TASARRUFLU YAZI (29.11.2018/39346778)

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :52707093-140.04

Konu   :Tohumluk İhracatı

 

29.11.2018 / 39346778

DAĞITIM YERLERİNE

 

İlgi: 09.10.2018 tarihli ve 37808399 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımız konusunda Tarım ve Orman Bakanlığından alınan ve bir örneği ilişikte gönderilen 27.11.2018 tarihli ve 3495148 sayılı yazıda; Bakanlıklarınca, tohumluk olmayan eşyanın "tohumluk" olarak ihraç edilmesini önlemek amacıyla 16.08.2018 tarihi itibariyle tohumlukların ihracatında (sebze türleri hariç) "tohumluk sertifikası" şartının getirildiği; bu tür istismarları önlemek amacıyla gümrük müdürlüklerine yapılacak ihracat başvurularında, ihracat ön izin yazısı beraberinde tohumluk sertifikasının da dikkate alınmasına ilişkin ilgide kayıtlı yazımız ekinde dağıtımı yapılan 26.09.2018 tarihli ve 2774644 sayılı yazılarının uygulanmasında gümrük idarelerince bazı sorunlarla karşılaşıldığından bahisle, gümrük müdürlüklerine yapılan ihracat beyanlarında, tohumluk sertifikası üzerinde belirtilen "parti no" ile tohumluk ambalajı üzerinde yer alan tohumluk etiketindeki "parti no"nun uyuşup uyuşmadığının gümrük idaresince kontrolünün yeterli olduğu; yapılan kontrollerde herhangi bir uyuşmazlık fark edilmesi veya beyan edilen eşyanın tohumluk olup olmadığı hususunda tereddüte düşülmesi halinde, Bakanlıkları il müdürlüklerinde görevli "tohumluk kontrolörleri"nden söz konusu tohumluklar hakkında kontrol ve tespit için görevlendirme talep edilebileceği ifade edilmektedir.

Bilgilerini ve buna göre gereğini rica ederim.

 

 

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür

 

 

Ek: 1 yazı

 

 

Dağıtım:

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

 

 

 

 

T.C.

TARIM VE ORMAN BAKANLIGI

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

Sayı     :53231444-110.03.02.01-E.3495148

Konu   :Tohumluk Ihracatı

 

 

TİCARET BAKANLIĞINA

(Gümrükler Genel Müdürlüğü)

 

İlgi:     a) 26.09.2018 tarihli ve 2774644 sayılı yazımız.

b) 22.11.2018 tarihli ve 24308261-0 sayılı yazınız.

Bilindiği üzere Bakanlığımızca, tohumluk olmayan eşyanın "tohumluk" olarak ihraç edilmesini önemek amacıyla 16.08.2018 tarihi itibariyle tohumlukların ihracatında (sebze türleri hariç) "tohumluk sertifikası" şartı getirilmiştir.

Bu tür istismarları önlemek amacıyla; gümrük müdürlüklerinize yapılacak ihracat başvurularında, ihracat ön izin yazısı beraberinde tohumluk sertifikasının da dikkate alınması hususu ilgi (a) yazımızla Bakanlığınıza iletilmiştir.

Ancak ilgi (b) yazınızın incelenmesi neticesinde gümrük idarelerince yapılan uygulamalarda bazı sorunlarla karşılaşıldığı anlaşılmıştır.

Gümrük müdürlüklerinize yapılan ihracat beyanlarında; tohumluk sertifikası üzerinde belirtilen "parti no" ile tohumluk ambalajı üzerinde yer alan tohumluk etiketindeki "parti no"nun uyuşup uyuşmadığının gümrük idaresince kontrolü yeterlidir. Yapılan kontrollerde herhangi bir uyuşmazlık fark edilmesi veya beyan edilen eşyanın tohumluk olup olmadığı hususunda tereddüte düşülmesi halinde, Bakanlığımız il müdürlüklerinde görevli "tohumluk kontrolörleri"nden söz konusu tohumluklar hakkında kontrol ve tespit için görevlendirme alabilirsiniz.

Bilgilerinize arz ederim. 

 

 

Fuat Fikret AKTAŞ

Bakan a.

Genel Müdür


E-Mail ile Paylaş

e-mail ile paylaşımınız başarıyla tamamlanmıştır.

AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.