TASARRUFLU YAZI (13.11.2018/38783458)

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı    :14117770-365.01

Konu   :Ekonomik Gereklilik Değerlendirmesi

 

 

13.11.2018 / 38783458

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

  

İlgi:    a) 21.08.2017 tarihli ve 27452104 sayılı yazımız.

b) 06.03.2018 tarihli ve 32579816 sayılı yazımız.

 

Genel antrepo yatırım izni veya geçici depolama yeri ön izin başvuruları ile ilgili olarak, gümrük müdürlükleri tarafından doldurulması öngörülen ve ilgi (a)'da kayıtlı yazımız ekinde gönderilen ekonomik gereklilik değerlendirmesi tablosuna, ilgi (b) yazımızla; antreponun gümrük müdürlüğüne mesafesi, antrepo alan büyüklüğü, şirket sermayesi ve şirketin faaliyete geçiş tarihi gibi bilgilerin eklenmesi uygun görülmüştü.

Bu kez de söz konusu tablonun ''Diğer Bilgiler'' kısmına ''5) Sağlanacak Tahmini İstihdam Bilgisi'' eklenmiştir.

Bu itibarla, söz konusu değişiklikleri de içeren güncel excel tablosu ilişikte gönderilmekte olup, bundan sonra yapılacak genel antrepo yatırım izni veya geçici depolama yeri ön izin başvurularında anılan güncellenmiş tablo ve rapor ile birlikte ekonomik yönden ihtiyaç bulunup bulunmadığına ilişkin görüşünüzün Bakanlığımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Rıza Mehmet KORKMAZ

Bakan a.

Genel Müdür

 

 

Ek: Ekonomik Gereklilik Değerlendirmesi Tablosu (1 adet)

 

 

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

(Pamukkale GTBM hariç)

 

 

GENEL ANTREPOLAR İLE ÖN İZİNLE AÇILACAK GEÇİCİ DEPOLAMA YERLERİNDE EKONOMİK GEREKLİLİK DEĞERLENDİRMESİ
… GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ Yıl Yıl Yıl Yıl Yıl
İthalat Beyannamesi Adet           
Brüt Ağırlık (kg.)          
Kıymet (USD)          
İhracat Beyannamesi Adet           
Brüt Ağırlık (kg.)          
Kıymet (USD)          
Antrepo Beyannamesi Adet           
Brüt Ağırlık (kg.)          
Kıymet (USD)          
Transit Beyannamesi Adet           
Brüt Ağırlık (kg.)          
Kıymet (USD)          
NCTS Adet           
TIR Karnesi Adet           
Gelen TIR Adet           
Giden TIR Adet           
Gelen Konteyner Adet           
Giden Konteyner Adet           
… Gümrük Müdürlüğü Denetimindeki Genel Antrepolar Adet           
 Toplam Alan          
Doluluk Oranı          
… Gümrük Müdürlüğü Denetimindeki Geçici Depolama Yerleri Adet           
Toplam Alan          
Doluluk Oranı          
… İlinin İthalatı * Değer (bin USD)          
… İlinin İhracatı * Değer (bin USD)          
Diğer Bilgiler: 1) Gümrük Müdürlüğüne Mesafesi:
2) Şirket Ödenmiş Sermayesi:
3) Şirket Faaliyete Geçiş Tarihi:
4) Antrepo Alan Büyüklüğü:
5) Sağlanacak Tahmini İstihdam Bilgisi:
             
DİPNOT 1: İlin ithalat-ihracatı için TÜİK web sitesinde Konularına Göre İstatistikler >> Dış Ticaret >> Dış Ticaret istatistikleri >> İstatistiksel Tablolar ve Dinamik Sorgulama >> İllere Göre Dış Ticaret bölümünde yer alan veriler kullanılacaktır.
DİPNOT 2: Gümrük Müdürlüğünce, ekonomik yönden antrepo veya geçici depolama yerine ihtiyaç bulunduğuna dair tabloda yer almayan veri/veriler olması durumunda, söz konusu veri/veriler tabloya eklenebilir.


 

E-Mail ile Paylaş

e-mail ile paylaşımınız başarıyla tamamlanmıştır.

AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.