2019 Yılı Riskleri Artıyor

 2019 Yılı Riskleri Artıyor

Dünya ekonomisi 2018 yılına güçlü bir canlanmayla girmişti. Yeni yıla sadece iki ay kala yazılan 2019 senaryoları ise ekonominin gücünü kaybetmeye başladığını, hatta resesyonun bile kapıda olabileceğine işaret ediyor.

Bu yılın ortalarında ticaret savaşları ve yükselen faizlerle birlikte devreye giren belirsizliğin yanında yükseliş eğilimindeki petrol fiyatlarının yarattığı baskı küresel ekonominin 2019’da yavaşlamasına neden olacak. Birçok kuruluş, Türkiye’de büyüme oranlarının Yeni Ekonomi Planı’nı (YEP) kapsamındaki hedeflerin altında kalacağı tahmininde bulunuyor.

44 ülkenin 18’inde büyüme tahminleri düştü
Finans piyasalarında sert satışların yaşandığı dönemde birçok kuruluş ve ekonomist 2019 için karamsar tablolar ortaya koyuyor ve beklentilerini aşağı yönlü revize ediyor. Analistlere göre küresel ekonomide 2016’dan 2018 ortalarına kadar yaşanan hızlı büyüme döneminin sonuna gelindi. IMF ve OECD’nin küresel ekonomik büyümede ‘zirvenin’ görüldüğü bundan sonra büyüme grafiğinin aşağı yönlü olacağı uyarılarının ardından Reuters’ın 500 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği anket, ticaret savaşları ve Fed’in parasal sıkılaştırma politikası nedeniyle 2019’da ekonomik beklentilerin zayıfladığını teyit etmiş oldu. Ankete dahil olan 44 ekonominin 18’i için ekonomistler büyüme tahminlerini aşağı çekerken, bu ülkelerin yüzde 70’inde büyümenin ‘zirve’ yaptığına dikkat çekildi. Ekonomistler 2018 için yüzde 3.8 olan büyüme tahminlerini korudular fakat 2019 için büyüme beklentilerini 2017’de ortalarından bu yana ilk kez düşürerek yüzde 3.6 seviyesine indirdiler. Bu oran, Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) yüzde 3.7’lik beklentisinin altında.

Küresel ekonomide alarm verilmesine neden olan riskler arasında ticaret savaşı ve parasal sıkılaşmanın yanında, Fed’in faizleri tahminlerden hızlı artırması, olası bir petrol fiyat şoku ve ABD tahvillerinin getirisinin hızlı artması da gösteriliyor.

Arjantin hala riskli görülüyor
Benzer bir açıklama Capital Economics’ten de geldi. Küresel büyümenin yüzde 3.5 düzeyinden 2020 yılına kadar yüzde 3’e gerileyeceğini öngören kuruluş, ABD’de faizlerin artmasının yatırımlar ve tüketici harcamaları üzerinde yaratacağı baskının dünya ekonomisinde yavaşlamaya neden olacağını belirtiyor. Özellikle Çin’deki yavaşlamanın etkilerinin izleneceğini belirten Capital Economics analistleri, “Gelişen ülkelerde ekonomik aktivite gücünü koruyacak. Ancak bu ülkelerde sistemik kriz riski rafa kalkmakla birlikte Türkiye ekonomisinde çoğu kimsenin beklediğinden daha derin bir resesyona yaşanabilir. Arjantin’in iflas risk de artıyor’ uyarısında bulunuyor.

“En hızlı Hindistan büyüyecek, Türkiye yüzde 1.1’e inecek” 

Dünyada ekonomik beklentiler giderek kötüleşirken, Türkiye büyüme tahminlerinde en sert revizyonun yapıldığı ülkelerden. Reuters anketine katılan analistler 2017’de yüzde 7 büyümeyi başaran Türkiye’de GSYH artışını bu yüzde 3.3, gelecek yıl ise yüzde 1.1 olarak tahmin ediyor. Gelecek yıl en hızlı büyümeyi yüzde 7.6 ile Hindistan’ın gerçekleştireceği tahmin edilirken, bu ülkeyi yüzde 6.3 ile Çin, yüzde 5.5 ile Mısır, yüzde 5.2 ile Endonezya takip ediyor. Ekonomistler ayrıca bu yıl yüzde 25.5 olarak tahmin edilen enflasyon oranın 2019’da yüzde 16 olarak gerçekleşeceği projeksiyonunda bulunuyor. Yeni Ekonomi Planı (YEP) kapsamında Türkiye’nin 2019’da enflasyon hedefi yüzde 15.5 ve büyüme hedefi yüzde 3.3.

Kaynak:Dünya
Ventur Gumruk Musavirligi Tarafından Derlenmistir.

E-Mail ile Paylaş

e-mail ile paylaşımınız başarıyla tamamlanmıştır.

Diğer Haberler


AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.