Vergi ile Likidite Yaratma Önerisi

 Vergi ile Likidite Yaratma Önerisi

Piyasalarda yaşanan likidite probleminin çözümü için radikal bir öneri getirildi.
Bağımsız denetçi YMM Yılmaz Sezer, likidite sıkıntısının çözümü için radikal öneri getirdi. Sezer, toplam vergi gelirleri içindeki payı yüzde 10’un altında olan kurumlar vergisinin Maliye yerine bankalarda bloke edilmesi gerektiğini düşünüyor.

Güncel Grup Yönetim Kurulu Başkanı YMM Yılmaz Sezer, piyasalarda yaşanan likidite probleminin çözümü için radikal bir öneri getirdi.

Sezer, toplam vergi gelirleri içindeki payı yüzde 10’un altında olan kurumlar vergisinin, tahakkuk ettirildikten sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı’na değil, blokeli olarak sisteme katılmak isteyen bankalara yatırılmasını önerdi.

Bankalarda oluşacak likidite karşılığında Hazine garantili Varlığa Dayalı Menkul Kıymet çıkarılabileceğini ifade eden Sezer, bunların satışıyla da likidite sağlanacağını aktardı. Yılmaz Sezer, bunun devamında dönem sonunda paraların işletme sermayesine de eklenebileceğini vurgularken, işletme sermayesinin maliyetinin düşeceğini, bu kapsamda döviz kurundaki dalgalanmaların olumsuz etkisinin de yavaşlayacağını anlattı.

2019 yılı içerisinde gerçekleşeceği tahmin edilen küresel riskler ve Türkiye’nin kendine has riskleri de göz önüne alındığında acilen bir takım önlemlerin alınması gerektiğini vurgulayan Yılmaz Sezer, kamu ve özel sektör kurumlarında likidite sorununun kendisini daha fazla hissettirmesinin beklendiğini bildirdi.

Artan konkordato talepleri ve bunların bir kısmının iflasla sonuçlanmasının 2019 yılında da artarak süreceğini ifade eden Sezer, devletin en önemli gelir kalemlerinden KDV ve ÖTV’de gelir azaltılması pahasına birtakım önlemler aldığını hatırlattı. Çeşitli sektörlere yönelik vergi indirimlerinin tüketim kaynaklı büyüme önlemi olduğuna dikkat çeken Sezer, bu noktada yatırım ve istihdamın artırılmasının büyümenin dinamiklerine daha olumlu etki yapacağını belirtti. Ortaya koyduğu önerinin reel sektörün mali ve finans yapısının güçlendirilerek, reel sektörün risklere karşı dayanıklı hale getirilmesini öngördüğünü ifade eden Yılmaz Sezer, burada sağlanacak tasarrufun yatırımlara yönlendirilebileceğinden bahsetti.

Bankaya yatırılacak tutarların dönem sonunda işletme sermayesine eklenmesine, işçi çıkarılmayacağı ve kâr payı dağıtılmayacağı taahhüdüne bağlı olarak vergi muafiyeti getirilebileceğini söyleyen Sezer, “İlk bakışta devletin vergi ve bütçesi üzerinde olumsuz etkileri olabileceği düşünülse de toplanan bu kaynakların tüm toplum için yaratacağı likidite etkisi ve ucuz finansmana ulaşmayı kolaylaştırması maliyetlerdeki azalmanın yaratacağı baz etkisini karşılayacağı düşüncesindeyiz” ifadelerini kullandı.

Sezer, kurumlar vergisindeki sıfırlanmanın tüm sektörlerde yaratacağı etkinin, dolaylı olarak kullanılabilecek politika araçlarındaki etkiden, daha yüksek oranda etki yaratacağını anlattı.

Bunun firmaların finansal yapısı açısından bilançolar üzerinde cari oranların artmasına yol açacağını da söyleyen Sezer, “Hem de uluslararası standartlarda değerlendirilmesini Uluslararası Muhasebe Standartları, Türkiye Muhasebe Standartları ve Basel kriterlerine ulaşmasını sağlayacaktır” dedi.

“Faizin inmesine de katkı sağlanır“

Sistemle birlikte bankacılık sistemine girecek paraların borçlanma maliyetini de azaltacağına vurgu yapan Yılmaz Sezer, “Yani likidite artışına bağlı olarak faiz oranlarında ciddi bir düşüş olacaktır. Yine aynı şekilde disponibilite ve mevduat munzam oranlarında yaratılan iyileştirmelerle kaydi para oranının artırılması sağlanacaktır” diye konuştu. Paraların sermayeye eklenmesiyle yaşanacak sermaye artışının bir çok şirketi teknik iflastan da kurtaracağını dile getiren Sezer, şunları söyledi: “Zaten 2017 yılına kadar vergi barışından faydalanıldığı bir dönemde 2019 yılı için bu uygulamadan faydalananlar vergi incelemelerinden muaf tutulabilirler. Çünkü zaten ödeyeceği vergi işletmeye sermaye olarak geri dönecektir” Sezer, bu yöntemin Türkiye’ye gelecek firmalara uygulanmasıyla, yabancı sermaye girişinin de artabileceğini belirtti.

Kaynak:Dünya
Ventur Gumruk Musavirligi Tarafından Derlenmistir.

 

E-Mail ile Paylaş

e-mail ile paylaşımınız başarıyla tamamlanmıştır.

Diğer Haberler


AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.