beyanlarına, yapılan beyanın müfrez bir beyan olduğunu belirtmek üzere; "Replacement statement", "Attestation de remplacement" veya "Comunicaciön de sustituciön" ifadelerinden birisi yazılır.

(5)   Müfrez menşe beyanı, asıl menşe beyanının düzenlendiği tarihten itibaren 12 ay geçerli olur.

(6)   Müfrez menşe beyanım esas alarak yeni bir müfrez menşe beyam düzenlemek istenmesi halinde de bu madde hükümleri uygulanır.

(7)   2014/7064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının "İstisnai uygulamalar" başlıklı 19 uncu maddesinde belirtilen hallerde, müfrez menşe beyam sadece Faydalanan Ülkeden ihraç anında nihai varış ülkesi Türkiye olan eşya için yapılabilir.

İthalatçı tarafından uyulması gereken kurallar

MADDE 7- (1) 2014/7064 sayılı Bakanlar Kurulu Karan kapsamında tercihli rejimden faydalanmak isteyen ithalatçı, serbest dolaşıma giriş beyannamesinde menşe beyanını, tarihi ve kayıtlı ihracatçı numarasıyla birlikte "GGAAYYYY-Kayıtlı İhracatçı Numarası" (GG: Gün, AA: Ay, YYYY: Yıl olmak üzere) şeklinde belirtir. Toplam kıymeti 6000 Avro'yu geçmeyen sevkiyatlarda kayıtlı ihracatçı numarası aranmaz.

(2)   Birinci fıkra kapsamında tercihli rejimden faydalanmak isteyen ve eksik beyan usulünden yararlanma hakkı bulunan beyan sahibi, serbest dolaşıma giriş beyannamesinin kabul edildiği anda bir menşe beyanı temin edememiş ise, bu beyanname 4458 sayılı Kanunun 71 inci maddesi uyarınca basitleştirilmiş usul kapsamında kabul edilir ve buna uygun işlem yapılır.

(3)   Birinci fıkra kapsamında tercihli rejimden faydalanmak isteyen beyan sahibi, serbest dolaşıma giriş beyannamesini ibraz etmeden önce, ilgili eşyanın 2014/7064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı hükümleri kapsamında menşe statüsünün doğruluğunu teyit ve bu Karar hükümlerine uyulup uyulmadığını kontrol amacıyla, özellikle;

a)   Toplam kıymeti 6000 Avro'yu geçen menşeli ürünler ihtiva eden bir sevkiyat için düzenlenen menşe beyanlarında, Avrupa Komisyonunun ilgili internet sitesi üzerinden, ihracatçının Kayıtlı İhracatçı Sistemine kayıtlı olduğunu,

b)     Menşe beyanının EK-1’e uygun olduğunu,

kontrol eder.

Ticari mahiyette olmayan eşya

MADDE 8- (1) Gerçek kişilerden gerçek kişilere küçük paketler halinde gönderilen veya yolcunun zati eşyasının bir parçasını oluşturan eşya, ticari amaçlarla ithal edilmemiş olması, bu Kararın gerekliliklerini yerine getirdiklerinin beyan edilmesi ve bu beyanın doğruluğundan şüphe edilmemesi halinde menşe beyam yapılmasına gerek olmaksızın menşeli olarak kabul edilirler.

(2)   Arızî olarak yapılan ve yalnızca alıcıların veya yolcuların veya ailelerinin şahsi kullanımına yönelik ürünlerin ithalatı, ürünlerin cinsinden ve miktarından ticari amaç güdülmediği aşikârsa ticari amaçlı ithalat olarak kabul edilmez.

(3)   îkinci fıkrada bahsedilen ürünlerin toplam kıymeti, küçük paketler için 500 Avro veya yolcunun zatî eşyasını oluşturan ürünler için 1200 Avro’yu aşmamalıdır.

Farklılıklar ve şekli hatalar, geç ibraz halleri

MADDE 9- (1) Menşe beyanı üzerindeki ibareler ile ürünlerin ithalat işlemlerini yerine getirmek amacıyla gümrük idarelerine ibraz edilen belgeler üzerindeki ibareler arasında bulunabilecek küçük farklılıklar, belgenin gümrüğe sunulan ürünlere tekabül ettiğinin usulünce tespit edilmesi kaydıyla, belgeyi veya beyanı kendiliğinden geçersiz kılmaz.

(2)   Menşe beyanı metninde, beyanın doğruluğuna ilişkin şüphe oluşturması söz konusu olmayan bariz maddi hatalar, beyanın reddedilmesini gerektirmez.

(3)   4 üncü maddenin ondördüncü fıkrasında belirtilen 12 aylık geçerlilik süresinin bitiminden sonra gümrük idaresine ibraz edilen menşe beyanları, bu belgelerin belirlenmiş son tarihe kadar ibraz edilememesinin istisnai durumlardan kaynaklanması halinde tercihli muamele uygulanmak üzere kabul edilebilir. Diğer geç ibraz hallerinde gümrük idaresi, ürünlerin belirtilen son tarihten önce gümrüğe sunulmuş olması kaydıyla menşe beyanlarını kabul edebilir.

Parçalar halinde ithalat

MADDE 10- (1) 4 üncü maddenin onbeşinci fıkrası uyarınca gerçekleştirilen parçalar halinde ithalat işlemi gümrük idaresi tarafından belirlenen süre içerisinde yapılır.

Tercihli rejim uygulanmayacak haller

MADDE 11- (1) İlave kanıt sunulması ya da Faydalanan Ülkeden menşe beyanının sonradan kontrolü talep edilmeksizin;

a)     Eşyanın, menşe beyanında belirtilen eşya ile aynı olmaması,

b)     İthalatçımn, gerektiği hallerde ilgili eşya için menşe beyanı yapmaması,

c)      Menşe beyanının EK-T de yer alan örneğe uygun yapılmaması,

ç) 2014/7064 sayılı Bakanlar Kurulu Karanmn "Ürünlerin sevkiyatı" başlıklı 21 inci maddesi hükümlerine uyulmaması,

durumlarında ilgili eşya için tercihli rejim uygulanmaz.

(2)    Bakanlık tarafından 13 üncü madde hükümleri uyarınca Faydalanan Ülke yetkili makamları nezdinde gerçekleştirilen sonradan kontrol sonucunda;

a)     İhracatçının menşe beyanı yapmak için ehil olmadığının öğrenilmesi,

b)    İlgili eşyanın Faydalanan Ülke menşeli olmadığının ya da 2014/7064 sayılı Bakanlar Kurulu Karanmn "Ülkesellik ilkesi" başlıklı 20 nci maddesi hükümlerine uyulmadığının öğrenilmesi,

c)    Menşe beyanının geçerliliğine ya da sonradan kontrol talebi yapıldığında ithalatçı tarafından eşyanın gerçek menşeine dair sağlanan bilginin doğruluğuna ilişkin ciddi şüphenin olması ve 13 üncü madde uyarınca sonradan kontrol için verilen süre içerisinde talebe ilişkin cevap alınamaması ya da talepte istenilen hususlara yeterli düzeyde cevap verilmemesi hallerinden birinin mevcut olması,

durumlarında ilgili eşya için tercihli rejim uygulanmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Menşe Beyanının Sonradan Kontrolü

Faydalanan Ülkelerin sorumlulukları

MADDE 12- (1) Faydalanan Ülke yetkili idareleri, eşyanın menşe statüsüyle ilgili gerekliliklerin yerine getirildiğini denetlemek üzere, eşyanın menşe statüsünün doğrulanması amacıyla Bakanlık tarafından yapılan talep üzerine veya ihracatçılara yönelik düzenli olarak resen kontroller gerçekleştirir.

(2)    Birinci fıkra hükümleri, Faydalanan Ülke yetkili makamlarıyla daha ileri düzeyde işbirliği yapmalarının talep edilmesini teminen, Norveç ve İsviçre’de müfrez menşe beyam düzenlendiği hallerde bu beyanlar için Norveç ve İsviçre yetkili idarelerine yönelik sonradan kontrol taleplerinde de gerekli uyarlamalar yapılmak suretiyle uygulanır.

(3)    2014/7064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının "Faydalanan Ülkeler arasında kümülasyon" başlıklı 17 nci maddesi uyarınca genişletilmiş kümülasyona sadece, Türkiye ile yürürlükte bir tercihli ticaret anlaşması bulunan ve Faydalanan Ülke yetkili makamlarına, bu tercihli ticaret anlaşmasında belirtilen şekliyle idari işbirliğinde bulunmayı taahhüt eden bir ülkeyle izin verilebilir.

(4)    Birinci fıkrada belirtilen resen kontroller, ihracatçıların bu Karar kapsamındaki yükümlülüklerine uymaya devam etmesi amacıyla, uygun risk analizi kriterlerine dayanılarak belirlenen aralıklarla gerçekleştirilir. Bu amaçla, Faydalanan Ülke yetkili makamları, ihracatçılarından yaptıkları menşe beyanlarının birer kopyalarını ya da bu beyanları gösteren listeleri talep eder.

(5)    Faydalanan Ülke yetkili makamları, ihracatçının hesaplarına ve uygun olduğu hallerde, ihracatçıya malı tedarik eden üreticinin hesaplarına ilişkin, işyerleri de dâhil olmak üzere teftiş yapma ve delil talebinde bulunma veya yapılması uygun görülen başka herhangi bir kontrolü gerçekleştirme hakkına sahiptir.

Menşe beyanının sonradan kontrolü

MADDE 13- (1) Bakanlık, menşe beyanları ve müfrez menşe beyanlarının gerçekliğine, ilgili eşyanın menşe statüsüne veya 2014/7064 sayılı Bakanlar Kurulu Karan kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmediğine dair makul şüphe olması hallerinde veya sondaj usulü ile beyanların sonradan kontrolünü talep edebilir.

(2)    Menşe beyanlannm geçerliliğine, ürünlerin menşe statüsüne veya her iki duruma dair makul bir şüpheye dayalı olarak sonradan kontrol talep edildiği hallerde, şüphenin nedeni de belirtilir.

(3)    Sonradan kontrol talebini desteklemek amacıyla, menşe beyanları veya müfrez menşe beyanlarının kopyalan ile bu beyanlann doğru olmadığı kanaatini uyandıran tüm belge ve bilgiler de Faydalanan Ülke yetkili idaresine gönderilir.

(4)    Sonradan kontrol sonucunun, talebin yapıldığı tarihten itibaren 6 ay içerisinde iletilmesi gerektiği Faydalanan Ülke yetkili makamına bildirilir. İsviçre veya Norveç tarafından yapılan müfrez menşe beyanlannm sonradan kontrolünde bu süre 8 aydır.

(5)    Süresinde söz konusu ürünlere tercihli muamele tanınmasını askıya almaya karar verilirse, söz konusu belge kapsamı eşyanın kanuni vergisi ile tercihli vergisi arasındaki fark kadar nakit veya teminat mektubu alınarak, eşyanın gümrük işlemleri tamamlanır.

(6)    Makul şüpheler bulunmasına rağmen dördüncü fıkrada belirtilen süre içerisinde talebe cevap gelmediği veya gelen cevabın ürünlerin gerçek menşeini belirlemek için yeterli bilgiyi içermediği hallerde, Faydalanan Ülke yetkili makamlarına ikinci bir bildirim gönderilir. Bu bildirimde 6 aydan daha uzun olmamak üzere ilave süre verilir. İkinci bildirimin gönderildiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde cevap gelmezse veya cevap, menşe beyanının gerçekliğini ya da ürünlerin gerçek menşeini gösterir nitelikte değilse tercihli rejim uygulanmaz.

(7)     Birinci fıkrada belirtilen sonradan kontrolün sonucu veya eldeki bilgiler, 2014/7064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında yer alan menşe kurallarının ihlal edildiğini ortaya koyarsa, Faydalanan Ülke resen veya Bakanlığın talebi üzerine, bu tür ihlalleri tespit etmek ve önlemek amacıyla ivedilikle usulüne uygun bir soruşturma yürütür. Bakanlık yetkilileri, bu amaçla yürütülen soruşturmalara katılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kayıtlı İhracatçı Sistemi

Kayıtlı ihracatçı bilgisinin paylaşımı

MADDE 14- (1) Kayıtlı ihracatçının aşağıda yer verilen bilgileri, EK-2 veya EK-3’te yer alan formu 6 No.lu kutuyu imzalamak suretiyle izin vermesi halinde, Kayıtlı İhracatçı Sistemi üzerinden kamuoyuyla paylaşılır:

a)     EK-2 veya EK-3’ün 1 No.lu kutusunda belirtilen kayıtlı ihracatçının adı/ünvam.

b)     EK-2 veya EK-3’ün 1 No.lu kutusunda belirtilen kayıtlı ihracatçının kayıtlı olduğu

adresi.

c)     EK-2 veya EK-3’te yer alan formun 1 ve 2 No.lu kutularında belirtilen iletişim bilgileri.

ç) Armonize Sistemin fasıl veya pozisyon karşılıkları dahil, EK-2 veya EK-3’te yer alan formun 4 No.lu kutusunda belirtilen, tercihli rejim tanınan eşyaya ilişkin tanımlar.

d)    EK-2’nin 1 No.lu kutusunda belirtilen kayıtlı ihracatçıyı tanımlayan numara veya EK-3’ün 1 No.lu kutusunda belirtilen kayıtlı ihracatçının vergi numarası.

e)     EK-2 veya EK-3 ’ün 3 No.lu kutusunda belirtilen kayıtlı ihracatçının tacir veya üretici olma bilgisi.

(2)    Kayıtlı ihracatçı başvurusunda EK-2 veya EK-3’te yer alan formun 6 No.lu kutusunun imzalanmaması ihracatçının kayıt talebinin reddi sonucunu doğurmaz.

(3)     Kayıtlı İhracatçı Sisteminde ihracatçıya ilişkin;

a)     Kayıtlı ihracatçı numarası,

b)     Kayıtlı ihracatçının kayıt tarihi,

c)      Kaydın geçerli olduğu tarih,

ç) Kaydın iptal edildiği durumlarda, kayıt iptal tarihi,

d)     Kaydm İsviçre, Norveç ve Türkiye’ye yönelik ihracat için geçerli olup olmadığı,

e)      REX Sistemi ile kamuya açık internet sitesinin son uyumlaştınlma tarihi,

bilgisi her durumda kamuoyuyla paylaşılır.

Faydalanan Ülkeler için genel yükümlülükler

MADDE 15- (1) Faydalanan Ülkeler, 2014/7064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının "Faydalanan Ülkeler için genel yükümlülükler" başlıklı 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen genel yükümlülüklere ilaveten;

a)    Kayıtlı İhracatçı Sisteminin doğru uygulanmasını sağlamak üzere; gerekli idari işbirliği yapılarını ve sistemlerini kurma, bunların gerektiği şekilde işletilmesini sağlayacak önlemleri alma ve yetkili idarelerinin Bakanlıkla gerekli işbirliğini kurma ve devam ettirme hususlarında uyum sağlar veya sağlatır.

b)    Bir Faydalanan Ülkenin Türkiye’nin Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında Faydalanan Ülke statüsünden çıkartılması durumunda; 2014/7064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının "Faydalanan Ülkeler için genel yükümlülükler" başlıklı 4 üncü, "Mühür örnekleri ve adreslerin iletilmesi" başlıklı 31 inci, "Sonradan kontrol" başlıklı 32 nci ve "Belgelerin muhafazası" başlıklı 33 üncü maddelerinde öngörülen kural ve usullerin uygulanması ile

Bakanlıktan bu yönde gelecek talepleri karşılama hususlarında, Faydalanan Ülke statüsünün kaybedilmesinden başlayarak 3 yıl boyunca yükümlüdür.

(2) Kayıtlı İhracatçı Sisteminden sorumlu kurum olan Avrupa Komisyonuna Faydalanan Ülkeler tarafından, birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen hususların yerine getirileceğine dair sunulan taahhütler Türkiye’ye de sunulmuş olarak kabul edilir.

Tercihli menşe statüsüne sahip eşyadan elde edilen işlenmiş ürünlerin tercihli

menşei

MADDE 16- (1) Türkiye ile üçüncü ülkeler arasındaki bir tercihli düzenleme kapsamında tercihli menşe statüsüne sahip, serbest dolaşımda olmayan eşyanın dâhilde işleme rejimine tabi tutulduğu hallerde, bunlardan elde edilen işlenmiş ürünler serbest dolaşıma konulduğunda, elde edildiği eşyayla aym tercihli menşe statüsünde kabul edilir.

(2)    Birinci fıkra hükümleri;

a)   İşlem ve işçiliğin, farklı bir tercihli düzenleme kapsamında tercihli menşe statüsüne sahip eşya da dahil olmak üzere, birinci fıkrada atıfta bulunulanların haricinde kalan serbest dolaşımda olmayan eşyaya da uygulandığı veya,

b)   İşlenmiş ürünlerin, 4458 sayılı Kanunun 82 nci maddesinde belirtilen eşdeğer eşyadan elde edildiği veya,

c)    Gümrük idarelerinin, 4458 sayılı Kanunun 116 ncı maddesi hükümlerine uygun olarak eşyanın daha ileri düzeyde işçiliğe tabi tutulması amacıyla yeniden ihracına izin verdiği,

hallerde uygulanmaz.

(3)   Birinci fıkra hükümlerinin uygulandığı hallerde, dâhilde işleme rejimine tabi tutulan eşya için düzenlenen menşe beyanı, işlenmiş ürünler için düzenlenmiş olarak kabul edilir.

Kayıtlı ihracatçı uygulamasına ilişkin yükümlülükler

MADDE 17- (1) Faydalanan Ülke yetkili makamları ve Bakanlık, EK-2’de örneği yer alan, eksiksiz ve hatasız doldurulmuş başvuru formunu ibraz eden ve gerekli şartlan sağlayan ihracatçılara Kayıtlı İhracatçı numarası tahsis etmeye ve 18 inci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca statünün geçerli olduğu tarihi ve gerekli diğer bilgileri Kayıtlı İhracatçı Sistemine kaydetmekle yükümlüdür. Bakanlık, EK-2’de örneği yer alan, eksiksiz ve hatasız doldurulmuş başvuru formunu ibraz eden ve gerekli şartlan sağlayan, eşyayı yeniden sevk eden mükelleflere de Kayıtlı İhracatçı numarası tahsis etmeye ve bunlar için 18 inci maddenin dördüncü fıkrası uyannca statünün geçerli olduğu tarihi ve gerekli diğer bilgileri Kayıtlı İhracatçı Sistemine kaydetmekle yükümlüdür. Başvuru formunda yer alan bilgilerde eksiklik olması halinde bu durum ilgiliye derhal bildirilir.

(2)   Faydalanan Ülke yetkili makamlan ve Bakanlık, başvuru sahibi ihracatçıyı, kendisine tahsis edilen Kayıtlı İhracatçı Numarası ve kaydın geçerli olduğu tarih hakkında gecikmeksizin bilgilendirir.

(3)   Faydalanan Ülke yetkili makamlan ve Bakanlık, Kayıtlı İhracatçı Sisteminde kayıtlı ihracatçıya ait bilgileri güncel olarak tutar. Söz konusu bilgiler, 19 uncu madde hükümleri çerçevesinde kayıtlı ihracatçılardan yeni veriler gelmesi halinde ivedilikle güncellenir.

(4)   Kayıtlı İhracatçı Sisteminde kayıtlı ihracatçıya ait bilgilerin güncellenmesi halinde, Faydalanan Ülke yetkili makamlan veya Bakanlık tarafından kayıtlı ihracatçı bilgilendirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Kayıtlı İhracatçı

Kayıtlı ihracatçı olabilmek için başvuru

MADDE 18- (1) Faydalanan Ülkede yerleşik olan ihracatçılar, resmî ikametgâh adreslerinin ya da merkezlerinin bağlı olduğu Faydalanan Ülke tarafından belirlenen yetkili idarelere başvurur. Kayıtlı ihracatçı olabilmek için yapılacak başvuru EK-2’de yer alan başvuru formu ile yapılır.

(2)   Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik olan ve kayıtlı ihracatçı olmak isteyen ihracatçılar veya eşyayı yeniden sevk edecek mükellefler, Bakanlıkça belirlenecek ve duyurulacak gümrük idarelerine EK-3’te yer alan form ile başvuru yapar.

(3)   Avrupa Birliği, İsviçre, Norveç ve Türkiye’nin Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamı tercihli rejiminden faydalanmak amacıyla ihracatçıların, Kayıtlı İhracatçı Sistemine sadece bir kez kayıt yaptırmaları yeterlidir. Kaydın gerçekleştiği ülkeye Avrupa Birliği, İsviçre, Norveç ve Türkiye tarafından Faydalanan Ülke statüsünün tanınmış olduğu durumlarda, başvuru sahibi ihracatçıya, Faydalanan Ülke yetkili makamlarınca kayıtlı ihracatçı numarası verilir.

(4)   Kayıt işlemi, Faydalanan Ülke yetkili idarelerine ya da Bakanlıkça belirlenmiş gümrük idarelerine birinci ve ikinci fıkra hükümlerine uygun olarak yapılan başvurunun kabul edildiği tarih itibarıyla sonuç doğurur.

(5)   İhracatçının gümrük işlemlerinin yürütülmesi amacıyla temsilci tayin ettiği ve tayin edilen temsilcinin kayıtlı ihracatçı olduğu durumda, temsilci bu Karar kapsamı işlemlerde kendisine ait kayıtlı ihracatçı numarasını kullanamaz.

Kayıtlı ihracatçı statüsünün sona ermesi

MADDE 19- (1) Kayıtlı ihracatçılar, kayıt işlemleri sırasında verdikleri bilgilerde bir değişiklik olması durumunda Faydalanan Ülke yetkili makamlarına ya da Bakanlığa ivedilikle bilgi verirler.

(2)   Kayıtlı ihracatçı, 2014/7064 sayılı Bakanlar Kurulu Karan veya bu Cumhurbaşkanı Karan kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirememesi veya Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında ihracat yapmaktan vazgeçmesi durumunda, usulüne uygun olarak Faydalanan Ülke yetkili makamlarına ya da Bakanlığa ivedilikle bilgi verir.

(3)   Faydalanan Ülke yetkili makamlan ya da Bakanlık aşağıda belirtilen durumlarda kayıtlı ihracatçının kaydını siler:

a)     İhracatçının ticari faaliyeti bırakması.

b)   İhracatçının 2014/7064 sayılı Bakanlar Kurulu Karan veya bu Cumhurbaşkanı Karan kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirememesi.

c)    İhracatçının Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında ihracat yapmaktan vazgeçtiğine dair Faydalanan Ülke yetkili makamlanm ya da Bakanlığı bilgilendirmesi.

ç) İhracatçının, kasten ya da ihmali sonucunda hatalı bilgi içeren ve buna dayanarak haksız bir şekilde tercihli tarife uygulanmasına yol açan bir menşe beyam düzenlenmesi.

(4)   Faydalanan Ülke yetkili makamları ya da Bakanlık, ihracatçının Kayıtlı İhracatçı Sistemindeki bilgilerini güncel tutmaması durumunda kayıtlı ihracatçının kaydım silebilir.

(5)   Kayıtlı ihracatçının kaydının silinmesi, bu kararın verildiği tarihten sonra yapılacak menşe beyanlarını geçersiz kılar, ancak kararın ihracatçıya tebliğinden önce yapılmış menşe beyanlarının geçerliliğini etkilemez.

(6)   Faydalanan Ülke yetkili makamlan ya da Bakanlık, kayıtlı ihracatçı kaydının silinme kararını ve bu karann hangi tarihten itibaren geçerli olacağım ihracatçıya bildirir.

(7)   Kayıtlı ihracatçı yetkisinin silinme kararı, bir hata nedeniyle verildiğinin tespiti halinde iptal edilebilir. İhracatçı, bu durumda kendisine kayıt esnasında tahsis edilen kayıtlı ihracatçı numarasını tekrar kullanmaya devam eder.

(8)    Kaydı silinen ihracatçı, 18 inci madde hükümleri uyarınca kayıtlı ihracatçı olabilmek için yeni bir başvuru yapabilir. Üçüncü fıkranın (ç) bendi ve dördüncü fıkra hükümleri çerçevesinde kaydı silinen ihracatçıya, Faydalanan Ülke yetkili makamları ya da Bakanlık nezdinde bu karara neden olan durumu düzelttiğini ispat ettiği takdirde, kayıtlı ihracatçı statüsü tekrar verilebilir.

(9)    Silinen kayda dair veriler, kaydı yapan Faydalanan Ülke yetkili makamları ya da Bakanlık tarafından Kayıtlı İhracatçı Sisteminde, kararın verildiği yılı takip eden en fazla 10 takvim yılı süresince saklanır ve sonrasında silinir.

Faydalanan Ülke statüsünün kaybedilmesi

MADDE 20- (1) Bir ülkenin Faydalanan Ülke statüsünün sona ermesi ya da bu ülkeye tanınan tercihli rejimin geçici olarak askıya alınması durumunda, bu ülkede bulunan kayıtlı ihracatçıların kaydı silinir.

İhracatçıların yükümlülükleri

MADDE 21- (1) İhracatçılar ve kayıtlı ihracatçılar, 2014/7064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilenlere ilaveten;

a)    Tercihli rejimden faydalanacak eşyanın, üretimine ve tedariğine ilişkin uygun ticari muhasebe kayıtlarının tutulmasıyla,

b)     Üretimde kullanılan girdilere ilişkin tüm kanıtları hazır bulundurmakla,

c)      Üretimde kullanılan girdilere ilişkin tüm gümrük belgelerinin saklanmasıyla,

ç) Yapılan menşe beyanlarım, menşeli ve menşeli olmayan girdilere ait kayıtlar ile üretim ve stoklara İlişkin muhasebe kayıtlarını, menşe beyanının yapılmasını izleyen takvim yılından başlayarak en az 3 yıl, ulusal mevzuatlarınca daha fazla bir süre öngörülüyorsa o süre boyunca saklamakla,

yükümlüdür.

(2)    Birinci fıkrada belirtilen kayıtların ve menşe beyanlarının, ihraç edilen ürünlerin üretiminde kullanılan girdilerin takibi ve menşe statülerinin teyidine izin vermesi durumunda, elektronik ortamda saklanmaları mümkündür.

(3)    Birinci fıkrada atıfta bulunulan yükümlülükler, ihracatçılara, tedarik ettikleri eşyanın menşe statüsünü belgelemek üzere tedarikçi beyanı sağlayan tedarikçiler için de geçerlidir.

(4)    Kayıtlı ihracatçı olsun ya da olmasın, ürünlerin yeniden İhraç işlemini gerçekleştiren ve müfrez menşe beyamnda bulunan kişi asıl menşe beyanını, müfrez menşe beyamnın yapılmasını izleyen takvim yılından başlayarak en az 3 yıl, ulusal mevzuatlarınca daha fazla bir süre öngörülüyorsa o süre boyunca saklamakla mükelleftir.

ALTINCI BÖLÜM
Tedarikçi Beyanı

Tedarikçi beyanının kullanılması

MADDE 22- (1) Tedarikçi, Türkiye ile belirli ülkeler veya bölgeler arasındaki tercihli ticareti düzenleyen tercihli menşe statüsüne ilişkin hükümler kapsamında eşyanın menşe statüsünü belirlemek için gerekli bilgileri tedarikçi beyanı vasıtasıyla ihracatçıya veya tacire temin eder. 23 üncü maddede belirtilen durumlar haricinde, her bir sevkiyat için ayrı bir tedarikçi beyam düzenlenir.

(2)   Tedarikçi bu beyanı, sevkiyata ilişkin ticari fatura, teslimat notu veya ilgili eşyanın tanımlanmasına imkan sağlayacak şekilde yeterince ayrıntılı düzenlenmiş diğer bir ticari belge üzerinde yapar.

(3)   Tedarikçi bu beyanı herhangi bir zamanda, eşyanın gönderilmesinden sonra bile temin edebilir.

Uzun dönem tedarikçi beyanı

MADDE 23- (1) Tedarikçi, bir ihracatçı veya tacire düzenli olarak eşya sevkiyatı yapıyor ise ve bu eşyamn tamamı aynı tercihli menşe statüsünde ise, tedarikçi bu eşya için birden fazla sevkiyatı kapsayan tek bir uzun dönem tedarikçi beyanı düzenleyebilir.

(2)   Uzun dönem tedarikçi beyanı belirli bir süre boyunca gönderilen sevkiyatlar için, beyanın düzenlenme tarihi, bu düzenleme tarihinden en çok 12 ay öncesine veya en fazla 6 ay sonrasına kadar olabilecek beyanın geçerlilik süresinin başladığı tarihi ve bu başlangıç tarihinden en fazla 24 ay sonrası olabilecek bitiş tarihi belirtilecek şekilde düzenlenir.

(3)   Tedarikçi, uzun dönem tedarikçi beyanının tedarik edilen veya edilecek eşya sevkiyatımn bir kısmı veya tamamına ilişkin geçerli olmadığı hallerde, ilgili ihracatçıya veya tacire derhal bilgi verir.

Tedarikçi beyanının düzenlenmesi

MADDE 24- (1) Tercihli menşe statüsü kazanmış ürünler için tedarikçi beyanı EK-4’e ve uzun dönem tedarikçi beyanı EK-5’e uygun olarak yapılır.

(2)   Türkiye’de bir işlem veya işçilikten geçmiş olmakla birlikte tercihli menşe statüsü kazanmamış ürünler için tedarikçi beyanı, EK-6’ya ve uzun dönem tedarikçi beyanı EK-7’ye uygun olarak yapılır.

(3)   Tedarikçi beyanı, tedarikçinin kendi el yazısı ile atacağı imzasını ihtiva eder. Ancak, hem tedarikçi beyanı hem de faturanın elektronik ortamda düzenlendiği durumlarda bunlar elektronik olarak imzalanabilir veya tedarikçi, adının geçtiği her bir tedarikçi beyanının kendi el yazısıyla imzalanmış gibi olduğuna dair tüm sorumluluğu kabul ettiğine ilişkin yazılı bir taahhütnameyi ihracatçı veya tacire verebilir.

INF 4 bilgi formunun düzenlenmesi

MADDE 25- (1) Gümrük idareleri, tedarikçi beyanının gerçekliğini ve beyanda yer alan bilgilerin doğruluğunu kontrol etmek üzere, ihracatçıdan veya tacirden INF 4 Bilgi Formu talep edebilir.

(2)     Tedarikçinin talebi üzerine, ihracatın gerçekleştirildiği ilgili gümrük idaresi tarafından bir örneği EK-8’de yer alan INF 4 Bilgi Formu, belirtilen usule uygun şekilde düzenlenir. İdare tarafından her türlü kamtlayıcı bilgi ve belge talep edilebilir. Tedarikçinin kayıtlan incelenebilir ve idare tarafından uygun görülen kontroller gerçekleştirilebilir.

(3)   INF 4 Bilgi Formu, tedarikçi beyanının doğru ve gerçek olup olmadığını da belirtecek şekilde, tedarikçinin başvurusundan itibaren 90 gün içerisinde düzenlenir.

(4)   INF 4 Bilgi Formunun düzenlenmesi için başvurunun yapıldığı gümrük idaresi başvuru formunu, yürürlükteki kanunlarda veya ilgili tercihli ticaret düzenlemelerinde öngörülen süreler saklı kalmak üzere, en az 3 yıl muhafaza eder.

Tedarikçi beyanının kontrolü

MADDE 26- (1) İhracatçının INF 4 Bilgi Formunu gümrük idarelerinin talebinden itibaren 120 gün içerisinde sunamadığı hallerde, ihracat gümrük idaresi, tedarikçi beyanımn düzenlendiği yerin gümrük idaresinden, Türkiye ve belirli ülkeler arasındaki tercihli ticareti düzenleyen hükümler açısından söz konusu ürünlerin menşeini teyit etmek üzere bu formu isteyebilir. İhracat gümrük idaresi, tedarikçi beyanının düzenlendiği yerin gümrük idaresine mevcut tüm bilgi ve belgeleri, talebin nedenleriyle birlikte iletir. Tedarikçi beyanının düzenlendiği yerin gümrük idaresi, tedarikçiden kanıt talep edebilir veya bu beyana dair uygun kontrolleri gerçekleştirebilir.

(2)  Kontrolü talep eden gümrük idaresi, INF 4 Bilgi Formu vasıtasıyla en kısa süre içerisinde sonuçtan haberdar edilir.

(3)  Kontrol talebinden itibaren 150 gün içerisinde yanıt alınmadığı veya yanıtın söz konusu ürünlerin menşeini belirlemek amacıyla yeterli bilgi içermediği hallerde, ihracat gümrük idaresi tedarikçi beyanına dayanılarak hazırlanan menşe ispat belgesini geçersiz sayar.

YEDİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler

Cezalar

MADDE 27- (1) Bu Karar hükümlerine aykırı fiiller hakkında, 4458 sayılı Kanun, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği ile yürürlükteki ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Diğer hususlar

MADDE 28- (1) Bu Karar çerçevesinde yapılacak uygulamada meydana gelecek tereddüt ve anlaşmazlıklar, bu Karara ilişkin işlemlerin yürütülmesiyle görevli kuruluşlar tarafından Bakanlığa iletilir ve Bakanlıkça çözümlenir.

(2) Bu Karar hükümlerinin uygulanması bakımından bu Kararda yer almayan hususlar hakkında 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 2014/7064 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ve Gümrük Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 29- (1) Bu Kararın yürürlük tarihi Bakanlık tarafından çıkarılacak bir tebliğle Resmi Gazete’de aynca duyurulur.

Yürütme

MADDE 30- (1) Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.


 

MENŞE BEYANI

Menşe beyanı, aşağıda belirtildiği şekilde ve Fransızca, İngilizce veya İspanyolca olarak, ihracatçının ve alıcının adı ve tam adresi ile birlikte ürünlerin tanımını içeren herhangi bir ticari belge üzerine yapılır ve beyanın yapıldığı tarih belirtilir (1).

Fransızca versiyon:

L’exportateur... (Numero d ’exportateur enregistre (2 M3 )> (4)) des produits couverts par le present document declare que, sauf indication daire du contraire, ces produits ont l’origine preferentielle ... [1] [2] [3] [4] [5] [6] au sens des regl es d’origine du Systeme des preferences

tarifaires generalisees de la Turquie europeenne et que le critere d’origine satisfait est...

(6)

İngilizce versiyon:

The exporter ... (Number of Registered Exporter (2 )> (3 )> (4)) 0f the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... preferential origin (5} according to rules of origin of the Generalised System of Preferences of Turkey and that the origin criterion met is.. S6 )- İspanyolca versiyon:

El exportador... (.Numero de exportador registrado (2 )> (3 )> (4)) de los productos incluidos en el presente documento declara que, salvo indicaciön en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ...(5') en el sentido de las normas de origen del Sistema de preferencias generalizado de la Turquia y que el criterio de origen satisfecho es...(61

APPLICATION TO BECOME A REGISTERED EXPORTER
for the purpose of schemes of generalised tariff preferences of the European Union,
Norway, Switzerland and Turkey(1)

1.       Exporter’s name, full address and country, contact details, EORI or TIN.

2.       Additional contact details including telephone number as well as email address where available (optional)

3.       Specify whether the main activity is producing or trading.

4.       Indicative description of the goods which quaiify for preferential treatmet, including indicative list of Harmonised System headings (or chapters where goods traded fail within more than twenty Harmonised System Headings). [7]

-     undertakes to accept any checks on the accuracy of his statements of origin, including verification of accounting records and visits to his premises by the Eurpoean Commission or Member States’ authorities, as well as the authorities of ı\orway, Switzerland and Turkey (applicable only to e.\porters in beneficiary countries),

-     undertakes to request the revocation of his registration in the system, should he no longer meet the conditions for esporting any goods under the scheme,

- undertakes to request the revocation of his registration in the system, should he no longer intend to export such goods under the scheme.

Place, date, signature of authorised signatory, name and job title ®

[ Yer, tarih, imza yetkilisinin imzası, adı ve iş unvanı ]

6.      Prior specifıc and informed consent of exporter to the publication of his data on the public website

The undersigned is hereby informed that the information supplied in this declaration may be disclosed to the public via the public website. The undersigned accepts the publication of this information via the public website. The undersigned may withdraw his consent to the publication of this information via the public vvebsite by sending a request to the competent authorities responsible for the registration.

Place, date, signature of authorised signatory, name and job title ^

7.      Box for official use by competent authority

The applicant is registered under the follovving number:

Registration number:________

Date of registration_________

Date from vvhich the registration is valid___

Signature and stamp^_________


 

fn/orcnjtion netice

conccming thc proteetion and processing of personal data incorporated in the system

1.  Wbcre thc European Commission processes personal data cotıtaincd in this application to becotnc a registered esporter, Reguiatinn (EC) No 45/2001 of the European Parliament and of the Council on the proteetion of individuals with regard to the processing of personal data by the Union institutions and bodies and on the free movemem of such data will apply, Where the competent authorities of a benefıda^- eountry or a third eountry implementing Directive 95/46/EC process personal data contained in this application to become a registered exporter, the relevant national provisions of the aforementioned Directive will apply.

2.  Personal data in respect of the application to become a registered exporter are processed for the purpose of EU GSP rules of origin as defined in tbe relevant EU legislation. The said legislation providing for EU GSP rules of origin constiıutes the legal basis for processing personal data in respect of the application to become a registered esporter,

3.  The competent authority in a eountry where the application has been submitted is the controller with respect to processing of the data in the REX system,

The lise of competent authorities/customs departments is published on the tvebsite of the Commission.

4.   Access to alt data of this application is granted through a user lD/password to users in the Commission, the competent authorities of benefıciary countries and the eustoms authorities in the Member States, Nonvay, Swit- zerland and Turkey,

5.  The data of a revoked registration shall be kept by the competent authorities of the benefıciary eountry and the eustoms authorities of Member States in the REX system for 10 caieadar years, This period shall run from the end of the year in which the revocation of a registration has taken plaee.

6.  The data subject has a right of access to the data relating to him that uill be processed through the REX system

and, tvherc appropriate, the right to reetify erase or block data in accordaııce with Regulatioıı (EC) No 45/2001 or the national laws implementing Directive 95/46/EC Any requests for right of access, rectifıcation, «aşure or bbeking shall be submitted to and processed by the competent authorities of benefıciary countries and the eustoms authorities of Member States        responsible for tire registration, as appropriate. Where                                                                                   the registered

cxporter has submitted a rojucst for             the exercise of that                  right to the Commission, the Commission shall

fonvard such requcsts to the competent authorities of       the benefıciary eountry or the eustoms                                                                                                             authorities of

Member States coııcerned, respectively,    If the registered exporter faiied to obtain his rights from  the controller

of data, the registered exporter shall submit such request to the Commission aeting as controller. The Commission shall have the right to reetify. erase or block the data.

7.  Complaints can be addressed to the relevant national data proteetion authority, The cotıtact details of the national data proteetion authorities are avaîlable on the sveb-site of the European Commission, Directoratc-General for |ustice: (http;//ec.europa,eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_Ten.btm#h2-l).

Where the complaint concems processing of data by the European Commission, it should be addressed to the European Data Proteetion Supervisor (EDPS) (http://wvrw.edps.europa.eu/EDPSWEB/).

(ı) The present application form is common to the GSP sehemes of four entities: the Union (EU), Nonvay, Svvitzerland and Turkey (‘the entities’). Please note, however, that the respeetive GSP sehemes of these entities may differ in terms of eountry and produet coverage. Consequent1y, a given registration will only be effective for the purpose of exports under the GSP scheme(s) that considetfs) your eountry as a benefıciary eountry.

(2) When applications to become a registered exporter or other exchanges of information between registered exporters and competent authorities in benefıciary countries or eustoms authorities in Member States are made using electronic data- processing techniques, the signature and stamp referred to in boxes 5,6 and 7 shall be replaced by an electronic authentication.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TÜRKİYE’DE KAYITLI İHRACATÇI OLABİLMEK İÇİN BAŞVURU

1.     Exporter’s name, full address and country, contact details, tax Identification number.

[ İhracatçının adı, tam adresi ve ülkesi, iletişim detayları, vergi numarası]

2.     Additionai contact details including telephone number as well as email address where availabie (optional)

[ Telefon ve faks numaraları, olması durumunda eposta adresi dâhil, ilave iletişim bilgileri (opsiyonel) ]

3.     Specify whether the main activity is producing or trading.

[ Üretim veya ticaret olacak şekilde ana faaliyet alanını belirtiniz. ]

4.     Indicative description of the goods n hich qualify for preferential treatmet, including indicative list of Harmonised System headings (or chapters where goods traded fail within more than twenty Harmonised System headings).

[ Tercihli muameleye ehil ürünlerin, AS pozisyonlarına (veya ticarete konu eşyaların yirmiden fazla pozisyonu kapsaması halinde AS fasıllarına) ilişkin liste dâhil, belirleyici tanımları. ]

5. Undertakings to be given by an exporter [ İhracatçı tarafından üstlenilecek yükümlülükler ]

The undersigned hereby: [ Aşağıda imzası bulunan: ]

-     declares that the above details are correct;[yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu beyan eder]

-     certifies that no previous registration has been revoked; conversely, certifies that the situation which led to any such revocation has been remedied; [ daha önce yetkisinin geri alınmadığını beyan eder; aksine, yetkilendirmeyi geri almaya yol açacak durumda bulunmadığını onaylar; ]

-     undertakes to make out statements on origin and other documents on origin only for goods which qualify for preferential treatment and comply with the origin rules specified for those goods in the preferential arrangement concerned; [ sadece tercihli muameleye ehil ürünler için menşe beyanı yapmayı ve bu ürünler için ilgili tercihli düzenleme kapsamında belirlenen kurallara uyum sağlamayı garanti eder, ]

-     undertakes to maintain appropriate commercial accounting records for production/supply of goods qualifying for preferential treatment and to keep them for as long as required by the preferential arrangement concerned, and at least three years from the end of the calender year in which the statment of origin or the other document on origin was made out; [ tercihli muameleye ehil ürünün üretimine veya tedariğine ilişkin uygun muhasebe kayıtlarını, ilgili tercihli düzenleme uyarınca, menşe beyanının yapıldığı yılın sonundan başlamak üzere en az üç yıl muhafaza etmeyi garanti eder; ]

-     undertakes to immidiately notify the customs authorities of changes as they arise to his registration data since acquiring the number of registered exporter; [ kayıtlı ihracatçı numarası almasından sonra kayıt bilgilerine ilişkin değişiklik olması durumunda, bu durumu ivedilikle gümrük idarelerine bildirmeyi üstlenir; ]

-     undertakes to cooperate with the customs authorities; [ gümrük idareleriyle işbirliği yapmayı garanti eder; ]

-     undertakes to accept any checks on the accuracy of his statements of origin or other documents on origin, inciuding verification of accounting records and visits to his premises by Turkish authorities), [ Tesislerine Türkiye 'nin ilgili kurumlan tarafından gerçekleştirilecek teftişleri, muhasebe kayıtlarının tasdik edilmesi de dâhil olmak itere menşe beyanlarının doğruluğuna ilişkin kontrolleri kabul etmeyi üstlenir, ]

-     undertakes to request the revocation of his registration in the system, shouid he no longer meet the conditions for appiying the Registered Exporter System, [ Kayıtlı ihracatçı Sistemine başvurabilmek için artık gerekli koşulları karşılayamayacaksa, sistemden çıkarılmayı talep etmeyi üstlenir, ]

-     undertakes to request the revocation of his registration in the system, shouid he no longer intend to use the Registered Exporter System. [ Kayıtlı İhracatçı Sistemini artık kullanmayı düşünmüyorsa, sistemden çıkarılmayı talep etmeyi üstlenir. ]

Place, date, signature of authorised signatory, name and job title ^

[ Yer, tarih, imza yetkilisinin imzası, adı ve iş unvanı ] 6. Prior specific and informed consent of exporter to the publication of his data on the public website

[İhracatçının, kendine ait verilerin kamuya açık internet sitesinden yayımlanmasına dair önceden bilinçli bir şekilde verdiği açık izni]

The undersigned is hereby informed that the information supplied in this declaration may be disclosed to the public via the public website. The undersigned accepts the publication of this information via the public website. The undersigned may withdraw his consent to the publication of this information via the public vvebsite by sending a request to the competent authorities responsible for the registration.

[ Aşağıda imzası bulunan kişi, kamuya açık internet sitesinden bu beyanda bildirmiş olduğu bilgilerin yayımlanabileceği hususunda bilgilendirilmiştir. Aşağıda imzası bulman kişi kamuya açık internet sitesinden bu bilgilerin yayımlanmasını kabul eder. Aşağıda imzası bulunan kişi, kayıt işleminden sorumlu yetkili makama talepte bulunmak suretiyle kamuya açık internet sitesinde yayımlanan bilgilerine ilişkin vermiş olduğu onayı geri çekebilir. ]

Place, date, signature of authorised signatory, name and job title ^

[ Yer, tarih, imza yetkilisinin imzası, adı ve iş unvanı ] 7. Box for official use by customs authorities

[ Gümrük Yetkililerinin resmi kullanımına ayrılan kutu ]

The applicant is registered under the following number:

[ Müracaat sahibi aşağıdaki numarayla kaydedilmiştir: ]

Registration number:________

[ Kayıt numarası: ]

Date of registration_________

[ Kayıt tarihi ]

Date from which the registration is valid

[ Kaydın geçerli olacağı tarih ]

Signature and stamp^ _________

[ İmza ve kaşe ]___________


 

Sistemde Yer Alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Bildirim

1.  Kayıtlı ihracatçı olmak için yapılan başvuruda yer alan kişisel verilerin Türkiye tarafından işlenmesi halinde, söz konusu verilerin korunmasına yönelik olarak 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri uygulanır.

2.  Kayıtlı ihracatçı olmak için yapılan başvuruda yer alan kişisel veriler. Türkiye’nin ilgili tercihli ticaret düzenlemelerindeki menşe kurallarının uygulanmasını teminen işlenmektedir. 2014/7064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki "Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Karar’da yer alan menşe kuralları, kayıtlı ihracatçı olmak için yapılan başvuruda yer alan kişisel verilerin işlenmesi için yasal temeli oluşturmaktadır.

3.  Başvurunun yapıldığı Gümrük İdaresi, REX sistemindeki veilerin işlenmesi açısından gerekli kontrolleri yapar.

4.  Başvurudaki tüm verilere erişim; Türkiye, AB, Norveç ve İsviçre’deki kullanıcılara verilen kullanıcı adı/şifre aracılığıyla sağlanmaktadır.

5.  Sona erdirilen kayda ilişkin veriler, Gümrük yetkililerince 10 takvim yılı boyunca REX sisteminde tutulmalıdır. Bu süre, kaydın sona erdiği yıl sonundan itibaren yürütülmelidir.

6.  Veri sahibi, REX sisteminde kendisiyle ilgili işlenecek verilere erişim hakkına sahiptir ve uygun şartlarda, söz konusu verilerin korunmasına yönelik olarak 6698 sayılı Kanun hükümleri uyarınca, verilerini düzenleme, silme veya bloke etme hakkına sahiptir. Veri sahibi; verilerin erişilmesi, düzenlenmesi, silinmesi veya bloke edilmesine yönelik taleplerini, kayıttan sorumlu Gümrük İdarelerine yapar ve söz konusu işlem Gümrük İdarelerince gerçekleştirilir.

7.  Şikayetler, ilgili ulusal veri koruma yetkilisine iletilmelidir. Ulusal veri koruma yetkililerine ait iletişim bilgileri Bakanlığın resmi sitesinde yer alır.

( ı) Elektronik veri işleme tekniği kullanılarak, başvuru sahiplerinin kayıtlı ihracatçı olması veya kayıtlı ihracatçılarla Faydalanan Ülkeler ya da Türk Gümrük İdaresi yetkilileri arasında bilgi paylaşılması durumlarında, 5, 6 ve 7 no.lu kutularda atıfta bulunulan imza ve mührün yerine elektronik onay bulunabilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

  

DECLARATION

I,      the undersigned, declare that the goods on this document    1 originate in

............ 2 and satisfy the rules of origin goveming preferential trade with     3:

I declare that4:

?        Cumulation applied with.... (name of the country/countries)

?        No cumulation applied

I undertake to make available to the customs authorities any further supporting documents they require:

5

5                    7 [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]

DECLARATION

I, the undersigned, declare that the goods described below:

................................. ı

................................. 2

which are regularly supplied to... 3, originate in............. 4 and satisfy

the rules of origin goveming preferential trade with       5

I declare that6:

?        Cumulation applied with..... (name of the country/countries)

?        No cumulation applied

This declaration is valid for ali shipments of these products dispatched ffom   to

............... 7

I undertake to inform.... immediately if this declaration is no longer valid.

I undertake to make available to the customs authorities any fiırther supporting documents they require:

.................................... 8

.................................... 9

10 [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

BEYANNAME

I, the undersigned, supplier of the goods covered by the annexed document, declare that:

1. The following materials which do not have a preferential originating status have been used in Turkey to produce these goods:

Description of goods supplied [25]

Description of non- originating materials used

HS heading of non- originating materials used[26]

Value ofnon- originating materials used[27] [28]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total:

 


 

2.      Ali the other materials used in Turkey to produce these goods originate in

and satisfy the rules of origin goveming preferential trade with [29], and

I declare that:[30] [31] [32] [33]

?        Cumulation applied with... (name of the country/countries)

?        No cumulation applied

I undertake to make available to the customs authorities any fiırther supporting documents they require:

7

9

UZUN DÖNEM TEDARİKÇİ BEYANI
(Tercihli menşe statüsüne haiz olmayan ürünler için)

Metni aşağıda belirtilen tedarikçi beyanı dipnotlara uygun olarak yapılmalıdır. Dipnotlar beyanda tekrar edilmez.

BEYANNAME

I,       the undersigned, supplier of the goods covered by this document, which are regularly sent to    1 declare

that:

1. The follovving materials whıch do not have a preferential originating status have been used in Turkey to produce these goods:

Description of goods supplied ^

Description of non- originating materials used

HS heading of non- originating materials used^

Value of non-originating materials used ^

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total:

 


 

2.      Ali the other materials used in Turkey to produce these goods originate in  and satisfy the rules

of origin goveming preferential trade with and

I declare that: ^

?        Cumulation applied with        (name of the country/countries)

?        No cumulation applied

This declaration is valid for ali shipments of these products dispatched from   to      

I undertake to inform         immediately if this declaration is no longer valid.

I undertake to make available to the customs authorities any fiırther supporting documents they require:

9

10

9                       [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44]

INF 4 BİLGİ FORMU VE
INF 4 BİLGİ FORMU İÇİN BAŞVURU

Basım Talimatları

1.             Düzenlenen INF 4 Bilgi Formu, mekanik kâğıt hamuru içermeyen, yazım boyutunda olan ve ağırlığı 40 ila 65gr/m2 den az olmayan beyaz kâğıt üzerine basılır.

2.             Her bir form 210x297 mm boyutlarında olmalıdır.

3.             Bakanlık formları bizzat basmak veya bastırmak hakkım saklı tutar. Form ayrıca kendisini tanıtıcı mahiyette bir seri numarası taşımalıdır.


 

8. TEDARİKÇİ BEYANI

Aşağıda imzası bulunan ben, S no.lu kutuda tanımlanan ve aşağıda

belirtilen ^eşyanın menşe statüsü ile ilgili beyanın (beyanların) doğru olduğunu beyan ederim.

I, undersigned, declare that the declaration(s) conceming the originating status of the goods desribed in box 5 and

? 3 no.lu kutuda gösterilen ve bu forma ekli fatura(lar)

on the invoice(s) shown in box 3 and attached to this certifıcate

........................ (tarihli) uzun dönem tedarikçi beyanımda

On my long-term declaration of................................... (date)

is (are) correct

Yer.................................................... ,tarib...................................

Place                                                  date

1. Tedarikçi (adı, açık adresi, ülke) Supplier (name,fiili address, country)

INF 4

No ooo.ooo

BİLGİ FORMU

INFORMATION CERTİFICATE

EUR.1 ve EUR—MED Dolaşım

2. Malın Gönderildiği şahıs (Adı, Açık Adresi, Ülke)

Consignee (name, full adres,country)

 

Fatura Beyanı düzenlenmesi için kullanılır.

to facilitate the issue of movement certificates EUR.1 and EUR-MED and tlıe making out of invoives declaration and invoice declaration EUR-MED.

3. Fatura(lar) No.(^) ( )

Bu form, arka sayfadaki notlara uygun olarak doldurulacaktır.

Invoice(s) No(s)

4. Gözlemler

Observations

 

6. Brüt ağırlık (kg) veya diğer ölçüler (Litre, metreküp, v.s.)

 

Sıra No- marka ve adetler, kolilerin sayı ve türleri-Eşyanın tanınır.

îtera number-Marks and Numbers-Number and kinds of packages-Description

?

?

GÜMRÜK VİZESİ

Belgelendirilmiş beyan

Declaration certifıed

doeru değildir. Not correct

Düzenleyen ölke.......................... ,...............

Issuing Country

Yer...................................................... ........................................................... tarih.

Place                                                   date

(İmza)

Signature

Mühür

Stamp

(İmza)

Signature

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


 


 

ı Sertifikalar, silintiler veya birbiri üzerine yazılmış kelimeler ihtiva edemez. Değişiklikler doğru olmayan kayıtların üzeri çizilmek ve gerekli düzeltmeler eklenmek suretiyle yapılır. Böyle bir değişiklik, sertifikayı düzenleyen kişi tarafından paraf edilmeli ve düzenlendiği ülke gümrük idaresi tarafından onaylanmalıdır.

Certificate must not contain erasures or ovenvriting.. Any alterations must be made by deleting the incorrect particulars and adding any necessary corrections. Any such alteration must be initialled by the person who completed the certificate and endorsed by the Customs authorities of the issuing country or territory 2. Sertifikaya kaydedilen maddeler arasında boşluk bırakılmamalı ve her bir madde önüne bir sıra numarası konulmalıdır. Son maddenin hemen altına yatay bir çizgi çekilmelidir. Kullanılmayan yerler, sonradan bir eklemeyi imkansız kılmak üzere iptal edilmelidir.

No spaces must be left between the items entered on the certificate and each item must be precede by an item number. A horizontal line must be dravvn immediately below the last item. Any unused space must be struck through in such a manner as to make any later additions impossible.

3.              Eşyalar, ticari faaliyetlere uygun olarak ve teşhis edilmelerini sağlayacak yeterli ayrıntılarla tanımlanmalıdır.

Goods must be described in accordance with commercial practice and with sufficient detail to enable them to be identified

4.              Form, Topluluk resmi dillerinden biriyle veya Türkçe doldurulur. Bilgi sunması gereken veya bilgi isteyen ülkelerin gümrük idareleri kendüerine sunulan belgelerde yer alan bilgilerin söz konusu ülkenin resmi diline veya dillerine tercüme edilmesini talep edebilir.

The form shall be completed in one of the official languages of the Community or in the Turkish language. The customs authorities of the State, which must provide the information or which requires it, may request a translation of the information set out in the documents presented to them in to the official language or languages of that State.

8. TEDARİKÇİ BEYANI

Aşağıda imzası bulunan ben, 5 no.lu kutuda tanımlanan ve aşağıda

û

belirtilen eşyanın menşe statüsü ile ilgili beyanın (beyanların) doğru olduğunu beyan ederim.

I, undersîgned, declare that the declaration(s) conceming the originating status of the goods desribed in box 5 and

? 3 no.lu kutuda gösterilen ve bu forma ekli fatura(lar)

on the invoice(s) shown in box 3 and attached to this certificate

........................ (tarihli) uzun dönem tedarikçi beyanımda

On my long-tenn declaration of.................................. (date)

is (are) correct

Yer..................................................... , tarih.................................

Place                                                   date

1. Tedarikçi (adı, açık adresi, ülke)

Supplier (name,fiili address, country)

INF 4

No ooo.ooo

BİLGİ FORMU İÇİN BAŞVURU

APPLICATION FOR AN INFORMATION CERTİFİCATE

EÜR.1 ve EUR—MED Dolaşım Belgeleri ve fatura beyanı ve EUR-MED Fatura Beyanı düzenlenmesi için kullanılır.

2. Malın Gönderildiği şahıs (Adı, Açık Adresi, Ülke)

Consignee (name, full adres.country)

 

 

 

to facilitate the issue of movement certifîcates EUR.1 and EUR-MED and the making out of invoives declaration and invoice declaration EUR-MED.

3. Fatura(lar) No.(5) (6)

Bu form, arka sayfadaki notlara uygun olarak doldurulacaktır.

Invoice(s) No(s)

4. Gözlemler

Observations

6. Brüt ağırlık (kg) veya diğer ölçüler (Litre, metreküp, v.s.)

 

5. Sıra No- marka ve adetler, kolilerin sayı ve türieri-Eşyanın tanımı.

Item number-Marks and Numbers-Nuraber and kinds of packages-Description

(imza)

Signature


^ "Fatura" deyimi, verilen beyanda veya beyanlara ilişkin söz konusu sevldyat veya sevkıyatlara ilişkin teslimat notu veya diğer ticari belgeleri de kapsar

The term "invoice" also inchıdes delivery notes or otlıer commercial documeuts relating to the shipment or shipments concemed on which the declararion(s) are entered.

^ Uzun dönem tedarikçi beyanı söz konusu olduğunda bu kutunun doldurulması zorunlu değildir.

This box need not be completed in the case of long-tenn declarations

^ 5 no.lu kutuda belirtilen eşya, ticari faaliyete uygun olarak ve teşhis edilmelerini yeterli ayrıntılarda tanımlanmalıdır.

Describe the goods entered in box 5 in accordance with commercial practice and in sufficient detail to enable them to bc identİfied.

0 , .

Uygun kutuya çarpı işareti koyunuz.

Place a cross in the appropriate box.


 

TEDARİKÇİNİN BEYANI

TEDARİKÇİNİN BEYANI

Ben aşağıda imzası bulunan ve arka sayfada tanımlanan eşyaların tedarikçisi;

Eşyanın, ekli sertifikanın düzenlenmesini gerektiren koşullara uygun olduğunu BEYAN, Eşyanın bu koşullara uygunluğunu sağlayan şartların aşağıda belirtildiği gibi geliştiğini İZAH,

Aşağıdaki destekleyici belgeleri İBRAZ,(1)

Yetkili mercilerin isteği üzerine, ekli sertifikanın düzenlenmesi için gerekli gördükleri her türlü destekleyici belgeyi ibraz edeceğimi ve gerekirse, bu merciler tarafından hesaplarımın kontrolünü ve yukarıdaki eşyaların imalat işlemlerinin denetlenmesini kabul ettiğimi TAAHHÜT,

Bu eşya için ekli sertifikanın düzenlenmesi hususunda gereğini ARZ, ederim.

(Yer ve tarih) (İmza)

İD Örneğin: imalatta kullanılan ürünlere veya aynen reeksport edilen eşyalara ilişkin ithal evrakı, dolaşım sertifikalan, faturalar, imalatçı beyanları, vs.( 1) 6 ncı maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarına göre var olan bir menşe beyanına dayanılarak müfrez menşe beyanı düzenlendiği durumlarda, müfrez beyanda "Replacement statement", "Attestation de remplacement" veya "Comunicacion de sustituciön " ifadelerinden birisi yer almalıdır. Müfrez beyanda, asıl beyanın düzenlenme tarihi ve 6 ncı maddenin dördüncü fıkrasının (c) bendinde yer alan bilgiler belirtilir.

( 2 ) 6 ncı maddenin ikinci fıkrası uyarınca müfrez bir menşe beyanı düzenlenmesi durumunda, müfrez beyan yapılan eşyayı yeniden sevk eden ihracatçı kayıtlı ihracatçı numarasına ek olarak tam adı ve adresini bu alanda belirtir.

[3]      5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendine uygun olarak müfrez menşe beyanı düzenlenmesi durumunda, müfrez beyan yapılan eşyayı yeniden sevk eden ihracatçı kendi tam adı ve adresinden sonra aşağıdaki ifadeleri ve parantez içerisinde belirtilen ve doldurulması istenen bilgileri bu alanda belirtir:

- (Fransızca olarak) ‘agissant sur la base de l’attestation d’origine etablie par [nom et adresse complete de l’exportateur dans le pays beneficiaire], enregistre sous le numero suivant [Numero d’exportateıır enregistre dans le pays beneftciaire]’, veya

- (İngilizce olarak) ‘acting on the basis of the statement on origin made out by [name and complete address of the exporter in the beneficiary country], registered under the following number [Number of Registered Exporter of the exporter in the beneficiary country]’, ya da

(İspanyolca olarak) ‘actuando sobre la base de la comunicacion extendida por [nombre y direcciön completa del exportador en elpals beneficiario], registrado con el numero siguiente [Niımero de exportador registrado del exportador en elpais beneficiario]

[4]       6 ncı madde uyarınca müfrez bir menşe beyanı düzenlenmesi durumunda, müfrez beyan yapılan eşyayı yeniden sevk eden ihracatçı sadece, menşeli ürünlerin ilk sevkiyatının toplam kıymeti 6000 Euro’yu geçmiş ise kayıtlı ihracatçı numarasını bu alanda belirtir.

(5 ) Ürünlerin menşe ülkesi bu alanda belirtilir.

[6] Yerine getirilen menşe kuralı aşağıdaki şekilde belirtilir:

- Tamamen elde edilen ürün için: "P" harfi yazılır.

-  Yeterli işlem ve işçilikten geçen ürün için "W" harfi ve 4 haneli ürünün Armonize Sistem kodu (örneğin; "W" 9618). Uygun durumlarda, bu ifade aşağıda yer alan ifadelerin uygun olanıyla değiştirilir:

(a) İkili kümülasyon durumunda: ‘TR cumulation’, ‘Cumul TR’ or ‘Acumulaciön TR’.

(b)  Avrupa Birliği, İsviçre veya Norveç’le kümülasyon durmunda: "EU cumulation", "Svvitzerland cumulation", "Norway cumulation" ; "Cumul UE", "Cumul Suisse", "Cumul Norvege" veya "Acumulaciön UE", "Acumulaciön Suiza", "Acumulaciön Noruega".

(c) Bölgesel kümülasyon durumunda: "regional cumulation", "cumul regional" veya "Acumulaciön regional".

(d)  Genişletilmiş kümülasyon durumunda: "extended cumulation with country x", "cumul etendu avec le pays x" veya "Acumulaciön ampliada con el pais x".

[7]  Undertaking to be given by an exporter The undersigned hereby:

-   declares that the above details are correct;

-    declares that no previous registration has been revoked; conversely, certifıes that the situation which led to any such revocation has been remedied;

- undertakes to make out statements on origin only for goods vvhich qualify for preferential treatment and comply with the origin rules specified for those goods in the Generalised System of Preferences;

-    undertakes to maintain appropriate commercial accounting records for production/supply of goods qualifying for preferential treatment and to keep them for at least three years from the end of the calender year in which the statment of origin was made out;

-    undertakes to immidiately notify the competent authority of changes as they arise to his registration data since acquiring the number of registered exporter;

-    undertakes to cooperate with the compotent authority;

[8] Belgede yer alan eşyanın sadece bir kısmı söz konusu ise, bunlar açıkça gösterilmeli veya işaretlenmelidir. Beyandaki gösterim şu şekilde

yapılmalıdır: "Belgede gösterilen veya......................... ile işaretlenen,........................................................ (eşya tanımı),......................... Ülke’de

menşelidir."

[9]                      Türkiye, Topluluk, İsviçre, Norveç, ülke veya ülke gruplan.

[10]                     Ülke veya ülke gruplan.

[11]                     Gerekli durumlarda, Pan-Avrupa-Akdeniz menşe kümülasyonu kapsamında yer alan ülkelerle olan tercihli ticarette sadece eşyanın tercihli menşe statüsü için doldurulmalıdır.

Tarih ve yer.

[13] .

imza sahibinin adı ve firmadaki pozisyonu.

[14] .                                                                                                                   ‘

imza.

Tanım.

[16]                     Faturalarda kullanıldığı şekliyle ticari açıklamalar (örn. model no).

[17]                     Tedarik konusu eşyanın gönderildiği firma adı.

[18]                     Türkiye, Topluluk, İsviçre, Norveç, ülke veya ülke gruplan.

[19]                     Ülke veya ülke grupları

[20]                     Gerekli durumlarda, Pan-Avrupa-Akdeniz menşe kümülasyonu kapsamında yer alan ülkelerle olan tercihli ticarette sadece

eşyanın tercihli menşe statüsü için doldurulmalıdır.

[21]                     Başlangıç ve bitiş tarihleri gösterilir. Süre, 12 ayı aşamaz.

[22]                     Yer ve ibraz tarihi.

9.              ,

imza sahibinin adı ve firmadaki pozisyonu.

[24] İmza.

[25]                     Menşeli olmayan girdilerin aynı oranda dahil edilmediği ürün veya ürün grubuna ilişkin bu beyannamenin ekli olduğu fatura, sevk irsaliyesi

veya diğer ticari belgeler ibraz edildiğinde, tedarikçinin söz konusu girdileri açık bir şekilde ayrıştırması gerekmektedir.

[26]                     Uygun olan kısımlar doldurulmalıdır.

[27]                     Kıymet, girdilerin ithalat esnasındaki gümrük kıymetini ifade eder. Eğer bilinmiyorsa veya tespit edilemiyorsa, Türkiye’de söz konusu

girdiler için ödenen ve tespit edilen ilk fiyat esas alınır.

^ Türkiye, Topluluk, İsviçre, Norveç, ülke veya ülke gruplan.

3 Ülke veya ülke gruplan.

^ Gerekli duıumlarda, Pan-Avrupa-Akdeniz menşe kümülasyonu kapsamında yer alan ülkelerle olan tercihli ticarette sadece eşyanın tercihli menşe statüsü için doldurulmalıdır.

2 Tarih ve yer.

® İmza sahibinin adı ve firmadaki pozisyonu.

[33] İmza.

ı

Müşteri isim ve adresi.

Menşeli olmayan girdilerin aynı oranda dahil edilmediği ürün veya ürün grubuna ilişkin bu beyannamenin ekli olduğu fatura, sevk irsaliyesi veya diğer ticari belgeler ibraz edildiğinde, tedarikçinin söz konusu girdileri açık bir şekilde ayrıştırması gerekmektedir.

Uygun olan kısımlar doldurulmalıdır.

Kıymet, girdilerin ithalat esnasındaki gümrük kıymetini ifade eder. Eğer bilinmiyorsa veya tespit edilemiyorsa, Türkiye’de söz konusu girdiler için ödenen ve tespit edilen ilk fiyat esas alınır.

Türkiye, Topluluk, İsviçre, Norveç, ülke veya ülke gruplan.

[39] .. '

Ülke veya ülke grupları

Gerekli durumlarda, Pan-Avrupa-Akdeniz menşe kümülasyonu kapsamında yer alan ülkelerle olan tercihli ticarette sadece eşyanın tercihli menşe statüsü için doldurulmalıdır.

[41]                     Başlangıç ve bitiş tarihleri gösterilir. Süre, 12 ayı aşamaz.

[42]

Yer ve ibraz tarihi.

İmza sahibinin adı ve firmadaki pozisyonu.

[44] .

imza.

 

E-Mail ile Paylaş

e-mail ile paylaşımınız başarıyla tamamlanmıştır.

AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.