TASARRUFLU YAZI (19.11.2018/38865248)

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü

Sayı     :87375112-349

Konu   :GENDEC Formu

 

19.11.2018 / 38865248

DAĞITIM YERLERİNE

143 üncü Hava Ulaşımını Kolaylaştırma Komitesi (HANKOK) kararları çerçevesinde, yolcu manifestoları ve diğer evrakların yer hizmeti kuruluşları tarafından gümrüğe elektronik ortamda iletiminin sağlanması ile ihracat ve ithalat yükleri ile ilgili istatistik verilerinin havacılık yolcu yük istatistiklerine dâhil edilmesi hususlarına ilişkin olarak havayolu beyan formlarının elektronik ortama alınmasına yönelik çalışmalar Genel Müdürlüğümüzce yürütülmektedir.

Bu kapsamda; havayolu taşıtlarının gümrük kontrol işlemlerinin kolaylaştırılması ve hızlandırılmasına yönelik iş akış süreçlerinin incelenmesinde uygulamada var olan ancak ihtiyaç duyulmayan bir takım işlemler bulunduğu, bunların sadeleştirilerek hava taşıtlarının gümrük kontrol sürelerinin kısaltılması, bu sayede hava ve kargo operasyonlarının hızlandırılarak gereksiz maliyetlerin ortaya çıkmasının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

Bu amaca yönelik olarak; yapılan ulusal ve uluslararası mevzuat incelemeleri neticesinde, gerek ülkemizin taraf olduğu 5/6/1945 tarihli ve 4749 sayılı "Şikago’da 7 Aralık 1944 tarihinde Akit ve İmza Edilmiş Olan Milletlerarası Sivil Havacılık Anlaşması ile Sivil Havacılık Geçici Sözleşmesi ve Bunların Eklerinin Onanması Hakkında Kanun" ile yürürlüğe girmiş olan Şikago Sözleşmesi’nin 9 uncu ekinin 1 inci lahikası gereği hava taşıtı mürettebatının beyanını içeren "General Declaration (GENDEC)" formunda gerekse de ulusal mevzuatımızda mürettebatın gümrük idaresi huzurunda imzasının alınması uygulamasına yönelik bir düzenleme bulunmadığı; ancak uluslararası yolcu trafiği bulunan havalimanlarına yönelik gerçekleştirilen ziyaretler ve Havayolu Beyan Formunun elektronik ortama aktarılması çalışmaları kapsamında düzenlenen paydaş toplantılarında yurtdışı sefere giden tüm yolcu ve kargo uçaklarında görevli kaptan ve mürettebatın uçak kontrolle görevli gümrük kontrol noktası huzurunda GENDEC formunu imzaladıkları müşahede edilmiştir.

Bu itibarla; Gümrük Yönetmeliği’nin 72/Ö ve 72/P maddeleri çerçevesinde yürütülmekte olan gelen ve giden hava taşıtlarının kontrolü kapsamında yurtdışı sefere çıkan veya yurtdışından gelen hava taşıtı mürettebatının gümrük idaresi huzurunda imza atması uygulamasına son verilerek yukarıda zikredilen uluslararası düzenlemeler doğrultusunda GENDEC formunun yalnızca uçağın kaptanı veya yetkilendirilen acente/yer hizmetleri kuruluşu temsilcisi tarafından imzalanması ve havayolu beyan formu ekinde ilgili gümrük idaresine ibrazı uygun görülmüştür.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

Gonca Işık YILMAZ BATUR

Bakan a.

Bakan Yardımcısı

 

 

Dağıtım:

- Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

(Trakya GTBM hariç)

E-Mail ile Paylaş

e-mail ile paylaşımınız başarıyla tamamlanmıştır.

AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.