TASARRUFLU YAZI (26.10.2018/38317153)

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı    :30157710-380.99

Konu   :E-İhale Sisteminde Yapılan Değişiklikler Hk.

 

26.10.2018 / 38317153

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

16.10.2018 tarihli 30567 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tasfiye Genel Tebliği (Elektronik İhale Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Elektronik İhale Seri No: 2) ile e-ihale sisteminde kapalı teklif yönteminin yanısıra açık teklif yöntemi uygulamasına da geçilmiş, teminat miktarı, ihale gün sayısı ve saatleri, sisteme araçların fotoğraflarının yanında videolarının da eklenmesi gibi konularda değişikliğe gidilmiştir.

Tebliğde Bakanlık tarafından belirleneceği hüküm altına alınan hususlarla ilgili olarak 23/10/2018 tarihli 38045590 sayılı Bakan Onayı ile;

- Tüm eşya ve araç ihalelerinin açık teklif yöntemiyle yapılması,

- Açık teklif yöntemiyle yapılacak ihalelerin başlangıç ve bitiş zamanlarının resmi işgünlerinde ve 09.00 - 16.00 saatleri arasında olacak şekilde uygulanması,

- İhalelerin işletme müdürlüklerince onay tarihinden itibaren sistem tarafından 10'ar dakika aralıklarla sıralanarak yayınlanması,

- Bekletilmeyecek eşya ve yeniden ihraç amaçlı eşyanın aynı şekilde ve 09:00 - 10:00 saatleri arasında ayrı listeler halinde sıralanarak yayınlanması,

- İhalelerin sistemde ilanda kalış süresinin 3 gün ve teklif verme süresinin ise 3 işgünü olarak belirlenmesi, bekletilmeyecek eşyada ilanda kalış süresinin 1 iş günü, teklif verme süresinin ise 1 işgünü olarak uygulanması, ihalelere teklif verme süresinin başlama saat ve dakikasından itibaren 3 işgünü sonra aynı saat ve dakikada sona ermesi,

- Eşya ve araçların ihalenin ilan süresi ve son gün hariç olmak üzere teklif verme süresi içerisinde bulunduğu yerde görülebilmesi, görüş işleminin mesai günü ve saatleri dâhilinde yapılması,

- Eşya ve araçların tesliminin en erken ihalenin bitişini izleyen işgünü içinde yapılması,

- Araç ihaleleri için teklif başlangıç tutarının ihaleye esas bedelin %75'i olarak uygulanması,

- Eşya ihaleleri için teklif başlangıç tutarının ihaleye esas bedelin %50'si olarak uygulanması,

- Tekliflerin sistemde "100 TL-300 TL-500 TL" kalıp butonları kullanılarak veya manuel şekilde en fazla 2.000 TL olmak kaydıyla 50 lira ve katları yazılarak verilebilmesi, en yüksek teklif sahibinin kendi teklifini başka bir geçerli teklif daha olmadıkça artıramaması,

- Artırımların, sistem tarafından işlenerek geçerli bir teklif olarak kabul edildiği anda kayıtlı olan en yüksek teklif tutarına eklenerek yapılması,

- Tebliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen "Madde 14 - (1) İstekli veya vekil sıfatıyla işletme müdürlüğünce yapılacak ihalelere;… b) Tüm Bakanlık personeli ile bunların eşleri ve birinci dereceye kadar (birinci derece dâhil) kan ve sıhri hısımları...katılamazlar." hükmünün, üyeler ve alıcılarca onaylanan üyelik sözleşmesine/satış şartnamesinde yer alan “Ticaret Bakanlığı personeli değilim ve Ticaret Bakanlığı personeli birinci derece yakınım bulunmamaktadır.” beyanının onaylanması suretiyle uygulanması,

- E-ihale ile ilgili olarak yapılan mevzuat ve uygulama değişikliklerinin, üyelik sözleşmesi ve genel şartlar aracılığı ile kullanıcılara duyurularak onaylatılması, onaylama işlemi yapmayan kullanıcıların sisteme girişine veya ihalelere teklif vermesine izin verilmemesi, ayrıca bu değişikliklerin Bakanlık web sayfası ve www.eihale.gov.tr adresinden duyurulması,

- Tanıtıma yönelik olarak; Bakanlığımızca hazırlanan/hazırlatılan animasyonlar, video çekimleri ve bannerların televizyon ve/veya internet mecralarında yayınlanması,

hususları uygun bulunmuştur.

E-ihale sisteminde yapılan bu değişikliklerle birlikte ihalelere katılımın artırılması ve kullanıcıların daha etkin bir şekilde bilgilendirilmesi hedeflenmiştir.

Bu itibarla, anılan Tebliğin 6 ncı maddesi uyarınca araçların satışa sunulmadan önce video çekimlerinin yapılmasının/yaptırılmasının ve bu arada da video çekiminden önce içinde varsa şahsi eşyalar toplanarak temizliğinin yapılmasının sağlanması, buna yönelik olarak ihtiyaç duyulan temizlik cihazı ve malzemelerinin ivedilikle temin edilmesi, anahtarı bulunmayan araçlar için anahtar temin edilmesi, ayrıca araçların kilometresinin okunabilmesi amacıyla akü takviye cihazının (4000 ampere kadar anlık başlangıç sağlayabilecek nitelikte) Merkez Tasfiye İşletme Müdürlüğünce temin edilerek diğer tasfiye işletme müdürlüklerine teslim edilmesi,

Ayrıca, Tasfiye Yönetmeliğinin 18/1 inci maddesi gereğince; bütün araçların ambara girişlerinde en az dört cepheden fotoğraflarının çekilmesi ve araçların tüm cephelerini, motor bloğunu, bagaj bölümünü ve mümkün olması halinde araçların çalışır durumunu gösterir şekilde ortalama 3'er dakikalık video çekimlerinin de yapılmasının sağlanarak Tasfiye Yönetim Sistemine (TYS) yüklenmesi ve bu videoların çekilebilmesi için yüksek çözünürlüklü (1080P), dahili veya harici 256 GB hafızası olan bir görüntüleme sisteminin ve yedekleme amacıyla yüksek kapasiteli harici belleklerin temin edilmesi,

hususlarında gereğini rica ederim.

 

 

 

Rıza Mehmet KORKMAZ

Bakan a.

Genel Müdür

 

 

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

 

E-Mail ile Paylaş

e-mail ile paylaşımınız başarıyla tamamlanmıştır.

AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.