Plastikçilerden Yerli Hammadde Cağrısı

STAR Rafineri'nin açılması, cari açığın düşürülmesine katkı sunacak öncelikli alanlardan biri olarak görülen petrokimyayı yeniden gündeme taşırken, ilgili sektör temsilcileri bu alandaki yatırımların hızlanması gerektiği görüşünde..
Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Semerci, petrokimya alanındaki yatırımlara büyük ihtiyaç bulunduğunu yıllardır vurguladıklarını söyledi. Yatırımlarda teşvik ve finansman desteklerinin projelerin başarıyla hayata geçirilmesinde çok etkili olduğunu dile getiren Semerci, şöyle konuştu:

"Plastik sektörünün yoğun olarak kullandığı ham maddelere yönelik ilan edilen yatırımlar dış ticaret açığının kapatılmasına, yurt dışına harcanan dövizin ülke içinde kalarak katma değerli üretim ve yeni yatırım olanakları için harcanması adına büyük katkı sunacak. Tamamı gerçekleştiğinde 10 milyar doları aşacak olan petrokimya yatırımları, bugün plastik işleme kapasitesinde dünyada 7'nci, Avrupa'da 2'nci olan Türk plastik sektörünün küresel pazarda daha güçlü büyümesine öncülük edecek."

"Yerli ham madde temini ekonomiye katkı sunacak"

Semerci, Star Rafineri'nin plastik sektörü için önemini değerlendirerek, söz konusu tesisin akaryakıt dahil Türkiye'nin işlenmiş petrol ürünleri ihtiyacının yüzde 25'inden fazlasını karşılayacağının bilgisini verdi.

Star Rafineri'de üretilecek ürünlerden birinin de plastik ham madde sektöründe kullanılan ve yıllık 1,6 milyon ton üretilmesi öngörülen "nafta" olduğuna dikkati çeken Semerci, şunları kaydetti:

"Nafta plastik sektörünün ham madde girdisini üretmek için en önemli kalemlerden biri. Rafineride üretilecek naftanın tek müşterisi SOCAR iştiraki Petkim olacağı için bizlerin de Petkim'den yüksek oranda yerlileştirilmiş ham madde teminimiz hem ülke ekonomisine, hem de sektörümüzün gelişimine katkı sunacak. Dileriz ki bundan böyle naftayı yerli kaynaklardan daha avantajlı olanaklarla temin edecek olan Petkim de ürettiği plastik ham maddesini uygun satış koşullarıyla plastik sanayicileriyle buluşturur."

Ham madde ihtiyacının yüzde 85'i ithal

Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Gülsün de plastik sektörünün ham madde ihtiyacının yüzde 85'ini ithalatla karşıladığını söyledi.

Petrokimya alanında yatırım teşviği alan firmalar olduğunu belirten Gülsün, şöyle konuştu:

"Her geçen yıl üretim hacminde büyüyen sektörümüz bu büyümeye paralel daha fazla ham madde kaynağına da ihtiyaç duyduğu kaçınılmaz. Bu yüzden yerli ham madde yatırımı ve temini konularında oldukça ısrarcı ve istekliyiz. Önümüzdeki 5 ila 8 yıl içerisinde planlanan yatırımlar da devreye girerse ham madde ithalatı oranımız yüzde 40 seviyelerinin altına düşecektir. Böylece hem plastik ham maddede tedarik güvenliği sağlayacak, hem de paramızı ülkemizde tutmuş olacağız."

Plastik sektöründe 139 yabancı sermayeli firmanın faaliyet gösterdiğini aktaran Gülsün, "Yeni petrokimya yatırımlarıyla Türkiye'nin plastik sektöründe yeni dış yatırımlar çekmemesi için hiçbir neden yok." değerlendirmesinde bulundu.

"En büyük engel finansman ihtiyacı"

Gülsün, Türkiye'nin yıllık 10 milyon ton ham madde işlediğine işaret ederek, "Sadece yatırım dönemi teşvikiyle Türkiye'de bir petrokimya yatırımı olmuyor. İşletme dönemi teşvikleri, istihdam teşvikleri, enerji ve ham madde üzerindeki vergilerin kaldırılması gibi unsurlar hızlı büyümenin önünü açıyor. Şüphesiz yeni yatırımların önündeki en büyük engellerden biri de finansman ihtiyacı." diye konuştu.

Yeni yatırımların önündeki engel olan finansman için Türkiye Varlık Fonu, halka arz gibi yöntemlere başvurulabileceğini anlatan Gülsün, yerli-yabancı ortaklı yatırımların hayata geçirilebileceğini kaydetti.

Topyekun büyüme için KOBİ'lerin de unutulmaması gerektiğinin altını çizen Gülsün, "Bugün plastik sektöründe küçük ve orta ölçekli işletmeler sektörün yüzde 98'ini oluşturuyor. Plastiğin de stratejik bir ürün olduğu kabul edilmeli. Sektör ambalaj, inşaat malzemeleri, elektrik-elektronik, medikal, savunma sanayi, oyuncak, kırtasiye gibi 40'tan fazla sanayi koluna ürün veriyor. Türkiye plastik sektörünün gücü de plastik işlemededir. Bunu iyi değerlendirmemiz şart." dedi.

Kaynak: AA
Ventur Gumruk Musavirligi Tarafından Derlenmistir.

 

E-Mail ile Paylaş

e-mail ile paylaşımınız başarıyla tamamlanmıştır.

Diğer Haberler


AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.