Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (26.12.2018 T. 30637 R.G.)

Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

ASGARİ ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 30/12/2015 tarihli ve 29578 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi ve (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki (m) bendi eklenmiştir.

 

"3) Bir önceki takvim yılında, bir firma tarafından tescil ettirilen ihracat beyanname sayısının 1000’i aşmış olması halinde, Asgari Ücret Tarifesinde %25 oranında; 2.500’ü aşmış olması halinde %35 oranında indirim takip eden takvim yılının başından itibaren uygulanabilir. Belirtilen beyanname sayılarına yıl içerisinde ulaşılması halinde, ulaşıldığı tarih itibariyle aynı indirim oranları uygulanabilir."

 

"ç) Ek-1’deki tabloda yer alan İTH-13 hizmet kodu kapsamında toplam müşavirlik ücretinin 4.000 TL'yi aşması halinde, aşan kısma ait tutar tarafların anlaşmasıyla belirlenir."

 

"m) Ek-1’deki tabloda yer alan ANT-1 hizmet kodu kapsamında Gümrüksüz Satış Mağazalarına eşya tesliminde 7200 kodlu beyannameler için Asgari Ücret Tarifesi %50 oranında indirimli olarak uygulanır."

 

MADDE 2 – Aynı Tebliğin Ek-1 ve Ek-2 numaralı ekleri ekteki şekilde değiştirilmiştir.

 

MADDE 3 – Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

     30/12/2015

                                      29578

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

1/7/2016

29759

2-

29/12/2016

 29933

3-

23/12/2017

 30279

4-

12/1/2018

 30299

5-

30/11/2018

 30611

 

 

"

EK-1 GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

HİZMET KODU

HİZMET KONUSU

2019 YILI ASGARİ ÜCRETLERİ

İHR

İHRACAT İŞLEMLERİ TÜM GÜMRÜKLER İÇİN (HER BEYANNAME)

 

İHR-1

Kesin ihracat İşlemleri (Dahilde İşleme Dahil)

Kara/ Hava 145 TL 
Deniz 190 TL

İHR-2

Geçici ihracat İşlemleri (Hariçte işleme Dahil)

290 TL

İHR-3

ATA Karneli işlem

290 TL

İHR-4

Gayri ticari çıkış (Bedelsiz)

195 TL

İHR-5

İkinci gümrük yoluyla ihracaat işlemleri (Havayolu hariç)

390 TL

İHR-6

İhrakiye ve Kumanya İşl. 25 Faturaya kadar-25 Fatura Üzeri her Fatura için 6.-TL ilave edilir.

195 TL

İHR-7

Dökme Eşya İhracaat işlemleri (Yükleme ve boşaltılması mekanik vasıta ve tesis gerektirmeyenler hariç)

590 TL

İHR-8

Yukarıda Hizmet Ücretlerine ilaveten ikinci ve Sonraki her Tır/Konteyner/Araç/Vagon v.b.

50 TL

İTH

İTHALAT İŞLEMLERİ (HER BEYANNAME)

 

İTH-1

İthalat işlemleri (Kara, Hava Yolu )

Kara 240 TL/
Hava 235 TL

İTH-2

İthalat işlemleri (Deniz yoluyla gelip limanda yapılan ithalat)

330,00 TL

İTH-3

Tam Beyanlı Yaygın Basitleştirilmiş Usûl (her beyanname için ayrıca)

155,00 TL

İTH-4

Dökme Tarım Ürünleri ithalat işlemleri

920,00 TL

İTH-5

Diğer Dökme Eşya ithalat işlemleri

720,00 TL

İTH-6

Geçici ithalat beyannamesi (Geçici ithalat rejimi kapsamında ithalat)

390,00 TL

İTH-7

ATA Karneli işlem

280,00 TL

İTH-8

Dahilde işleme rejimi kapsamında ithalat

330,00 TL

İTH-9

Boru Hatları veya Elektrik telleri ile taşınan ve depolama imkanı olmayan sürekli akış halinde olan eşyanın ithalat işlemleri (CIF Kıymete göre kademeli ücretlendirme uygulanmaz)

580,00 TL

İTH-10

İşlenmiş ve İşlenmemiş Kıymetli Maden (Altın,Gümüş,Platin) İthalatı ile Gümrük Tarife Cetveli 72nci Fasılda yer alan Demir ve Çelik Ürünleri,74 ncü fasılda yer alan Bakır ve Bakırdan Eşya ile 76 ncı fasılda yer alan Alüminyum ve Alüminyumdan Eşya İthalat İşlemleri (CIF kıymete göre kademeli ücretlendirme uygulanmaz.)

580,00 TL

İTH-11

Taahhütname ile İthalat İşlemleri (Herbir Taahhütname Başı)

150,00 TL

İTH-12

Gayri ticari giriş(Bedelsiz)

240,00 TL

İTH-13

Herbir ithalat beyannamesi itibariyle, yukarıdaki ücretlerden az olmamak üzere, CIF kıymet esasına göre alınacak gümrük müşavirliği hizmetleri aşağıdaki şekilde kademeli olarak uygulanır.

 

 

a) CIF Kıymeti 0- 40.000 USD'ye kadar olan işlemlerde tarifede belirlenen tutarlar uygulanır.

 

 

b) ClF Kıymeti (40.001 )-200.000 USD'ye kadar, (40.000) USD'yi aşan kısım için %0.3'ü (binde üç) uygulanır.(a+b)

 

 

c) CIF Kıymeti 200.001 -2.000.000 USD'ye kadar, 200.000 USD' yi aşan kısım için % 0,1'i (binde bir) uygulanır.(a+b+c)

 

 

d) CIF Kıymeti 2.000.001 -10.000.000 USD'ye kadar, 2.000.000 USD' yi aşan kısım için % 0,01 'i (onbinde bir) uygulanır.(a+b+c+d)

 

 

e) CIF Kıymeti 10.000.000 USD’den fazla olan işlemlerde, 10.000.000 USD’ye kadar yukarıda belirtilen şekilde kademeli olarak asgari ücret belirlenir. 10.000.001 USD’den fazla olan işlemlerde ise CIF kıymetin %0,003’(yüzbinde üç) 'inden az olmamak üzere, tarafların anlaşmasıyla asgari ücret belirlenir." (a+b+c+d+e)

 

İTH-14

Yukandaki Hizmet Ücretlerine ilaveten ikinci ve sonraki her TIR/Konteyner/Araç/Vagon v.b

95,00 TL

TR

TRANSİT İŞLEMLERİ

 

TR-1

Transit işlemleri (İlk araç)

260,00 TL

TR-2

Transit işlemleri (İlk araçtan sonraki her araç için)

65,00 TL

TR-3

İhracat eşyasının ulusal transit işlemleri (İhracat refakat belgesi dahil)(İlk araç için)

100,00 TL

TR-4

İhracat eşyasının ulusal transit işlemleri (İhracat refakat belgesi dahil) (İlk araçtan sonraki her araç için)

40,00 TL

ANT

GÜMRÜK ANTREPO İŞLEMLERİ

 

ANT-1

Antrepo beyannamesi

95,00 TL

ANT-2

Antrepo beyannamesi (Dökme Eşya)

195,00 TL

ANT-3

Antrepoda / Geçici Depolamada eşya devri

260,00 TL

ANT-4

Yukandaki Hizmet Ücretlerine ilaveten ikinci ve sonraki her TIR/Konteyner/Araç/Vagon

70,00 TL

 

ÖZELLİK ARZ EDEN İŞLEMLER

 

SB-1

Serbest bölge işlem formları (1 adet form için)

95,00 TL

ÖZ-1

Teminatların Çözümü (Her Teminat için) Geri verme ve kaldırma işlemleri
Gümrükçe alınan depozitoların çözümü (herbir depozito için) (herbir teminat gümrük beyannamesi için)

60,00 TL

ÖZ-2

Müfrez işlemler (gümrük beyannamesi/özet beyan) her işlem için

155,00 TL

ÖZ-3

Geçici ithalat İzni- Dahilde İşleme İzni- Bağlayıcı Tarife Bilgisi- Bağlayıcı Menşe Bilgisi - INF Belge işlemleri - Küşat İzni

110,00 TL

ÖZ-4

DTS-TSE-Tarım İl - Ölçü Ayar-Zirai Karantina-Vetrinerlik-Kayıt Belgesi-Ekspertiz Alımı- Konsolosluk Onayları

65,00 TL

DAN

DANIŞMANLIK ÜCRETLERİ

 

DAN-1

Büroda sözlü danışma bir saate kadar

190,00 TL

DAN-1-1

Takip eden her saat için

95,00 TL

DAN-2

Çağrı üzerine gidilen yerde danışma bir saate kadar

475,00 TL

DAN-2-1

Takip eden her saat için

190,00 TL

DAN-3

Yazılı görüş bildirme

475,00 TL

DAN-4

Sürekli danışma (aylık)

950,00 TL

 

 

EK-2 Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi

TESPİT  KODU

TESPİT KONUSU

2019 YILI ASGARİ ÜCRETLERİ

AN1

Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına

19.000 TL

Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına

13.400 TL

Özel Antrepo ( E Tipi), Tespit Raporu Başına

25.700 TL

 

 

 

AN2

Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına

8.900 TL

Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına

7.500 TL

Özel Antrepo ( E Tipi), Tespit Raporu Başına

13.400 TL

 

 

 

AN3

Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına

8.900 TL

Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına

7.500 TL

Özel Antrepo ( E Tipi), Tespit Raporu Başına

13.400 TL

 

 

 

AN4

Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına

8.900 TL

Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına

7.500 TL

Özel Antrepo ( E Tipi), Tespit Raporu Başına

13.400 TL

 

 

 

AN5

Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına

8.900 TL

Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına

7.500 TL

 

 

 

AN6

0-3000 m2/m3 olanlar

6.400 TL

3001 m2/m3 - 5000 m2/m3 arasında olanlar (AYLIK)

9.500 TL

5001 m2/m3 - 10.000 m2/m3 arasında olanlar (AYLIK)

13.400 TL

10.001 m2/m3 ve üstünde olanlar (AYLIK)

19.000 TL

Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin beşinci fikrası kapsamına giren eşyanın gümrük gözetiminin sonlandınlmasının tespit işlemleri

Her bir beyanname için 19 TL

 

 

 

AN7

Genel Antrepo (YILLIK)

19.000 TL

Özel Antrepo (YILLIK)

9.500 TL

 

 

 

AN8

0-3000 m2/m3 olanlar (AYLIK)

7.500 TL

3001m2/m3 - 5000 m2/m3 arasında olanlar (AYLIK)

10.000 TL

5001 m2/m3 - 10.000 m2/m3 arasında olanlar (AYLIK)

15.600 TL

10.001 m2/m3 ve üstünde olanlar (AYLIK)

20.000 TL

Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamına giren eşyanın gümrük gözetiminin sonlandırılmasının tespit işlemleri

Her bir beyanname için 20 TL

 

 

 

AN9

Tespit Sözleşmesi Başına

950 TL

Antrepo içerisinde yapılan elleçleme işlemine ilişkin olarak düzenlenecek her bir tespit raporu başına

90 TL

Antrepo dışında yapılacak elleçleme faaliyetleri için düzenlenecek her bir tespit raporu başına

195 TL

Antrepo dışında yapılan elleçleme faaliyetlerinde elleçleme işleminin tamamlanmadığı durumlarda aylık bazda düzenlenecek her bir tutanak başına

80 TL

Tespit raporları için ödenecek ücretlerin aylık 7.500 TL'yi aştığı durumlarda

Tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar

 

 

 

GC1

Tespit Raporu Başına

900 TL'den az olmamak üzere 90.000 TL'ye kadar CIF kıymetin yüzde 2'si, 90.000 TL'yi aşan izinlerde ise aşan kısma ait CIF kıymetin onbinde l'i, toplam ücretin 9.500 TL'yi geçmesi durumunda tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar

 

 

 

GC2

Tespit Raporu Başına

4.500 TL'den az olmamak üzere CIF kıymetin onbinde 5'i

 

 

 

NK1

Tespit Raporu Başına

Her bir ay itibariyla düzenlenecek olan ilk rapor için 2.600 TL olmak üzere, sonraki her bir rapor için 900 TL, ay içerisinde düzenlenen rapor sayısının beş adedi aşması halinde bu hesaplama yöntemiyle elde edilecek tutar.

 

 

 

DR1

Tespit Raporu Başına

1.900 TL'den az olmamak üzere CIF kıymetin onbinde 5'i

 

 

 

DR2

Tespit Raporu Başına

1.900 TL'den az olmamak üzere ayniyeti yapılacak ihraç eşyasına ait FOB kıymetin binde 5'i

 

 

 

GK1

Tespit Raporu Başına

1.900 TL'den az olmamak üzere CIF kıymetin binde 5'i, toplam ücretin 7.300 TL'yi geçmesi durumunda aşan kısım için tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar.

 

 

 

GK2

Tespit Raporu Başına

1.900 TL’den az olmamak üzere CIF kıymetin binde 5'i, toplam ücretin 7.300 TL'yi geçmesi durumunda aşan kısım için tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar

 

 

 

AT1

AT1 tespit kodu çerçevesinde yapılacak tespit işlemlerinde belge başına

1.900 TL

 

 

 

EU2

Tespit Raporu Başına

3.900 TL

 

 

 

OK1

Onaylanmış Kişi Statüsü Belgeleri başvuru dosyalarının ön incelemesine ilişkin tespit işlemi

1.500 TL

 

 

 

SK1

Tespit Sözleşmesi Başına

840 TL

 

Sonradan kontrol talebinin birden fazla belge içermesi durumunda ilave her belge başına

80 TL

INF4

Kısa dönem tedarikçi beyanlarının ilgili mevzuatları çerçevesinde kontrolleri için belge başına

1.900 TL

 

Uzun dönem tedarikçi beyanlarının ilgili mevzuatları çerçevesinde kontrolleri için belge başına

9.500 TL

 

 

 

ZD1

Tespit Raporu Başına

1.000 TL

 

 

 

BD1

Tespit Sözleşmesi Başına

840 TL

 

Aynı DİİB veya DİZİN kapsamı birden fazla beyannamede düzeltme yapılması durumunda 30 adete kadar ilave her beyanname başına

170 TL

 

Aynı DİİB veya DİZİN kapsamı beyanname sayısı 30 adeti aştığı durumlarda aşan kısım için

Tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar

 

 

 

TK1

Tespit Sözleşmesi Başına

785 TL'den az olmamak üzere gerçekleşen ithalat ve ihracat tutarları toplamının binde 1'i, toplam ücretin 785 TL'yi geçmesi durumunda aşan kısım için tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar

"

 

 


E-Mail ile Paylaş

e-mail ile paylaşımınız başarıyla tamamlanmıştır.

AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.